Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-11-16

ZUS przyznał mi emeryturę. Mam też 25 lat składek w KRUS-ie, więc i do niego wystąpiłem o emeryturę. Poinformowano mnie, że opłacanie ubezpieczenia w KRUS-ie w trakcie pobierania emerytury z ZUS-u pozbawia mnie emerytury z KRUS-u. Czy tak jest faktycznie? Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki

  1. osiągnął wiek emerytalny,
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników, począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Odnosząc to do Pana pytania – podleganie pod ubezpieczenie ZUS z racji emerytury ustalonej przez zakład – wyklucza Pana spod ubezpieczenia społecznego rolników w tym okresie – ale spod ubezpieczenia obowiązkowego

Jeśli brakowało Panu tych 3 miesięcy do 25 lat – to niestety nie można tego okresu wliczyć do stażu ubezpieczenia w KRUS-ie.

Ale nie przekreśla to samo w sobie prawa do uzyskania emerytury z KRUS-u.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.) osobie urodzonej po 1948 r. przysługuje prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego i udowodnieniu jakiegokolwiek stażu ubezpieczeniowego. Emeryturę należną z FUS stanowi kwota uzyskana w wyniku podzielenia podstawy obliczenia, tj. sumy kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia danego ubezpieczonego na emeryturę (art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Przy ustalaniu prawa osoby urodzonej po 1948 r. do emerytury nie uwzględnia się okresu ubezpieczenia z tytułu działalności rolniczej. Osoba ta – po osiągnięciu wieku emerytalnego – oprócz emerytury z ZUS-u może bowiem pobierać również emeryturę rolniczą z tytułu ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prawo do emerytury rolniczej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.), uzyska jednak pod warunkiem, że ubezpieczeniu rolniczemu podlegała przez co najmniej 25 lat. Przy ustalaniu prawa do rolniczej emerytury i obliczaniu jej wysokości nie uwzględnia okresu ubezpieczenia w ZUS, ponieważ ten sam okres nie może być równocześnie uwzględniony w dwóch wypłacanych emeryturach (nie można przyznać dwóch emerytur za ten sam okres).

Natomiast osobie urodzonej po 1948 r., która jest uprawniona do emerytury z FUS-u, ale ze względu na zbyt krótki okres ubezpieczenia w KRUS-ie nie spełnia warunków do emerytury rolniczej, wraz z emeryturą z FUS-u jest wypłacane zwiększenie za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, obliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.).

Tak więc, w ostateczności, w przypadku braku możliwości otrzymania obu świadczeń, można powiększyć świadczenie z ZUS-u o okresy opłacania KRUS-u.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury kolejarza

Mój mąż urodził się w 1955 r. Do 1998 r. miał ponad 23 lata zatrudnienia, w tym 20 lat na kolei. Przebywał też kilka lat na rencie, później...

 

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Przyznanie emerytury w Polsce i praca w Niemczech

Niedawno nabyłem prawo do emerytury. Jednak mieszkam i pracuję w Niemczech, nie pobieram tu emerytury. Złożyłem wniosek o emeryturę do ZUS-u...

Lata pracy w Polsce i za granicą

W latach 2007–2016 r. pracowałem w Szkocji, zakończyłem pracę i jestem obecnie na zasiłku w Szkocji. Czy okres zasiłku wlicza się...

 

Wskaźnik podstawy emerytury

ZUS przyznał mi emeryturę od zeszłego roku, ale nie pobierałem jej i dalej pracowałem. 2 miesiące temu zakończyłem pracę i złożyłem papiery,...

 

Niezaliczenie pracy chałupniczej przez ZUS

Mam 55 lat i na świadectwach pracy ponad 30-letni staż. Dostałam odmowną decyzję w sprawie zasiłku przedemerytalnego, bo ZUS nie zaliczył mi pracy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »