Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejęcie renty rodzinnej po niepełnosprawnym synu

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2017-10-13

Po śmierci męża (2 lata temu) na mój wniosek podzielono rentę rodzinną na mnie i mojego niepełnosprawnego syna. Za miesiąc on stanie się pełnoletni i uzyska prawo do renty socjalnej, ale będzie ona niestety pomniejszona z powodu przekroczenia kwoty 2 tys. brutto łącznie z rentą rodzinną. Czy istnieje możliwość wnioskowania o przejęcie renty rodzinnej w całości przeze mnie (co mogłam zrobić 2 lata temu), czy obecnie jest to już niemożliwe? Syn wymaga płatnej rehabilitacji i drogich leków, dlatego każdy grosz się liczy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problematyka renty rodzinnej uregulowana jest w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z zapisami ustawy odnoszącymi się bezpośrednio do opisanego przez Panią problemu – do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający określone warunki.

Katalog osób uprawnionych jest następujący:

Pierwszą grupą osób uprawnionych są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione:

 1. do ukończenia 16 lat;
 2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
 3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Drugą grupą są przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; jeżeli spełniają warunki określone powyżej, a ponadto:

 • zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz
 • nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
  1. nie mogą zapewnić im utrzymania albo
  2. ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Kolejnymi grupami jest małżonek (wdowa i wdowiec) oraz rodzice.

Renta rodzinna wynosi:

 1. dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 2. dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 3. dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Z powyższego wynika, iż im więcej osób ma prawo do tego świadczenia, tym niższą rentę otrzymuje każda z nich.

Pisała Pani o tym, że syn jest niepełnosprawny. To bardzo ważne ze względu na pkt. 3 powyżej, dotyczący katalogu osób uprawnionych, ponieważ renta rodzinna w sytuacji, gdy dziecko zmarłego jest całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji bądź całkowicie niezdolne do pracy, ale zdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje bez względu na wiek.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, z uwzględnieniem tego, iż renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych. Renta rodzinna przysługująca więcej niż jednej osobie pozostaje jednolitym (łącznym) świadczeniem podlegającym podziałowi na równe części między wszystkich uprawnionych.

Po ustaleniu prawa do renty rodzinnej może zmienić się liczba osób uprawnionych (np. śmierć jednej z osób uprawnionych, narodziny dziecka uprawnionego do renty (szerzej: ujawnienie innych uprawnionych do renty, rozpoczęcie / przerwanie / zakończenie nauki w szkole, orzeczenie niezdolności do pracy lub jej braku, zaprzestanie wychowywania (np. z powodu śmierci) dziecka, o którym mowa w katalogu osób uprawnionych) – w każdym przypadku, gdy następuje zmiana liczby członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej, ZUS ustala na nowo wysokość świadczenia. Ustawa stanowi bowiem, że w razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych organ rentowy dokonuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności.

W ustawie przewidziano też możliwość złożenia przez jedną z osób uprawnionych do renty rodzinnej wniosku o wyłączenie jej z kręgu osób uprawnionych. W takiej sytuacji traci ona prawo do przysługującej jej części świadczenia, a ZUS ponownie oblicza wysokość renty dla pozostałych uprawnionych.

Ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej z pominięciem osoby, która zgłosiła wniosek o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych, następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ZUS wydał decyzję o ustaniu prawa do renty rodzinnej przysługującej wnioskodawcy.

Co to znaczy „ujawnić” okoliczność? Nic innego jak przedstawić właściwemu organowi rentowemu skonkretyzowaną informację w postaci wniosku dotyczącego zmiany podziału renty. W przypadku bezspornego ujawnienia okoliczności ZUS ponownie ustali prawo do świadczenia i dokona podziału renty na nowo, stosownie do liczby osób uprawnionych, od miesiąca ujawnienia tych okoliczności.

Z powyższego wynika, iż jeżeli Pani syn nie jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji bądź nie jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, a zdolną do samodzielnej egzystencji, ukończył 16 lat (bądź 25, jeżeli podjął dalszą naukę), to może Pani złożyć wniosek do ZUS o ustalenie na nowo wysokości renty rodzinnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »