Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego

Elżbieta Kaczmarek • Opublikowane: 2020-10-09 • Aktualizacja: 2021-06-04

Mam ustalone prawo do emerytury i ją pobieram. Jednocześnie jestem zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego. Czy po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego będzie mi przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego? Składki na ZUS są odprowadzane przez pracodawcę w pełnej wysokości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego

Zasiłek chorobowy a emerytury

Jeżeli pobiera Pani emeryturę w związku z osiągnięciem wymaganego wieku określonego w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (tj. po rozwiązaniu umowy) niestety nie będzie przysługiwało Pani prawo do zasiłku chorobowego.

Zasiłek dla osoby ubezpieczonej – pracownika

Co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Tak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.) – dalej: „ustawa zasiłkowa”. W myśl art. 7 ustawy zasiłkowej „zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby”.

Źródło przychodu z emerytury – brak zasiłku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Przyznanie prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia wynika z potrzeby zapewnienia byłemu ubezpieczonemu środków utrzymania w sytuacji, gdy z powodu choroby nie może on podjąć zatrudnienia. Natomiast osoba z ustalonym prawem do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy posiada źródło przychodu z ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego osobie, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, także wówczas, gdy osoba uprawniona nie pobiera tego świadczenia, np. z powodu przekroczenia granicy przychodu mającego wpływ na zawieszalność świadczeń emerytalnego i rentowych.

Pod pojęciem „emerytury”, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej, należy rozumieć wyłącznie świadczenie przyznane na podstawie przepisów ustawy emerytalnej, czyli wypłacane w ramach tzw. systemu powszechnego. Tak stwierdził Sąd Najwyższy m.in. w wyrokach z dnia 18 lutego 2013 r. (sygn. akt II UK 196/12) i z 26 marca 2015 r. (sygn. akt II UK 145/14). Zdaniem Sądu określenie to nie może być bowiem rozumiane zbiorczo jako obejmujące wszystkie świadczenia przyznawane z tytułu wieku lub wysługi lat, tj. zarówno z ZUS, jak i z budżetu państwa (np. na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »