Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca podczas urlopu wychowawczego

Autor: Grzegorz Dziubka

Jestem na urlopie macierzyńskim i od końca czerwca 2022 zamierzam przejść na urlop wychowawczy, podczas którego chciałabym podjąć pracę (w niewielkim wymiarze, np. 1/4 etatu, więc będę zarabiać mniej niż przed porodem). Podczas tego urlopu wychowawczego chciałabym urodzić kolejne dziecko. W jaki sposób praca podczas urlopu wychowawczego będzie wpływać na wysokość ewentualnego zasiłku macierzyńskiego? Chciałbym wiedzieć, jaka umowa będzie dla mnie najbardziej korzystna: umowa o pracę, zlecenie, o dzieło czy b2b?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca podczas urlopu wychowawczego

Poród w czasie urlopu macierzyńskiego

W przypadku, gdy pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i w jego trakcie urodzi dziecko, wówczas urlop ten nadal trwa – nie ulega ani przerwaniu, ani zawieszeniu. Urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego natomiast powoduje, że nie przysługuje urlop macierzyński. Przysługuje sam zasiłek macierzyński. W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego po porodzie w okresie urlopu wychowawczego należy przekazać pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Matka ma także prawo wnioskować o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu. Wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie zależna od daty złożenia pisma. Jeśli zostanie on złożony w ciągu 14 dni od dnia porodu, to wyniesie on 80% podstawy wymiaru za okres odpowiadający wszystkim urlopom związanym z rodzicielstwem, a jeśli zostanie złożony po upływie 14 dni od dnia porodu, to wyniesie on 60% podstawy wymiaru.

Dwie podstawy zasiłku macierzyńskiego

Osoby podejmujące pracę w kilku miejscach mogą liczyć w razie L4 na zasiłek z tytułu każdego zatrudnienia. Prawo do świadczeń związanych z chorobą i rodzicielstwem przysługuje z każdego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zlecenia u każdego z pracodawców w chwili narodzin dziecka pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z każdego stosunku pracy. Tak więc po zakończeniu wychowawczego, jeśli wróci Pani do pracy i jednocześnie będzie Pani zatrudniona w innym miejscu – otrzyma Pani dwa zasiłki chorobowe w razie zwolnienia lekarskiego i dwa zasiłki macierzyńskie po urodzeniu dziecka.

Przerwanie urlopu i powrót do pracy, potem L4

Najlepszym rozwiązaniem jest więc przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy. Następnie udać się do lekarza po zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży. Ważne, by najpierw nastąpił powrót do pracy, a dopiero w drugiej kolejności zwolnienie, w przeciwnym razie nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie. Jeżeli wróci Pani do pracy i przedłoży L4, to otrzyma Pani zasiłek chorobowy z tytułu ciąży, którego wartość zostanie wyliczona na podstawie ostatnich 12 miesięcy sprzed pierwszego L4 przy pierwszej ciąży. Wysokość zasiłku będzie wówczas równa 100% średniej pensji z dwunastu ostatnich miesięcy sprzed pierwszego zwolnienia. 

Po zakończeniu ciąży może Pani ponownie iść na urlop macierzyński, który również będzie płatny. Wartość wynagrodzenia będzie tak samo liczona jak podczas pierwszego urlopu macierzyńskiego. Po jego zakończeniu może znów pójść na urlop wychowawczy lub od razu wrócić do pracy. 

Zgodnie z art. 186 ustawy Kodeks pracy urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 5 lat, aby móc sprawować nad nim osobistą opiekę. To jest cel nadrzędny tego urlopu. Jednak przełożony ma prawo odwołać pracownika z urlopu wychowawczego na przykład w sytuacji, którą określa art. 1862 Kodeksu pracy, a więc w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – na przykład właśnie poprzez oddanie go do przedszkola.

Odwołanie z urlopu wychowawczego

Pracodawcy przysługuje zatem prawo odwołania z urlopu wychowawczego wtedy, gdy udowodni korzystanie z tego urlopu niezgodne z jego przeznaczeniem. Pracodawca może wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wyznaczonym, aby pracownik podjął zatrudnienie. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego z Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Go 311/14:

„Jedynie umieszczenie dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę nad dzieckiem w okresie dłuższym niż 5 dni w tygodniu uzasadnia odmowę przyznania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego określonemu w Art 10 ust 1 ustawa o świadczeniach rodzinnych. Natomiast fakt korzystania przez dziecko z opieki dziennej w placówce szkolno-wychowawczej, takiej jak żłobek czy też przedszkole nie mogą stanowić bezpośredniej podstawy do odmowy przyznania tego świadczenia. W takiej sytuacji niezbędnym jest wykazanie, iż uniemożliwia to sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie oznacza, że kontakt z dzieckiem musi być ciągły, nieprzerwany, że sprawująca taką opiekę osoba nie może zostać zastąpiona w wykonywaniu czynności opiekuńczych przez domowników czy inne osoby przez krótsze okresy. Sprawowanie opieki osobiście nie można utożsamiać z dzwudziestoczterogodzinnym i nieprzerwanym przebywaniem z dzieckiem, bowiem w przepisie art. 10 ust. 5 pkt 3 czy pkt 4 ustawa o świadczeniach rodzinnych ustawodawca ewidentnie przewiduje możliwość przerw w sprawowaniu bezpośredniej i osobistej opieki, nie pozbawiając sprawowanej przez takiego opiekuna opieki szczególnego charakteru wynikającego z przeznaczenia urlopu wychowawczego”.

Składki ZUS

W przypadku jednoczesnego zatrudnienia na umowę-zlecenie i z tytułu tej umowy odprowadzane będą składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie Pani uprawniona do zasiłku z tytułu stosunku pracy (zasiłek w wysokości takiej samej jak poprzednio) oraz z tytułu umowy-zlecenia.

Najlepszym rozwiązanemu byłaby zatrudnienie na umowę o pracę. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dwóch zakładach pracy i obydwie umowy o pracę są podstawą do uzyskania zasiłku macierzyńskiego w związku z urodzeniem dziecka. Wymiar czasu pracy nie ma wpływu na prawo do zasiłku. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.

Długość okresów, za które otrzyma Pani zasiłek macierzyński w pierwszym i w drugim zakładzie pracy, może być różna. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w drugiej firmie będzie zależał od tego, czy okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego wykracza poza udzielony urlop wychowawczy.

Jak wynika z powyższego, urlop wychowawczy nie ma wpływu na zasiłek macierzyński, a w Pani sytuacji najlepsza byłaby umowa o pracę bądź zlecenia, ale z płatnymi składkami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl