Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oczekiwanie na przedawnienie roszczeń wobec ZUS

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-07-24

Mój klient otrzymał decyzję z ZUS, że osoba, którą zatrudniał na podstawie umowy-zlecenia w latach 2001–2003 i odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne (prawdopodobnie był ubezpieczony w KRUS), podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i nakazał wykonanie korekt deklaracji i opłacenie składek. Decyzja nosi datę 11.04.2014 r. ZUS w wymienionej decyzji powołuję się na pismo z dnia 20.10.2013 r., w którym poinformował o stwierdzonych nieprawidłowościach. Nadmieniam, że klient twierdzi, że takiego pisma nie otrzymał. Chciałabym wiedzieć, kiedy nastąpi lub nastąpiło przedawnienie roszczeń, jak długo trzeba na nie oczekiwać.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Kwestie przedawnienia składek ZUS reguluje art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie wnikając w głębsze rozważania dotyczące zmian przepisów, wyjaśnię, że w okresie, za który dochodzone są składki, obowiązywał 10-letni okres przedawnienia (5-letni okres przedawnienia obowiązuje od roku 2012). Jednakże sam fakt upływu 10 lat od daty wymagalności poszczególnych składek nie znaczy jeszcze o tym, że składki uległy przedawnieniu.

Artykuł 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w ustępach od 5 do 5f zawiera szereg okoliczności, które bądź to zawieszają, bądź przerywają bieg terminu przedawnienia zaległych składek. Zgodnie z art. 24 ust. 5–5f ustawy:

„5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty.

5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.

5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

5f. W przypadku wydania przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

6. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy”.

W przypadku Pani klienta możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami. Po pierwsze ZUS uważa, że przed upływem terminu przedawnienia zawiadomił dłużnika. Z tym jednak nie można się zgodzić. Nawet gdyby, to mogłoby to dotyczyć jedynie składek z grudzień 2003 roku. Pozostałe przedawniłyby się na pewno. Warto w tym miejscu wspomnieć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.01.2006 r. (sygn. akt II BU 1/05, publikowany w OSNP 2006/23-24/369):

„Pismo ZUS z 15 lutego 2001 r. nie mieści się w pojęciu »inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik«, choćby z tego powodu, że ZUS nie informował w nim ubezpieczonego o podjęciu innej, niż odroczenie terminu płatności lub rozłożenie spłaty należności na raty, czynności zmierzającej do ściągnięcia należności, lecz zmierzał do uzyskania od niego informacji, które mogłyby ewentualnie stanowić podstawę do podjęcia czynności zmierzających do ściągnięcia należności. Już z logiki kolejności zdarzeń wynika, że tego rodzaju działanie nie mogło się mieścić w wyżej wskazanym pojęciu »inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik«, lecz mogło jedynie stanowić przygotowanie do jej ewentualnego dokonania. Z ustaleń faktycznych przyjętych w sprawie nie wynika, aby za tym pismem, przed upływem terminu przedawnienia, poszły inne działania ZUS zmierzające do ściągnięcia należności.

Należy też podzielić stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, że pojęcie »ściągnięcie należności« zawiera element przymusu (zob. powołany w skardze wyrok NSA z 18 stycznia 2002 r., III SA 3301/00, jak również wyrok z 12 lipca 2002 r., III SA 285/01, LEX nr 126812). Pogląd ten został wypowiedziany na gruncie art. 24 ust. 5 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), posługującego się identycznym określeniem: »inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik«, jak przytoczony wyżej art. 35 ust. 4 ustawy z 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin. Pismo ZUS z 15 lutego 2001 r. elementu czynności zawierającej »element przymusu« nie zawierało”.

Jeśli więc w przypadku Pani klienta ZUS powołuje się na ust. 5B art. 24 ustawy, to wówczas należy powołać się w korespondencji z ZUS na wskazany wyżej wyrok.

Mam jednak wrażenie, że w sprawie zachodzi druga okoliczność, tj. wydanie przez Zakład decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia w odniesieniu do pracownika Pani klienta (Ust. 5f). W tej sytuacji trudno mi jest ustalić, czy wszystkie terminy zostały zachowane. Jest jednak taka możliwość, że postępowanie w sprawie pracownika toczyło się kilka lat i przez ten czas okres przedawnienia nie biegł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »