Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddelegowanie do pracy w ZZ ZSMP

Marek Gola • Opublikowane: 2015-03-21

W latach 1985–87 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego ZZ ZSMP. Miałem oddelegowanie do pracy w zarządzie zakładowym oraz średnią płacę, jaką otrzymywałam jako górnik i operator (zaliczana obecnie do pacy w warunkach szczególnych). Obecnie ZUS nie chce zaliczyć mi tych dwóch lat i blokuje mi przejście na emeryturę w wieku 60 lat. Czy mogę się jakoś bronić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat
Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwana dalej ustawą, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż w latach 1985–1987 pełnił Pan funkcję przewodniczącego ZZ ZSMP. Z uwagi na powyższe był Pan oddelegowany do pracy w Zarządzie Zakładu ZSMP. Z tytułu pracy otrzymywał Pan płacę średnią, jaką otrzymywał Pan, będąc górnikiem i operatorem, która to praca zaliczana była do pracy w warunkach szczególnych.

Poniższa odpowiedź zostanie podzielona została na dwie części: pierwsza odnosząca się do treści przepisów proceduralnych i wymogów uzyskania emerytury po 15 latach pracy w warunkach szczególnych, a druga część dotyczy kwestii świadczenia takiej pracy na stanowisku kierowniczym i ewentualnych dowodów świadczących o wykonywaniu takiej pracy.

W pierwszej kolejności należy odwołać się do sądu. Szansą dla Pana jest treść art. 473 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w„ sprawach przewidzianych w niniejszym dziale [przyp. postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych] nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron. Innymi słowy w postępowaniu przed sądem, także wówczas, gdy przedmiotem sporu jest prawo do nabycia emerytury za pracę w warunkach szczególnych, fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie mogą być dowodzone wszelkimi dostępnymi środkami, a do sądu należy ocena ich wiarygodności”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej materii jest jednolite i nie budzi żadnych wątpliwości. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 r., sygn. akt II URN 3/95, „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. 1983 r. Nr 10 poz. 49 ze zm.) dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami”. Zgodnie z § 20 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń „wysokość zarobków ubezpieczony powinien udowodnić zaświadczeniami pracodawców”. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w postępowaniu sądowym, w którym Pan jako strona może dopuścić dowód z zeznań świadków i zadąć przesłuchania swojej osoby w charakterze strony. Możliwość taką daje przepis art. 473 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądem nie stosuje się żadnych ograniczeń dowodowych. Ten wyjątek od ogólnych zasad wynikających z art. 247 Kodeksu sprawia, że każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe.

Pozwolę sobie zatem wskazać, iż jeżeli żyją jeszcze Pana koledzy, z którymi świadczył Pan pracę na takim samym stanowisku, bądź którzy mieliby jakąkolwiek wiedzę w przedmiocie zakresu Pana obowiązków, warto ustalić ich dane teleadresowe i wezwać w charakterze świadków na okoliczność ustalenia zajmowanego stanowiska pracy. Warto także zastanowić się, czy któryś kolega, który zajmował takie samo stanowisko bądź podobne, nie dostał już emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. W takim przypadku należy zawnioskować o powołanie akt takiej sprawy jako dowodu w sprawie. Sądy co do zasady, mając na uwadze wyjaśnienie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, dopuszczają i przeprowadzają dowód z zeznań świadków, jak i akt rentowych innych pracowników. Wynika to bowiem z faktu, iż pracownik z uwagi na źle wystawione świadectwo pracy zostałby pozbawiony prawa, które mu przysługuje.

Droga zatem dochodzenia swoich praw jest następująca. W pierwszej kolejności składa Pan wniosek do ZUS-u, który na skutek takiego wniosku wydaje decyzję odmowną. Następnie składa Pan odwołanie od takiej decyzji do sądu okręgowego właściwego dla Pana (podany w pouczeniu w decyzji odmownej) i wówczas w odwołaniu wnosi Pan o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez przyznanie prawa do emerytury za pracę w warunkach szczególnych i jednocześnie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, z ograniczeniem do przesłuchania Pana jako wnioskodawcy, jak i dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków (należy wskazać ich z imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania).

Emerytura, o której mowa wyżej, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Reasumując, należy również wskazać, iż prace, które są uznane za prac w warunkach szczególnych zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Proszę również pamiętać, iż aby praca została zakwalifikowana do pracy w szczególnych warunkach, musiała ona być świadczona stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Ów staż pracy w warunkach szczególnych należy udowodnić przed ZUS-em za pomocą dokumentów – świadectw pracy i zaświadczeń wydawanych przez pracodawców, jeżeli ZUS odmówi prawa do emerytury, można wnosić odwołanie do sądu, wtedy okoliczność pracy w szczególnych warunkach można udowadniać poza dokumentami również zeznaniami świadków.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt III AUa 181/12, „warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy jest spełniony tylko wówczas, gdy pracownik w ramach obowiązującego go pełnego wymiaru czasu pracy na określonym stanowisku, nie wykonuje czynności pracowniczych nie związanych z tym stanowiskiem, ale stale tj. ciągle wykonuje prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze”. Powyższy pogląd jest dla Pana niekorzystny, bowiem wymaga świadczenia pracy w warunkach szczególnych w sposób stały i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zasadne jest jednak przedstawienie innego poglądu Sądu Najwyższego, tj. poglądu wyrażonego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt III AUa 1649/11, zgodnie z którym „czynności obejmujące sporządzenie dokumentacji związanej z dozorem stanowią integralną część sprawowanego dozoru. Nie ma zatem podstaw do ich wyłączania i traktowania odrębnie. W sytuacji, gdy dozór inżynieryjno-techniczny jest pracą w szczególnych warunkach i praca polegająca na dozorze była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ma żadnej potrzeby ustalania, ile czasu pracownik poświęcał na bezpośredni nadzór nad pracownikami, a ile na inne czynności, które również były związane z tym dozorem”.

Powyższy pogląd w mojej ocenie jest oparty na wykładni celowościowej i funkcjonalnej, albowiem obejmuje swym zakresem całokształt czynności dokonywanych przez pracownika, która to ocena jest dokonywana w sposób racjonalny, a przede wszystkim rozsądny. Jak bowiem czytamy w uzasadnieniu tego wyroku, „słuszność powyższego potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt I UK 111/07, z którego wynika, że sprawowanie w ramach zakresu czynności dozoru również nad pracami niewymienionymi w wykazie A nie wyłącza zakwalifikowania tego dozoru jako pracy w szczególnych warunkach. Z brzmienia pkt 24 działu XIV wykazu wynika bowiem, że warunkiem zakwalifikowania określonego w nim dozoru i kontroli jako pracy wykonywanej w warunkach szczególnych jest to, aby na oddziałach i wydziałach, na których czynności te są wykonywane, jako podstawowe były wykonywane prace wymienione w wykazie A. Jeżeli zatem pracownik wykonuje bezpośrednio czynności dozoru stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, to objęcie tym dozorem także innych prac wykonywanych na tych oddziałach i wydziałach, a niewymienionych w wykazie A, nie pozbawia czynności dozoru inżynieryjno-technicznego charakteru pracy w szczególnych warunkach”.

Wszystko zatem uzależnione jest od treści zakresu Pana obowiązków, jeżeli Pana praca polegać miała na kontroli międzyoperacyjnej, kontroli jakości produkcji i usług oraz dozorze inżynieryjno-technicznym na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie A, wówczas istnieje szansa na zaliczenia okresu pracy na stanowisku członka Zarządu w latach 1985–87 jako pracy w warunkach szczególnych. Nie ulega jednak wątpliwości, iż odwołanie może polegać na wnioskowaniu o uznanie Pana pracy na stanowisku członka zarządu jako pracy w szczególnych warunkach. Konieczne będzie zatem wykazanie, że Pana praca polegała na dozorze, kontroli pracy innych pracowników ZSMP. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby dozorowani i kontrolowani byli pracownicy, którzy wykonywali pracę, o której mowa w wykazie A wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Nikt nie jest dać Panu 100% gwarancji, jakie będzie orzeczenie sądu w przedmiotowej sprawie, bowiem jest ono uzależnione w znacznym stopniu od treści zeznań świadków, którzy będą ewentualnie zeznawać w Pana sprawie. Ryzyko i koszty przedmiotowego postępowania nie są duże, bowiem w sytuacji przegranej, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, koszty zasądzone dla ZUS-u będą wynosiły 60 zł. Od odwołania nie jest pobierana opłata sądowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Wcześniejsza emerytka jako osoba współpracująca w prowadzonej przez męża działalności gospodarczej

Prowadzę działalność gospodarczą, żona jest zgłoszona jako osoba współpracująca. Żona jest na wcześniejszej emeryturze, pobiera ją częściowo....

Wynajem budynku a zasiłek dla bezrobotnych

Chcę wynająć budynek gospodarczy za kwotę większą niż najniższe wynagrodzenie. W urzędzie skarbowym zgłoszę umowę najmu, a podatek...

Rozwód a opłaty za pobyt w DPS

Od 3 lat otrzymuję informację o wzroście kosztów utrzymania mojego byłego męża w DPS, które ponosi gmina. Problem w tym, że DPS nie ma...

Rp7 bez nadgodzin

Otrzymałam Rp7 za pracę w PKP za okres 1979–1988. Niestety w Rp7 nie uwzględniono nadgodzin. Na moją prośbę o sprawdzenie otrzymałam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »