Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pomoc finansowa dla osoby, która straciła oko

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-04-10

Na jaką pomoc finansową może liczyć osoba, która straciła oko? Czy otrzyma zasiłek pielęgnacyjny na stałe, czy okresowo? Ponoć należy się on tylko do 16. roku życia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego uregulowane zostały szczegółowo i wyczerpująco w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 16 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych „zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 la a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia”.

Jest to katalog zamknięty osób, które mogą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny. Tak więc jeżeli osoba niepełnosprawna nie spełnia żadnego z 4 powołanych przypadków, to niestety nie ma podstaw do uzyskania przez nią zasiłku pielęgnacyjnego. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest bezterminowo, to i zasiłek byłby przyznany na czas stały, jeżeli zaś orzeczenie wydawane jest na czas określony, to zasiłek przyznawany jest do czasu ważności orzeczenia.

Osoba niepełnosprawna może w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej zwrócić się do gminy, miejsca swego zamieszania o udzielenie dodatkowej pomocy. I tak można ubiegać się o przyznanie zasiłku stałego. Zasiłek taki przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej można starać się także o zasiłek okresowy przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Dodatkowo zgodnie z art. 51 ustawy „osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia”.

Liczne programy pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych opracowywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponieważ programy te są czasowe i zmienne, proszę zajrzeć na stronę PFRON-u celem ustalenia, jakie programy są aktualnie realizowane i czy możliwe jest skorzystanie z nich przez osobę niepełnosprawną.

Również NFZ dofinansowuje zakup protez, leków czy turnusów rehabilitacyjnych.

Od 15 maja 2014r. obowiązuje nowy zapis art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowiący, iż „specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych „świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

Na dzień dzisiejszy są to wszystkie znane mi formy pomocy udzielane osobom niepełnosprawnym (z pominięciem domów opieki).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »