Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowne naliczenie renty rodzinnej za wskazany okres

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-02-18

Od kilku lat pobieram wraz z dwojgiem dzieci rentę rodzinną po zmarłym mężu. W zeszłym roku mój syn bez mojej wiedzy przerwał studia i przez kilka miesięcy pobierał niesłusznie rentę rodzinną. ZUS nakazał zwrot tego świadczenia. Próbowałam rozmawiać z pracownikami ZUS, by część renty, którą niesłusznie pobrał syn, przepisać na pozostałych uprawnionych – ale bez skutku. Złożyłam też pismo o ponowne naliczenie renty za wskazany okres – ZUS odmówił. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS:

„Art. 74. 1. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, z uwzględnieniem ust. 2–4.

2. Renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

3. W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych organ rentowy dokonuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności. Przepisy art. 129 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio [czyli od dnia powzięcia przez ZUS informacji o zmianie osób uprawnionych]”.

„Art. 131. 1. Rentę rodzinną lub jej część, o której mowa w art. 74 ust. 2, przysługującą:

1) osobie małoletniej,

2) osobie pełnoletniej, nad którą ustanowiona została opieka prawna,

– wypłaca się osobom sprawującym opiekę nad tymi osobami, po uprzednim pouczeniu o okolicznościach, o których mowa w art. 138 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

2. Część renty rodzinnej, przysługującą osobie pełnoletniej innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 2, wypłaca się – na wniosek tej osoby – innej osobie pełnoletniej uprawionej do części tej renty rodzinnej albo osobie, która sprawowała opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem pełnoletności, po uprzednim pouczeniu o okolicznościach, o których mowa w art. 138 ust. 2 pkt 1.

3. W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty, organ rentowy wypłaca wyrównanie świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności.

4. Kwoty wypłacone przed dokonaniem podziału renty rodzinnej za okres, za który ustala się ten podział:

1) zalicza się na poczet kwot przysługujących w wyniku dokonania tego podziału, jeżeli za okres ten przysługuje wyrównanie świadczenia;

2) nie podlegają dochodzeniu, jeżeli w wyniku podziału ustalono, że za okres ten przysługiwało świadczenie w niższej wysokości”.

Jednakże podobne sprawy nie kończą się pozytywnie dla świadczeniobiorców.

Wyrok z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt II UK 235/09:

„Osoba, która nienależnie pobrała część renty rodzinnej jest zobowiązana do zwrotu całości wypłaconych świadczeń, bez możliwości wstecznego ustalenia nowej wysokości lub nowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych za okresy przypadające przed miesiącem ujawnienia okoliczności uzasadniających ponowne ustalenie wysokości lub ponowny podział renty rodzinnej (art. 74 ust. 2 w związku z art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)”.

Może Pani wnioskować o nowy podział i odwoływać się od decyzji w sprawie nowego podziału, bo zapewne ZUS odmówi tego wstecz. Na pewno nie ma podstaw do przeliczenia, to są inne pojęcia i inne tryby. Proszę powołać się na to, że wysokość świadczenia dla ZUS się nie zmieniła. Zmienił się podział.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie o przyznanie renty

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie o przyznanie renty

Chciałbym odwołać się od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy muszę przedstawić...

Renta z tytułu niezdolności do pracy właściciela firmy

Jestem właścicielem firmy. Niebawem przejdę na rentę (okresową), bowiem mam spore problemy ze zdrowiem wymagające długiego leczenia. Nie chcę jednak...

 

Emerytura po ojcu dla niezdolnych do pracy dzieci

Emerytura po ojcu dla niezdolnych do pracy dzieci

Mam dwie córki – bliźniaczki. Są całkowicie niezdolne do pracy od czasu wypadku w szkole i otrzymują rentę socjalną. Moja emerytura jest...

Czy można pracować, otrzymując rentę z powodu niezdolności do pracy?

Czy mogę pracować, gdy mam rentę socjalną z tytułu całkowitej niezdolności do pracy? Jeżeli tak, to ile mogę dorobić?

 

Renta rodzinna po zmarłym mężu

Dwa lata temu zmarł mój mąż. Rok przed śmiercią zaczął pobierać rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W chwili jego śmierci...

 

Niezdolność do pracy a renta rodzinna

Czy status osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim upoważnia do ubiegania się o rentę rodzinną przez wdowę po mężu przed upłynięciem 5 lat od...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »