Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na emeryturę na starych zasadach

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-06-27

Jestem nauczycielką z 32-letnim stażem. Pracę rozpoczęłam 4 kwietnia 1983 r. Wcześniej, od 17. roku życia pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców (posiadam zaświadczenie z urzędu) i jednocześnie uczyłam się. Czy mogę przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela na starych zasadach? Urodziłam się w 1962 r.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Przepis art. 88 Karty Nauczyciela stwarza przywilej przejścia na emeryturę bez względu na wiek nauczycielom, którzy mają dłuższy niż wymagany przepisami ogólnymi okres zatrudnienia (w przypadku kobiet 30 lat,) oraz dłuższy okres zatrudnienia w szczególnym charakterze (20 lat, zamiast wymaganych powszechnie 15 lat).

W świetle art. 88 Karty Nauczyciela przesłankami uzyskania prawa do emerytury są ponadto posiadanie statusu nauczyciela w rozumieniu Karty oraz rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela względnie przez pracodawcę, ale w warunkach określonych art. 20 ust. 1, 6 i 7 tej ustawy. Wymienione przesłanki prawa do emerytury jako regulacja szczególna, odbiegająca od systemu powszechnego, muszą być interpretowane w sposób ścisły. Za takim kierunkiem interpretacji w zakresie przesłanki posiadania okresów zatrudnienia opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 2001 r., sygn. akt II UKN 626/2000 (OSNP 2003/16 poz. 390), stwierdzając, że określone art. 88 Karty Nauczyciela warunki prawa do emerytury w postaci posiadania okresów zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach muszą być spełnione do dnia ustania stosunku pracy nauczyciela. Podobnie ścisła musi być wykładnia dotycząca statusu prawnego osoby ubiegającej się o emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wymieniony przepis jednoznacznie wiąże możliwość uzyskania emerytury z posiadaniem przez osobę ubiegającą się o emeryturę statusu nauczyciela. Wynika to z literalnego, jednoznacznego brzmienia przepisu, który stanowi, że nauczyciele mogą, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, przejść na emeryturę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dodatkowo ust. 1a tego artykułu wskazuje, że nauczyciele mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 6 i 7 Karty Nauczyciela.

30-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w ustawie Karta Nauczyciela, stosowanej w dacie złożenia wniosku, to inaczej 30-letni okres ubezpieczenia, na który składają się okresy składkowe, nieskładkowe i uzupełniające w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z opisu wynika, iż na koniec 2008 roku spełniała Pani warunek pracy – 24 lata pracy nauczycielskiej – jak rozumiem. Brakowałoby Pani niecałe 6 lat do uzyskania stażu 30-letniego. Musiałby być to okres pracy w gospodarstwie. Zasadniczo okres ten może być uzupełnieniem, ale nie zawsze ZUS go uznaje.

Reasumując – jeśli ZUS uzna okres pracy w gospodarstwie rodziców, spełniałaby Pani warunki do przejścia na emeryturę z art 88 KN.

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 i 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „nauczyciele, wychowawcy lub inni pracownicy pedagogiczni wykonujący pracę nauczycielską, wskazani w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674; dalej jako - Karta Nauczyciela), jako osoby zatrudnione w szczególnym charakterze, mogą przejść na emeryturę w niższym wieku, niż przewidziany przepisami ustawy”.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 3 pkt 5 w związku z przepisami art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., mogą przejść na emeryturę, jeżeli mają 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (czyli pracy nauczycielskiej) i rozwiążą stosunek pracy na swój wniosek. Jedyny wyjątek stanowią nauczyciele klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych, którzy muszą udokumentować tylko 25-letni okres zatrudnienia, a w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. mogą przejść na emeryturę, jeżeli oprócz spełnienia ww. warunków nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego i spełnią warunki do nabycia prawa do emerytury na powyższych zasadach do dnia 31 grudnia 2008r.

Nauczyciele mogą także uzyskać emeryturę na podstawie przepisów art. 32 ust. 1 i ust. 3 pkt 5 w związku z § 15 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r. Nr 8, poz. 43). Zgodnie z tymi przepisami nauczyciele nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu:

  • wieku emerytalnego, wynoszącego 55 lat dla kobiet oraz po udowodnieniu wymaganego okresu zatrudnienia tj. 20 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach;
  • wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla mężczyzn oraz po udowodnieniu wymaganego okresu zatrudnienia 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Pozostaje jednak kwestia zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym – jeśli ZUS tego odmówi, należy odwołać się do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »