Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie się od wyroku tylko jednego wspólnika zadłużonej spółki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-04-28

Trzy miesiące temu odbyła się sprawa w sądzie dotycząca niezapłaconych przez spółkę składek na ZUS. Jeden wspólnik się odwołał, drugi (ja) nie odebrał w terminie pisma i nie wniósł odwołania. Sąd uznał, że w związku z tym całość zadłużenia spada na mnie. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogłabym jeszcze jakoś się odwoływać, starając się o solidarną odpowiedzialność za długi?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Rozumiem, że ZUS wydał decyzję o odpowiedzialności wspólników za zaległości w niepłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 116 Ordynacji podatkowej. Ten ostatni przepis poniżej cytuję, ponieważ on też zawiera katalog możliwości uchylenia się od tej odpowiedzialności.

„Art. 116. § 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

  1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
  2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji”.

Rozumiem, że w wyniku odwołania od decyzji sprawa była rozpatrywana przez sąd, odwołał się tylko jeden wspólnik, a Pani nie.

Otóż jest teoretyczna możliwość odwołania się, gdyż do postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej ustawą o sus, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (w skrócie K.p.a.), chyba że ustawa o sus stanowi inaczej. Oznacza to, że ZUS wydaje decyzję, doręcza ją stronie, która może wnieść odwołanie od tej decyzji.

Odwołanie od decyzji powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia stronie decyzji do sądu za pośrednictwem ZUS.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sąd odrzuca odwołania wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Niestety „w razie odrzucenia odwołania w trybie art. 4779 § 3 nie przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu na podstawie art. 168 k.p.c.” (postanowienie Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 czerwca 1994 r., sygn. akt III AUz 61/94). Czyli tylko raz można spróbować wnosić odwołanie od decyzji wraz z wnioskiem o przyjęcie tego odwołania do rozpoznania po terminie i wykazaniem przyczyn niezależnych od Pani dotyczących niewniesienia odwołania w terminie, nie wiem, jakie to były przyczyny, ale chodzi o takie jak choroba, jakieś nadzwyczajne życiowe wydarzenie itd. Nie może to być po prostu zaniedbanie z Pani strony. Jeśli zatem wystąpiły jakieś tego rodzaju przyczyny, to może Pani spróbować złożyć odwołanie wraz z wnioskiem o jego rozpoznanie jak najszybciej, bo przepis mówi, że przekroczenie terminu nie może być nadmierne, a tu już upłynęło kilka miesięcy.

Jeśli zaś np. nie złożyła Pani apelacji od wyroku niekorzystnego dla Pani, to może Pani żądać przywrócenia terminu do jej wniesienia na podstawie art. 168 K.p.c., który mówi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Tu także trzeba wykazać, że nie ponosi Pani winy, czyli podobnie jak poprzednio wskazałam – była Pani np. chora.

Natomiast co do późniejszej obrony Pani, to musi Pani wykazać okoliczności, o których wspomina art. 116 Ordynacji podatkowej, czyli że albo we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe), albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy – bo np. to wspólnik zarządzał spółką i Pani nie widziała, ż właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe), albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy, bo to np. wspólnik zarządzał spółkę i Pani nie wiedziała, że istnieją zaległości, albo musi Pani wskazań mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Jeśli są przesłanki do przywrócenia terminu po Pani stronie, to oczywiście możemy pomóc w napisaniu pism.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »