Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddelegowanie do pracy w ZZ ZSMP

Marek Gola • Opublikowane: 2015-03-21

W latach 1985–87 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego ZZ ZSMP. Miałem oddelegowanie do pracy w zarządzie zakładowym oraz średnią płacę, jaką otrzymywałam jako górnik i operator (zaliczana obecnie do pacy w warunkach szczególnych). Obecnie ZUS nie chce zaliczyć mi tych dwóch lat i blokuje mi przejście na emeryturę w wieku 60 lat. Czy mogę się jakoś bronić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwana dalej ustawą, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż w latach 1985–1987 pełnił Pan funkcję przewodniczącego ZZ ZSMP. Z uwagi na powyższe był Pan oddelegowany do pracy w Zarządzie Zakładu ZSMP. Z tytułu pracy otrzymywał Pan płacę średnią, jaką otrzymywał Pan, będąc górnikiem i operatorem, która to praca zaliczana była do pracy w warunkach szczególnych.

Poniższa odpowiedź zostanie podzielona została na dwie części: pierwsza odnosząca się do treści przepisów proceduralnych i wymogów uzyskania emerytury po 15 latach pracy w warunkach szczególnych, a druga część dotyczy kwestii świadczenia takiej pracy na stanowisku kierowniczym i ewentualnych dowodów świadczących o wykonywaniu takiej pracy.

W pierwszej kolejności należy odwołać się do sądu. Szansą dla Pana jest treść art. 473 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w„ sprawach przewidzianych w niniejszym dziale [przyp. postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych] nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron. Innymi słowy w postępowaniu przed sądem, także wówczas, gdy przedmiotem sporu jest prawo do nabycia emerytury za pracę w warunkach szczególnych, fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie mogą być dowodzone wszelkimi dostępnymi środkami, a do sądu należy ocena ich wiarygodności”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej materii jest jednolite i nie budzi żadnych wątpliwości. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 r., sygn. akt II URN 3/95, „w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe zawarte w § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. 1983 r. Nr 10 poz. 49 ze zm.) dotyczą wyłącznie postępowania przed tymi organami”. Zgodnie z § 20 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń „wysokość zarobków ubezpieczony powinien udowodnić zaświadczeniami pracodawców”. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w postępowaniu sądowym, w którym Pan jako strona może dopuścić dowód z zeznań świadków i zadąć przesłuchania swojej osoby w charakterze strony. Możliwość taką daje przepis art. 473 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądem nie stosuje się żadnych ograniczeń dowodowych. Ten wyjątek od ogólnych zasad wynikających z art. 247 Kodeksu sprawia, że każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe.

Pozwolę sobie zatem wskazać, iż jeżeli żyją jeszcze Pana koledzy, z którymi świadczył Pan pracę na takim samym stanowisku, bądź którzy mieliby jakąkolwiek wiedzę w przedmiocie zakresu Pana obowiązków, warto ustalić ich dane teleadresowe i wezwać w charakterze świadków na okoliczność ustalenia zajmowanego stanowiska pracy. Warto także zastanowić się, czy któryś kolega, który zajmował takie samo stanowisko bądź podobne, nie dostał już emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. W takim przypadku należy zawnioskować o powołanie akt takiej sprawy jako dowodu w sprawie. Sądy co do zasady, mając na uwadze wyjaśnienie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, dopuszczają i przeprowadzają dowód z zeznań świadków, jak i akt rentowych innych pracowników. Wynika to bowiem z faktu, iż pracownik z uwagi na źle wystawione świadectwo pracy zostałby pozbawiony prawa, które mu przysługuje.

Droga zatem dochodzenia swoich praw jest następująca. W pierwszej kolejności składa Pan wniosek do ZUS-u, który na skutek takiego wniosku wydaje decyzję odmowną. Następnie składa Pan odwołanie od takiej decyzji do sądu okręgowego właściwego dla Pana (podany w pouczeniu w decyzji odmownej) i wówczas w odwołaniu wnosi Pan o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez przyznanie prawa do emerytury za pracę w warunkach szczególnych i jednocześnie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, z ograniczeniem do przesłuchania Pana jako wnioskodawcy, jak i dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków (należy wskazać ich z imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania).

Emerytura, o której mowa wyżej, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Reasumując, należy również wskazać, iż prace, które są uznane za prac w warunkach szczególnych zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Proszę również pamiętać, iż aby praca została zakwalifikowana do pracy w szczególnych warunkach, musiała ona być świadczona stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Ów staż pracy w warunkach szczególnych należy udowodnić przed ZUS-em za pomocą dokumentów – świadectw pracy i zaświadczeń wydawanych przez pracodawców, jeżeli ZUS odmówi prawa do emerytury, można wnosić odwołanie do sądu, wtedy okoliczność pracy w szczególnych warunkach można udowadniać poza dokumentami również zeznaniami świadków.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt III AUa 181/12, „warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy jest spełniony tylko wówczas, gdy pracownik w ramach obowiązującego go pełnego wymiaru czasu pracy na określonym stanowisku, nie wykonuje czynności pracowniczych nie związanych z tym stanowiskiem, ale stale tj. ciągle wykonuje prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze”. Powyższy pogląd jest dla Pana niekorzystny, bowiem wymaga świadczenia pracy w warunkach szczególnych w sposób stały i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zasadne jest jednak przedstawienie innego poglądu Sądu Najwyższego, tj. poglądu wyrażonego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt III AUa 1649/11, zgodnie z którym „czynności obejmujące sporządzenie dokumentacji związanej z dozorem stanowią integralną część sprawowanego dozoru. Nie ma zatem podstaw do ich wyłączania i traktowania odrębnie. W sytuacji, gdy dozór inżynieryjno-techniczny jest pracą w szczególnych warunkach i praca polegająca na dozorze była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ma żadnej potrzeby ustalania, ile czasu pracownik poświęcał na bezpośredni nadzór nad pracownikami, a ile na inne czynności, które również były związane z tym dozorem”.

Powyższy pogląd w mojej ocenie jest oparty na wykładni celowościowej i funkcjonalnej, albowiem obejmuje swym zakresem całokształt czynności dokonywanych przez pracownika, która to ocena jest dokonywana w sposób racjonalny, a przede wszystkim rozsądny. Jak bowiem czytamy w uzasadnieniu tego wyroku, „słuszność powyższego potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt I UK 111/07, z którego wynika, że sprawowanie w ramach zakresu czynności dozoru również nad pracami niewymienionymi w wykazie A nie wyłącza zakwalifikowania tego dozoru jako pracy w szczególnych warunkach. Z brzmienia pkt 24 działu XIV wykazu wynika bowiem, że warunkiem zakwalifikowania określonego w nim dozoru i kontroli jako pracy wykonywanej w warunkach szczególnych jest to, aby na oddziałach i wydziałach, na których czynności te są wykonywane, jako podstawowe były wykonywane prace wymienione w wykazie A. Jeżeli zatem pracownik wykonuje bezpośrednio czynności dozoru stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, to objęcie tym dozorem także innych prac wykonywanych na tych oddziałach i wydziałach, a niewymienionych w wykazie A, nie pozbawia czynności dozoru inżynieryjno-technicznego charakteru pracy w szczególnych warunkach”.

Wszystko zatem uzależnione jest od treści zakresu Pana obowiązków, jeżeli Pana praca polegać miała na kontroli międzyoperacyjnej, kontroli jakości produkcji i usług oraz dozorze inżynieryjno-technicznym na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie A, wówczas istnieje szansa na zaliczenia okresu pracy na stanowisku członka Zarządu w latach 1985–87 jako pracy w warunkach szczególnych. Nie ulega jednak wątpliwości, iż odwołanie może polegać na wnioskowaniu o uznanie Pana pracy na stanowisku członka zarządu jako pracy w szczególnych warunkach. Konieczne będzie zatem wykazanie, że Pana praca polegała na dozorze, kontroli pracy innych pracowników ZSMP. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby dozorowani i kontrolowani byli pracownicy, którzy wykonywali pracę, o której mowa w wykazie A wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Nikt nie jest dać Panu 100% gwarancji, jakie będzie orzeczenie sądu w przedmiotowej sprawie, bowiem jest ono uzależnione w znacznym stopniu od treści zeznań świadków, którzy będą ewentualnie zeznawać w Pana sprawie. Ryzyko i koszty przedmiotowego postępowania nie są duże, bowiem w sytuacji przegranej, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, koszty zasądzone dla ZUS-u będą wynosiły 60 zł. Od odwołania nie jest pobierana opłata sądowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »