Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Otrzymałam decyzję odmowną w sprawie świadczenia przedemerytalnego. Czy mogę się od niej odwołać? Nie spełniam warunku ukończenia 55 lat w momencie odejścia z pracy z winy pracodawcy, zabrakło mi 4 miesiące. Czy z uwagi na stan zdrowia dostanę to świadczenie? Przy zwolnieniu przebywałam na chorobowym, później na świadczeniu. Jestem zarejestrowana w PUP, pobieram zasiłek, ale niebawem isę skończy. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Odmowa w sprawie świadczenie przedemerytalnego

Niestety stan zdrowia nie jest żadnym argumentem. Być może dysponuje Pani innymi dowodami, które mogą ponieść Pani staż pracy – np. gospodarstwo rolne rodziców po ukończeniu 16. roku życia.

Jakiś okres nieskładkowy, którego nie wykazała Pani do świadczenia, to niezbyt długi czas, aby uzupełnić staż pracy. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do emerytury (renty) uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe, każdy z nich oddzielnie. Do okresów składkowych zostały zaliczone okresy określone w art. 6, do nieskładkowych – w art. 7. Każdy z okresów ustala się z uwzględnieniem lat, miesięcy i dni. Po ustaleniu tych okresów oblicza się łączny okres składkowy i nieskładkowy. Okresy nieskładkowe przy ustalaniu prawa do emerytury (renty) traktowane są posiłkowo. Do zachowania proporcji między okresami składkowymi i nieskładkowymi w ustawie została wprowadzona zasada, zgodnie z którą okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nie przekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Okresy uwzględniane przy obliczaniu wysokości emerytury

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

2. Okresy wymienione w ust. 1 pkt 1 uwzględnia się także przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5–7 są krótsze od okresu wymaganego do przyznania renty, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

3. Okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie uwzględnia się, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników”.

Jeśli nie jest Pani w stanie podjąć pracy, proszę starać się o rentę.

Zobacz również: Odwołanie do ZUS w sprawie renty

Warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy

Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, zarówno trwałej, okresowej, jak i szkoleniowej uzależnione jest od spełnienia trzech warunków:

 • istnienia niezdolności do pracy,
 • posiadania wymaganego, stosownie do wieku ubezpieczonego, okresu składkowego i nieskładkowego
 • zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 r. Nr 199, poz. 1673) warunek ten nie jest wymagany względem ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (art. 57a ).

Okres składkowy i nieskładkowy warunkujący przyznanie prawa do renty uzależniony jest od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Okres ten, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ,wynosi:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 30 lat.

W przypadku osób, u których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 30. roku życia, okresy składkowe i nieskładkowe uwzględnia się z okresu całego życia. Po ukończeniu 30. roku życia pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem:

 • zgłoszenia wniosku o rentę lub
 • powstania niezdolności do pracy.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy:

 • został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz
 • do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerw lub z przerwami nie przekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe oraz
 • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Powstania niezdolności do pracy w okresie składkowym lub nieskładkowym wskazanym w art. 57 ust 1 pkt 3 albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Warunku tego nie stosuje się jednakże do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz fakt, że jest całkowicie niezdolny do pracy – art. 57 ust. 2.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje również osobie, która prawo to utraciła wskutek ustania całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a następnie ponownie stała się niezdolna do pracy w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty. W takim przypadku uznaje się, że nastąpiła przerwa w pobieraniu świadczenia spowodowana okresową poprawą stanu zdrowia.

Może przynajmniej częściowa niezdolność? Proszę próbować wszelkich możliwości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl