Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobieranie emerytury wojskowej a prawo do emerytury cywilnej

Michał Soćko • Opublikowane: 2018-03-19

Od 1990 r. pobieram emeryturę wojskową, od 1991 r. jestem urzędnikiem państwowym, w tym zatrudnionym przez 20 lat w administracji rządowej. Teraz, mając 68 lat, chcę odejść na emeryturę cywilną. Czy mogę wystąpić do ZUS o naliczenie emerytury cywilnej z tytułu 27-letniego okresu zatrudnienia oraz czy mogę otrzymać odprawę emerytalną? Proszę o informacje jak się ma otrzymanie emerytury cywilnej przy pobieraniu emerytury wojskowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odprawa emerytalna dla pracowników samorządowych i urzędników państwowych

W pierwszej kolejności chciałbym poruszyć kwestię odprawy emerytalnej. Wspomniał Pan, że jest urzędnikiem państwowym.

I tak, zarówno przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jak i ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, przewidują, że urzędnikowi państwowemu i samorządowemu przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna.

Przy czym, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie nieuregulowanym w powyższych ustawach do stosunku pracy pracowników państwowych i samorządowych stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Z kolei Kodeks pracy w tym przedmiocie stanowi:

Art. 921. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.”

W tym kontekście w najnowszym orzecznictwie sądowym wskazuje się, że „żołnierz zawodowy nie jest pracownikiem, a odprawa przewidziana w art. 84 ustawy z 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w związku z art. 17 ustawy z 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2004 r.), nie jest świadczeniem ze stosunku pracy, do którego prawo zostało ustanowione w art. 921 § 1 K.p. W konsekwencji otrzymanie odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia ze służby wojskowej, niezależnie od charakteru tego świadczenia, nie wyłącza – na podstawie art. 921 § 2 k.p. – prawa do odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i związanej z tym utraty statusu pracownika” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I PK 1/15).

W judykaturze ugruntowany jest pogląd, że zmiana statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta jest przejściem na emeryturę w rozumieniu art. 921 § 1 K.p. Następuje ono zawsze i tylko przez ustanie stosunku pracy. Dopóki bowiem trwa stosunek pracy, osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury lub pobierająca to świadczenie, nie przestaje być pracownikiem. Zmiana statusu prawnego pracownika, również pracownika posiadającego równocześnie niejako podwójny status (pracownika i emeryta), wyraża się w tym, że traci on ten status i staje się emerytem, a przy tym jest to następstwem ustania jego stosunku pracy pozostającego w związku z przejściem na emeryturę.

Mając to na uwadze, należałoby przyjąć, że jest Pan uprawniony do otrzymania odprawy emerytalnej.

Emerytura cywilna dla byłego żołnierza zawodowego

Natomiast odnosząc się do pierwszego pytania: czy może Pan wystąpić do ZUS o naliczenie emerytury cywilnej z tytułu 27-letniego okresu zatrudnienia jako urzędnik, należy wskazać, że w tym przedmiocie trzeba sięgnąć przede wszystkim do ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (j.t. Dz. U. 2016 nr 0, poz. 1037). Artykuł 7 tejże stanowi:

Art. 7. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Na gruncie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. 2017, nr 0, poz. 1383; zwanej dalej „u.e.r.”) – kwestię tę w analogiczny sposób rozstrzyga art. 95 (z zastrzeżeniem art. 95 ust. 1a u.e.r. i art. 96 u.e.r., które jednak zdaje się, że do Pana nie mają zastosowania).

Zbieg prawa do świadczeń - emerytury wojskowej i cywilnej

Zbieg prawa do świadczeń polega na nabyciu przez osobę praw do więcej niż jednego świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub z zaopatrzenia emerytalno-rentowego. Skutki zaistnienia takiej sytuacji określają przepisy ustaw regulujących uprawnienia do tych świadczeń.

Na gruncie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych zagadnienie to rozstrzyga art. 7, stanowiąc, że w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt II UK 223/13, wyraźnie wskazano, że „prawo do otrzymywania jednego świadczenia wynika wprost z przepisów. Zarówno art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i analogiczny art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym wojskowych wskazują, że ubezpieczony uprawniony do emerytury z FUS nie może jednocześnie pobierać emerytury wojskowej, mimo że spełnił warunki do jej nabycia”.

Mając to na uwadze, przyjąć należy, że będzie musiał Pan wybrać jedno świadczenie emerytalne albo wojskowe albo z systemu powszechnego (ZUS). Przy czym wcześniej radziłbym ustalić, które świadczenie w Pana przypadku będzie korzystniejsze (np. u doradcy emerytalnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »