Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pomoc dla drugiej żony i siostry zmarłego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-07

Mój były mąż zmarł 4 miesiące temu i zostawił bez zabezpieczenia swoją drugą żonę i siostrę. Chciałabym im jakoś pomóc. Siostra od wielu lat nie pracuje, była na utrzymaniu rodziców, którzy pół roku temu zmarli. Odziedziczyła mieszkanie, ale nie stać jej na utrzymanie go. Druga żona także nie pracowała, utrzymywała się dzięki wsparciu swoich rodziców. Czy mogę jakoś pomóc tym kobietom? Czy należy im się jakiś zasiłek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani opisu wynika, iż zmarły nie pracował. Więc nie przysługiwałoby mu żadne świadczenie z ZUS, a zatem jego żonie i dzieciom nie przysługuje renta rodzinna.

Renta rodzinna przysługuje po osobie zmarłej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub innych przepisów szczególnych (np. ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin).

Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, zarówno trwałej, okresowej, jak i szkoleniowej, uzależnione jest od spełnienia warunków:

 • istnienia niezdolności do pracy,
 • posiadania wymaganego, stosownie do wieku ubezpieczonego, okresu składkowego i nieskładkowego.

Okres składkowy i nieskładkowy warunkujący przyznanie prawa do renty uzależniony jest od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Okres ten, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 30 lat.

W przypadku osób, u których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 30. roku życia, okresy składkowe i nieskładkowe uwzględnia się z okresu całego życia. Po ukończeniu 30. roku życia pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem:

 • zgłoszenia wniosku o rentę lub
 • powstania niezdolności do pracy.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy:

 1. został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz
 2. do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerw lub z przerwami nie przekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe oraz
 3. niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Powstania niezdolności do pracy w okresie składkowym lub nieskładkowym wskazanym w art. 57 ust 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Warunku tego nie stosuje się jednakże do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz fakt, że jest całkowicie niezdolny do pracy - art. 57 ust. 2.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje również osobie, która prawo to utraciła wskutek ustania całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a następnie ponownie stała się niezdolna do pracy w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty. W takim przypadku uznaje się, że nastąpiła przerwa w pobieraniu świadczenia spowodowana okresową poprawą stanu zdrowia. Oznacza to, że nie ustala się na nowo prawa do renty, lecz jedynie przywraca się prawo do poprzednio ustalonego świadczenia (art. 61).

Do renty rodzinnej uprawnieni są członkowie rodziny wyczerpująco wskazani w art. 67:

„1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

a) do ukończenia 16 lat,

b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, jeżeli jednak 25-ty rok życia osiągną będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów,

c) bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji okresach wskazanych w pkt. a) i b),

d) bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy okresach wskazanych w pkt. a) i b).

2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, jeżeli spełniają warunki określone w punkcie pierwszym, a ponadto:

a) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta, rencisty), warunek ten nie musi być jednakże zachowany, jeżeli śmierć była następstwem wypadku,

b) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach,

c) żyjący rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania,

d) rodzice wprawdzie żyją, ale zmarły lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

3. Małżonek – zarówno wdowa jak i wdowiec, po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 70 ustawy.

4. Rodzice, za których uznaje się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające – art. 71 ustawy”.

Wysokość renty rodzinnej ustalana jest w zależności od ilości osób uprawnionych do świadczenia oraz wysokości kwoty świadczenia, która przysługiwałaby zmarłemu. Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych – 90%, dla trzech lub więcej – 95% (art. 73). Za kwotę świadczenia, która przysługiwałaby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnione są osoby małoletnie lub osoby pełnoletnie, nad którymi ustanowiona została opieka prawna, wypłata świadczenia następuje do rąk opiekuna (art. 131). Aby uzyskać prawo do renty rodzinnej, wymienieni powyżej członkowie rodziny zmarłego muszą spełniać warunki określone w art. 68–71 ustawy.

Jeśli więc zmarły nie spełniał kryteriów ubezpieczenia, jego żona nie ma prawa do renty rodzinnej ani żadnego innego świadczenia z FUS. Siostra w ogóle nie ma prawa do jakichkolwiek świadczeń z FUS czy po zmarłym bracie. Jedyne, na co mogą liczyć, to pomoc społeczna, zasiłki stałe czy celowe. Ale na żadne świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Może Pani dokonać podziału spadku, spłacić rodzinę byłego męża z mieszkania, które przypadnie Pani córce, jakieś środki na życie będą mieć, ale sposobu na załatwienie im godziwego życia Pani nie znajdzie, chyba że chce Pani ich utrzymywać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »