Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ponowne starania o ustalenie renty rodzinnej po rodzicach

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Niedawno zmarła moja mama, która pobierała rentę po zmarłym ojcu. Ja także kiedyś starałem się o rentę rodzinną, ale sąd odrzucił mój wniosek. Studiowałem, jednak musiałem przerwać naukę ze względu na chorobę. W tym czasie ustalono moją całkowitą niezdolność do pracy. Podczas rozprawy nie powiedziałem, że byłem w szpitalu podczas studiów, bo choroba uniemożliwiła mi naukę. Mam na to odpowiednie zaświadczenie lekarza i uczelni. Teraz po śmierci mamy mam nowe dowody i chciałbym ponownie starać się o ustalenie renty. Czy mogę to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowne starania o ustalenie renty rodzinnej po rodzicach

Wznowienie sprawy o rentę

Czemu nie. Nowe dowody są podstawą do wznowienia postępowania. Nic Pan nie traci, składając wniosek. Oczywiście dowody te zostaną ocenione przez organ, ale ja bym się nie zastanawiała. Postępowanie zakończyło się prawomocnie. Wznowienie możliwe jest tylko w określonych okolicznościach.

„Art. 145 § 1 pkt 5 kpa wymaga kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek – nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody muszą zostać ujawnione po wydaniu decyzji ostatecznej. Nie mogłyby one być znane organowi przed wydaniem przez ten organ decyzji ostatecznej. Nadto, te okoliczności i dowody musiały istnieć już wcześniej, to jest w chwili wydawania decyzji ostatecznej, lecz dla tego organu są one nowymi tylko dlatego, że nie były mu wcześniej znane”.

Zobacz również: Renta dla dziecka po śmierci ojca

Nowe dowody w sprawie

Użyty w dyspozycji art. 145 § 1 pkt 5 kpa łącznik „lub” („nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody”) wskazuje jednoznacznie na to, że wystąpienie co najmniej jednego z członów tej alternatywy („nowych okoliczności faktycznych” bądź „nowych dowodów” – tzw. alternatywa zwykła) stanowi samoistną i wystarczającą podstawę wznowienia postępowania, o ile równocześnie są spełnione pozostałe przesłanki prawne wznowienia postępowania, o których mowa w art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, a mianowicie: po pierwsze – są one „istotne dla sprawy”; po drugie – istniały w dniu wydania decyzji; oraz po trzecie – nie były znane organowi, który wydał decyzję.

Zobacz również: Emerytura po rodzicach dla osoby niepełnosprawnej

Termin na ponowne starania o ustalenie renty

I właśnie taka sytuacja faktyczna i prawna ma miejsce w Pana sprawie. Istotny jest jednak termin.

Zgodnie z art. 148: „§ 1. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania”.

Co więcej, Pana sprawa zakończyła się w sądzie pracy, i to tam będzie Pan musiał składać wniosek. A tu terminy są jeszcze bardziej restrykcyjne.

„Art. 407 § 1. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy”.

Jednak nie wiem, kiedy wydano wyrok odmawiający Panu renty. Do 2017 roku obowiązywał termin 5-letni od uprawomocnienia się wyroku. Zgodnie z art. 2 ustawy zmieniającej w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy (ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego ), w których do dnia jej wejścia w życie nie upłynął dotychczas obowiązujący pięcioletni termin określony w art. 408 , zastosowanie znajdzie przepis art. 408 ustawy już w nowym brzmieniu, a zatem termin dziesięcioletni.

Ograniczenie 5-letnie dotyczy także postępowania administracyjnego. Stąd – jeśli minęły te okresy – nic Pan niestety nie wskóra.

Zobacz również: Wniosek o przedłużenie renty rodzinnej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl