Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomoc finansowa dla osoby, która straciła oko

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-04-10

Na jaką pomoc finansową może liczyć osoba, która straciła oko? Czy otrzyma zasiłek pielęgnacyjny na stałe, czy okresowo? Ponoć należy się on tylko do 16. roku życia.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Kwestie dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego uregulowane zostały szczegółowo i wyczerpująco w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 16 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych „zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 la a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia”.

Jest to katalog zamknięty osób, które mogą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny. Tak więc jeżeli osoba niepełnosprawna nie spełnia żadnego z 4 powołanych przypadków, to niestety nie ma podstaw do uzyskania przez nią zasiłku pielęgnacyjnego. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest bezterminowo, to i zasiłek byłby przyznany na czas stały, jeżeli zaś orzeczenie wydawane jest na czas określony, to zasiłek przyznawany jest do czasu ważności orzeczenia.

Osoba niepełnosprawna może w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej zwrócić się do gminy, miejsca swego zamieszania o udzielenie dodatkowej pomocy. I tak można ubiegać się o przyznanie zasiłku stałego. Zasiłek taki przysługuje:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej można starać się także o zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Dodatkowo zgodnie z art. 51 ustawy „osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia”.

Liczne programy pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych opracowywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponieważ programy te są czasowe i zmienne, proszę zajrzeć na stronę PFRON-u celem ustalenia, jakie programy są aktualnie realizowane i czy możliwe jest skorzystanie z nich przez osobę niepełnosprawną.

Również NFZ dofinansowuje zakup protez, leków czy turnusów rehabilitacyjnych.

Od 15 maja 2014r. obowiązuje nowy zapis art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowiący, iż „specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych „świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

Na dzień dzisiejszy są to wszystkie znane mi formy pomocy udzielane osobom niepełnosprawnym (z pominięciem domów opieki).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy możliwa jest rejestracja w PUP matki małego dziecka?

Osoba będąca żoną właściciela nieruchomości rolnej, podlegająca ubezpieczeniom w KRUS, zamierza zarejestrować się jako osoba bezrobotna...

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u

Złożyłam wniosek na alimenty z funduszu alimentacyjnego. Pani w MOPS-ie wydała decyzją odmowną z powodu przekroczenia progu dochodowego. Czy...

Brak świadectwa pracy a zaliczenie okresu pracy

Pracowałam w różnych zakładach pracy, mam łącznie około 17 lat pracy. W obecnym zakładzie pracy nie uwzględniono mi 5 lat pracy, tłumacząc, że...

Pracownik długo przebywający na L4

Mam pytanie dotyczące zasiłku chorobowego osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę dłużej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy. Osoba ta...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »