Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do emerytury po mężu w przypadku jego śmierci

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-22

Mieszkam z partnerem, który jest emerytem. Mam 62 lata i w tym roku odchodzę na emeryturę, która w przypadku śmierci partnera nie zapewni mi bytu. Planujemy małżeństwo. Czy zapewni mi ono prawo do emerytury po mężu (jest znacznie wyższa) w przypadku jego śmierci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 t. j.) renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do otrzymania świadczenia. Z opisu wynika, iż Pani przyszły mąż ma prawo do emerytury.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża albo po śmierci męża nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy i mając na uwadze ust. 3 tego przepisu, pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej. Zgodnie zaś z art. 70 ust. 3 tej ustawy małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Zatem brak pozostawania we wspólności małżeńskiej generalnie wyłącza uprawnienia do renty rodzinnej po zmarłym mężu.

„Wspólność małżeńska oznacza rzeczywisty związek łączący małżeństwo, obejmujący wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, wierność i pomoc we współdziałaniu dla dobra założonej przez siebie rodziny” (wyrok SN z dnia 6 marca 1997 r., sygn. akt II UKN 17/97). Pojęcie wspólności małżeńskiej przewidzianej w przepisie art. 70 ust. 3 obejmuje nie tylko wspólność majątkową małżeńską, lecz także więź duchową, osobistą, emocjonalną i uczuciową (wyrok SA w Białymstoku z dnia 25 października 2000 r., sygn. akt III AUa 410/00). Brak pozostawania we wspólności małżeńskiej oznacza zerwanie więzi duchowej i gospodarczej łączącej małżonków (wyrok SA w Białymstoku z dnia 10 marca 1999 r., sygn. akt III AUa 29/99). Należy mieć również na uwadze stanowisko wyrażone w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., sygn. akt III UZP 3/06, zgodnie z którym warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę/wdowca jest m.in. pozostawanie przez małżonków do dnia śmierci jednego z nich w stanie faktycznej wspólności małżeńskiej; ciężar dowodu niepozostawania w tej wspólności spoczywa na organie rentowym. W ocenie Sądu Najwyższego brak orzeczenia rozwodu albo separacji uzasadnia domniemanie istnienia wspólności małżeńskiej. Natomiast w wyroku z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt II UK 8/06 Sąd Najwyższy stwierdził, iż oddzielne zamieszkiwanie małżonków nie jest równoznaczne z ustaniem wspólności małżeńskiej w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach.

Z opisu wynika, iż ma Pani skończone 50 lat. Będzie Pani prawo do emerytury męża, jeśli będzie Pani z nim w momencie jego śmierci prowadziła wspólne gospodarstwo domowe. ZUS często kwestionuje pożycie małżonków w oparciu o inne adresy zameldowania czy podobne bezpodstawne argumenty. Warto więc – oprócz faktycznego pożycia – zadbać o to, aby było także potwierdzone formalnie – ślub cywilny, sam kościelny nie daje takich uprawnień, wspólny adres zameldowania i zamieszkania (mimo iż te dwa ostatnie warunki nie wynikają z żadnego przepisu, to wynika to z mojego doświadczenia).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »