Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobieranie zasiłku rodzinnego mimo pracy męża

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-01-09

W zeszłym roku pobierałam przez 10 miesięcy zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku, ponieważ przebywałam na urlopie wychowawczym. W tym czasie mąż podjął pracę na 1/4 etatu, o czym nie wiedziałam. Ponownie staram się o zasiłki (urlop na drugie dziecko). Panie z ośrodka zażądały mowy o pracę męża mimo zaświadczeń z US z poprzednich lat. Czy będę musiała zwrócić zasiłek za poprzedni okres?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Ideą zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Aby go otrzymać, rodzic musi spełnić warunki dotyczącego jego przyznania, które są szczegółowo określone w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
 3. osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek zgodnie z przepisami ustawy przysługuje rodzicom dziecka, do ukończenia przez nie 18 lub 21 lat, jeżeli kontynuuje ono po osiągnięciu pełnoletności naukę w szkole. W sytuacji gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole lub w szkole wyższej, zasiłek będzie wypłacany do skończenia 24 lat. Wysokość tego świadczenia jest różna w zależności od wieku dziecka i wynosi 68 zł do ukończenia przez nie 5 lat, 91 zł, gdy jest w przedziale wiekowym 5–18 lat, oraz 98 zł do ukończenia 24 lat.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak też się Pan zapewne się orientuje, zasadniczo zasiłek rodzinny zostaje przyznany, o ile dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł.

Zgodnie z art. 3 ust 16 ustawy z 28 listopada 2003 r. rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia (…): do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Do obliczeń należy brać pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, a także zmiany w sytuacji dochodowej, czyli uzyskanie i utratę dochodu. Czyli przy obliczeniach dotyczących okresu zasiłkowego 2012/2013 liczyć się będą dochody z 2011 r. plus ewentualne korekty z tytułu dochodu uzyskanego lub utraconego.

Zasiłek otrzymają tylko te rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł (do końca października 2012 r.). W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Trzeba pamiętać, że w roku 2012 nastąpiła zmiana sposobu przeliczania dochodu rodziny. Obecnie jest tak, że uzyskany dochód przez członka rodziny w roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty. Warunkiem jest otrzymywanie dochodu w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. A zatem jeżeli rodzina w roku poprzedzającym okres zasiłkowy uzyskiwała np. do 30 kwietnia dochód w wysokości 1000 zł miesięcznie, a następnie od dnia 1 listopada rozpoczęła nową pracę i uzyskuje dochód w wysokości 2000 zł miesięcznie, przy ustalaniu dochodu nie bierze się pod uwagę dochodu uzyskiwanego do 30 kwietnia (jest to dochód utracony). Otrzymywany od 1 listopada nowy dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany (2000 x 2 = 4000 zł / 2 = 2000 zł).

Przepisy szczegółowo określają, kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje. Będzie tak, gdy:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

   – członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak wynika z Pani korespondencji, powyższe przesłanki nie są Pani udziałem. Natomiast sam fakt, iż Pani mąż podjął pracę na 1/4 etatu, jeszcze nie przesadza o tym, że będzie Pani zmuszona zwracać jakiekolwiek kwoty, tym bardziej, że zasiłek ten będzie liczony według osiąganych dochodów za rok ubiegły. Ważna jest tu przede wszystkim granica osiąganego dochodu na jednego członka rodziny miesięcznie, a nie sam fakt podjęcie zatrudnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zapadnięcie na inną chorobę po 182 dniach zwolnienia

Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy po 182 dniach choroby na inną chorobę, po upływie 14 dni od zakończenia leczenia? Złożyłam wniosek o zasiłek...

Pójście na nowe zwolnienie chorobowe po okresie 182 dni chorobowego

Cztery miesiące temu wróciłam do pracy po okresie 182 dni chorobowego i świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracuję nadal, jednak nastąpił nawrót choroby....

Choroba w ostatnim tygodniu zatrudnienia a zasiłek

Prowadząc firmę, zostałem zatrudniony na umowę o pracę. W ostatnim tygodniu zatrudnienia poszedłem na zwolnienie, a ZUS odmówił mi wypłaty...

Czy uzyskam wysoki zasiłek z ZUS-u?

Prowadzę własną działalność ponad rok, opłacam najniższe składki. Właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Mam i tak planowaną na za...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »