Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieopłacone składki ZUS

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2015-01-11

Byłem zatrudniony przez 3 lata przez firmę w której miałem pracę nakładczą i jednocześnie prowadziłem swoją firmę jednoosobową. W tym czasie płaciłem do ZUS składkę zdrowotną, pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP odprowadzała firma u której byłem zatrudniony w tym czasie. W 2011 r. firma w której byłem zatrudniony do pracy nakładczej została zlikwidowana, a teraz ZUS żąda ode mnie wyrównania składek, których nie odprowadzałem z własnej działalności gospodarczej (ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP). Czy mogę zrezygnować z płacenia tych składek i na jakich warunkach?

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Problem braku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca posiadał jednocześnie tytuł do ubezpieczenia w postaci umowy o pracę nakładczą, był dotychczas przedmiotem wielokrotnego rozstrzygnięcia w orzecznictwie sądowym. Pański pracodawca nie regulował „za Pana” składek z tytułu prowadzenia tej działalności, a z racji zawarcia z nim umowy o pracę nakładczą, są to dwa odrębne tytuły do objęcia powszechnym ubezpieczeniem społecznym. Nie może Pan tak po prostu aktualnie odmówić opłacenia żądanych przez ZUS składek, bowiem ustalenie okoliczności istotnych dla oceny sprawy wymaga postępowania sądowego i udowodnienia pewnych faktów, ważnych z punktu widzenia prawidłowości opłacania składek do ZUS z tytułu umowy o pracę nakładczą.

Skoro Zakład Ubezpieczeń Społecznych żąda od Pana opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za okres pozostawania w jednoczesnym stosunku pracy nakładczej (lata 2008-2011), pozostaje Panu – w razie braku zgody na to żądanie – złożyć odwołanie od decyzji organu rentowego do sądu okręgowego – sądu ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia odpisu decyzji (art. 4799 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, jest ono wolne od opłat sądowych na podstawie art. 36 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W toku postępowania sądowego będzie Pan musiał udowodnić faktyczną realizację obowiązków z umowy o pracę nakładczą, czy nie była ona fikcyjna, a przede wszystkim spełnienie określonych minimalnych poziomów wynagrodzeń brutto wynikających z comiesięcznej realizacji tej umowy, o czym szczegółowo w dalszej części odpowiedzi. Służyć temu będą dowody z zeznań świadków, kopia umowy, inne dokumenty związane z jej realizacją na przestrzeni lat 2008-2011, deklaracje ubezpieczeniowe, sporządzane przez dawnego pracodawcę. Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm., zwanej dalej „ustawą”), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę nakładczą. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą (art. 8 ust. 3 ustawy).

Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 (art. 9 ust. 2b ustawy). Taka treść przepisu art. 9 ust. 2b obowiązuje od dnia 1 marca 2009 r.

Wprowadzenie przedmiotowej nowelizacji art. 9 przez dodanie ust. 2b było podyktowane nagminną praktyką obchodzenia przepisów prawa i zawierania przez przedsiębiorców umów o pracę nakładczą oraz ustalaniem niewielkiej podstawy wymiaru składek w celu uniknięcia objęcia mniej korzystnym obowiązkowym ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W poprzednim stanie prawnym (do 28 lutego 2009 r.) wystarczyło bowiem, aby zarówno w chwili zawarcia umowy o pracę nakładczą, jak i na każdym etapie jej realizacji, zapewniała ona wykonawcy co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia, wtedy stanowiła realny tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym, jeśli nie była ona dla wykonawcy jedynym źródłem utrzymania (tak m.in. Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II UK 182/11 w związku z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz. U. Nr 3, poz. 19 ze zm.).

W Pańskiej sprawie należy udowodnić zatem, że w okresie od 2008 r. do 28 lutego 2009 r. pobierał Pan miesięcznie brutto co najmniej połowę obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia pracowniczego z tytułu zawartej umowy o pracę nakładczą; tylko wówczas będzie to także okres składkowy, wpływający na staż ubezpieczeniowy potrzebny do nabycia uprawnień emerytalnych w przyszłości. Jeśli takie warunki nie są spełnione, to w bogatym orzecznictwie sądowym uznaje się nie spełniające ich umowy jako zawarte dla pozoru, bądź – w razie ich rzeczywistego wykonywania z takim zmniejszonym wynagrodzeniem – jako zmierzające do obejścia prawa, a w konsekwencji w obu przypadkach nieważne, nie wywołujące skutków w sferze ubezpieczeń społecznych (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego).

W kolejnym okresie, tj. od dnia 1 marca 2009 r. do końca trwania umowy o pracę nakładczą w roku 2011, należy wykazać, że osiągane z jej tytułu wynagrodzenie brutto było co najmniej równe minimalnej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dowodem tym będą np. deklaracje, składane przez pracodawcę do ZUS, imienne raporty rozliczeniowe, druki RMUA. W okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej podstawa ta wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. O tym, czy w ogóle mamy do czynienia z pracą nakładczą przesądzą okoliczności sprawy i charakter umowy. Praca nakładcza wykonywana jest indywidualnie poza siedzibą pracodawcy, zaś osoba wykonująca taką pracę świadczy ją na zlecenie nakładcy z materiału powierzonego, nie mając bezpośredniego kontaktu z osobami, dla których wytwarzane przedmioty są przeznaczone i nie ponosząc ryzyka zbycia tych przedmiotów. Wszystkie potrzebne wskaźniki, w tym także archiwalne, znajdzie Pan na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reasumując, nie można jednoznacznie ocenić, na podstawie szczątkowych informacji przekazanych przez Pana w pytaniu, czy żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zasadne. Wymaga to analizy dokumentów w sprawie, wykonania porównania osiąganego wynagrodzenia z umowy o pracę nakładczą z wymaganymi minimalnymi poziomami, na przestrzeni całego okresu jej obowiązywania. Jeśli uda się Panu udowodnić przed sądem, że umowa o pracę nakładczą, przez cały czas jej obowiązywania, przynajmniej co do wysokości wynagrodzenia spełniała warunki ustawowe, umożliwiające uczynienie jej tytułem do objęcia ubezpieczeniem społecznym, zamiast opłacać składki z jednocześnie prowadzonej działalności gospodarczej, to są znaczne szanse na uwzględnienie odwołania przez sąd i uchylenie obowiązku zapłaty zaległości na rzecz ZUS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »