Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie się od wyroku tylko jednego wspólnika zadłużonej spółki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-04-28

Trzy miesiące temu odbyła się sprawa w sądzie dotycząca niezapłaconych przez spółkę składek na ZUS. Jeden wspólnik się odwołał, drugi (ja) nie odebrał w terminie pisma i nie wniósł odwołania. Sąd uznał, że w związku z tym całość zadłużenia spada na mnie. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogłabym jeszcze jakoś się odwoływać, starając się o solidarną odpowiedzialność za długi?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Rozumiem, że ZUS wydał decyzję o odpowiedzialności wspólników za zaległości w niepłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 116 Ordynacji podatkowej. Ten ostatni przepis poniżej cytuję, ponieważ on też zawiera katalog możliwości uchylenia się od tej odpowiedzialności.

„Art. 116. § 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

  1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
  2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji”.

Rozumiem, że w wyniku odwołania od decyzji sprawa była rozpatrywana przez sąd, odwołał się tylko jeden wspólnik, a Pani nie.

Otóż jest teoretyczna możliwość odwołania się, gdyż do postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej ustawą o sus, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (w skrócie K.p.a.), chyba że ustawa o sus stanowi inaczej. Oznacza to, że ZUS wydaje decyzję, doręcza ją stronie, która może wnieść odwołanie od tej decyzji.

Odwołanie od decyzji powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia stronie decyzji do sądu za pośrednictwem ZUS.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sąd odrzuca odwołania wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Niestety „w razie odrzucenia odwołania w trybie art. 4779 § 3 nie przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu na podstawie art. 168 k.p.c.” (postanowienie Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 czerwca 1994 r., sygn. akt III AUz 61/94). Czyli tylko raz można spróbować wnosić odwołanie od decyzji wraz z wnioskiem o przyjęcie tego odwołania do rozpoznania po terminie i wykazaniem przyczyn niezależnych od Pani dotyczących niewniesienia odwołania w terminie, nie wiem, jakie to były przyczyny, ale chodzi o takie jak choroba, jakieś nadzwyczajne życiowe wydarzenie itd. Nie może to być po prostu zaniedbanie z Pani strony. Jeśli zatem wystąpiły jakieś tego rodzaju przyczyny, to może Pani spróbować złożyć odwołanie wraz z wnioskiem o jego rozpoznanie jak najszybciej, bo przepis mówi, że przekroczenie terminu nie może być nadmierne, a tu już upłynęło kilka miesięcy.

Jeśli zaś np. nie złożyła Pani apelacji od wyroku niekorzystnego dla Pani, to może Pani żądać przywrócenia terminu do jej wniesienia na podstawie art. 168 K.p.c., który mówi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Tu także trzeba wykazać, że nie ponosi Pani winy, czyli podobnie jak poprzednio wskazałam – była Pani np. chora.

Natomiast co do późniejszej obrony Pani, to musi Pani wykazać okoliczności, o których wspomina art. 116 Ordynacji podatkowej, czyli że albo we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe), albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy – bo np. to wspólnik zarządzał spółką i Pani nie widziała, ż właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe), albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy, bo to np. wspólnik zarządzał spółkę i Pani nie wiedziała, że istnieją zaległości, albo musi Pani wskazań mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Jeśli są przesłanki do przywrócenia terminu po Pani stronie, to oczywiście możemy pomóc w napisaniu pism.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Abolicja składek

Zakończyłem działalność w 2001 r., posiadam zobowiązania wobec ZUS, chciałbym skorzystać z abolicji. Co mam zrobić?

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS

Prowadzę od 2008 r. działalność gospodarczą i od pewnego czasu nie płacę składek na ZUS, bo z powodu zadłużenia mnie nie stać. Obecnie ZUS...

Składki ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Prawie dwa lata temu założyłem spółkę z o.o. Od razu po założeniu działalność gospodarcza została zawieszona. Planuję w najbliższym czasie...

Opłacanie zwiększonej składki

Prowadzę swoją działalność i planuję ciążę. Jakie są zmiany w naliczaniu wysokości zasiłku chorobowego i macierzyńskiego po przejściu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »