Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezaliczenie pracy chałupniczej przez ZUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-07 • Aktualizacja: 2021-12-29

Mam 55 lat i na świadectwach pracy ponad 30-letni staż. Dostałam odmowną decyzję w sprawie zasiłku przedemerytalnego, bo ZUS nie zaliczył mi pracy chałupniczej i pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W latach 1987 do 1994 posiadałam z mężem gospodarstwo rolne o pow. 1,4 ha. Mąż pracował i jako kobieta nie musiałam płacić KRUS-u. Czy teraz zgodnie z przysługującym prawem mogę się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS-u, powołując się na tak zwane okresy uzupełniające? Jaki dokument przedstawić jako dowód i skąd go uzyskać??

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezaliczenie pracy chałupniczej przez ZUS

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

– jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu”.

Należy więc udowodnić, że po 1983 roku podlegała Pani pod ubezpieczenie społeczne rolników jako domownik.

Zasadą obowiązującą przy kwalifikowaniu określonego czasu jako okresu podlegania danemu rodzajowi ubezpieczenia społecznego jest, iż za okres rolniczego ubezpieczenia społecznego może zostać uznany wyłącznie ten okres, za który opłacono składki na to ubezpieczenie. Jedynie w drodze wyjątku od tej zasady, za okres rolniczego ubezpieczenia społecznego może być uznany także inny okres podlegania temu ubezpieczeniu, za który – w myśl przepisów ubezpieczeniowych – nie istniał obowiązek opłacania składek.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) wprowadzała w art. 3 ust. 1 generalną zasadę podlegania przez rolników obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin

Zgodnie z obowiązującymi w spornym okresie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (art. 3 ust. 2 tej ustawy) „ubezpieczeniu społecznemu rolników nie podlegały osoby:

1) będące pracownikami zatrudnionymi w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa wymiaru obowiązującego w danym zawodzie albo objęte innymi przepisami o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopatrzeniu emerytalnym,

2) mające ustalone prawo do emerytury lub renty oraz

3) użytkujące wyłącznie grunty stanowiące własność związków wyznaniowych”.

W myśl art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, z obowiązku odprowadzania składek zwolnieni byli wyłącznie ubezpieczeni rolnicy uprawnieni do okresowej renty inwalidzkiej. Zwolnienie z obowiązku uiszczania składek mogło być ponadto przyznane rolnikom (osobom podlegającym rolniczemu systemowi ubezpieczeń społecznych) na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych przez Radę Ministrów na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst pierwotny: Dz. U. 1983 r. Nr 21 poz. 94):

„§ 1. 1. Naczelnik gminy prowadzi ewidencję okresów ubezpieczenia i opłacania składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników każdej z osób objętych ubezpieczeniem oraz kwot opłaconych składek od hektarów przeliczeniowych i od działów specjalnych. Na podstawie prowadzonej ewidencji naczelnik gminy potwierdza okresy ubezpieczenia oraz dane niezbędne do ustalenia prawa i wysokości świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego.

§ 2. 1. Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczenia domowników uznaje się, że:

1) domownik pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

2) praca domownika w gospodarstwie rolnym stanowi jego główne źródło utrzymania, jeżeli nie osiąga on dochodów z innych źródeł w wysokości przekraczającej miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce uspołecznionej.

2. Praca domownika w gospodarstwie rolnym nie stanowi głównego źródła utrzymania, jeżeli:

1) domownik kształci się w szkole ponadpodstawowej lub wyższej albo

2) rolnik udowodni, że domownik jest inwalidą I lub II grupy albo III grupy, jeżeli jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

3. Nie uznaje się za domownika osoby nie będącej członkiem rodziny rolnika, jeżeli osoba ta jest zatrudniona w gospodarstwie rolnym w charakterze pracownika. Okoliczność tę ustala się na podstawie oświadczenia rolnika i zainteresowanej osoby”.

Jeśli była Pani domownikiem – istniał obowiązek opłacania za Panią składek. Zwolnienia od opłacania określono w § 36:

„1. Rolnikowi, który ze względu na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 lat życia został zwolniony na podstawie dotychczasowych przepisów od obowiązku opłacania składki na Fundusz Emerytalny Rolników przez okres pierwszych 5 lat prowadzenia gospodarstwa, nie wymierza się do czasu upływu tego okresu również składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników należnej z każdego hektara przeliczeniowego i od dochodu szacunkowego z działów specjalnych.

2. Rolnika korzystającego ze zwolnienia od obowiązku opłacania podatku gruntowego ze względu na liczbę utrzymywanych dzieci zwalnia się również w tym okresie od obowiązku opłacania składki należnej z hektarów przeliczeniowych i od dochodu szacunkowego z działów specjalnych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1985 r.”

Proszę o uściślenie – czemu nie było obowiązku opłacania za Panią składki na ubezpieczenie w KRUS-ie?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »