Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pomoc męża w firmie żony a składki ZUS

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-11-08

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę, aby przy zleceniach sporadycznie pomagał mi mój mąż. Mój mąż jest stale zatrudniony w innej firmie, która odprowadza za niego ZUS. Czy w związku z tym jednorazowym zleceniem/pomocą, którą dla mnie będzie wykonywał nieodpłatnie, muszę za niego odprowadzić składki ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomoc męża w firmie żony a składki ZUS

Bezpłatna pomoc męża w firmie żony

Na wstępie podkreślę tylko, że zgodnie z art. 735 § 1 Kodeksu cywilnego: „jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie”. Proszę zadbać zatem o umowę z mężem (najlepiej pisemną) i wskazać, że zlecenie jest nieodpłatne.

Umowa-zlecenia zawarta z mężem

Wskazuję także, że zawarcie z członkiem rodziny (w Pani przypadku z mężem) umowy-zlecenia nie poskutkuje uznaniem męża za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a zatem Pani jako zleceniodawca będzie miała obowiązek wyliczyć i odprowadzić składki zgodnie z zasadami odnoszącymi się do umów cywilnoprawnych. W konsekwencji Pani mąż (zleceniobiorca) od dnia oznaczonego w umowie jako dzień jej rozpoczęcia do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy podlegać będzie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Skoro jednak Pani mąż będzie świadczył pracę w innej firmie, będąc w niej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, to nastąpi wówczas zbieg tytułów ubezpieczeń i zastosować trzeba takie same zasady jak te, które obowiązują, gdy to przedsiębiorca jest zatrudniony jednocześnie na etacie, czyli uiści Pani męża tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „pracownik, który spełnia warunki do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlega tym ubezpieczeniom tylko z tytułu stosunku pracy, chyba że podstawa wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Jeżeli bowiem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia.

Jeśli więc mąż zarabia więcej niż najniższa krajowa, to z tytułu zatrudnienia u Pani na zlecenie płaci Pani za niego tylko składkę zdrowotną. ZUS stoi na stanowisku, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (co pociąga za sobą gwarancję co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę) albo jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale umowa o pracę gwarantuje mu co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, z pozapracowniczych tytułów (np. umowa-zlecenia), podlega on dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Podobna interpretacja przepisów art. 9 ust. 1 i 1a u.s.u.s. jest również prezentowana w orzecznictwie sądowym. Na przykład w wyroku z 4.02.2013 r., sygn. akt I UK 484/12.

W przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeniowych w postaci stosunku pracy i umowy zlecenia ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe z obydwu tych tytułów. Wynika to z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i e w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sporadyczna pomoc – umowa nieodpłatna

To tyle teorii. Przechodząc jednak do Pani przypadku, trzeba wskazać, że składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Umowa-zlecenia może mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny, ale to powinna wynikać wyraźnie z jej treści, co wskazałam na wstępie (proszę więc taką umowę z mężem zawrzeć, aby nie było żadnych problemów z ZUS-em). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25.02.1998 r. (sygn. akt II CKN 620/97) wskazał bowiem, że umowa-zlecenia, w przypadku braku odmiennego zastrzeżenia w umowie, jest odpłatna! (a zatem także w przypadku braku umowy). Odnosząc to wszystko do Pani sprawy, wskazać należy, że mąż jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia w Pani firmie nieodpłatnie nie będzie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo nie będzie w ogóle podstawy wymiaru do jego obliczenia. Jednak w przypadku, gdy mąż zacznie otrzymywać od Pani wynagrodzenie z umowy-zlecenia, składkę zdrowotną odprowadza Pani tak jak wyżej opisałam.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »