Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową

Marcin Górecki • Opublikowane: 2015-01-11

Czy należy się przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową po 30 miesiącach pracy po przejściu na emeryturę? W roku 2005 poprosiłam o wyliczenie emerytury, mając już wiek i 30 lat pracy. Wiedziałam jednak, że emerytury pobierać nie będę. Pracowałam nadal. Na emeryturę przeszłam w roku 2009, mając 61 lat. Przepracowałam jeszcze 59 miesięcy. Po całkowitym przejściu na emeryturę wystąpiłam do ZUS o przeliczenie emerytury (emerytura po emeryturze). Pani w okienku powiedziała, że przeliczenie nastąpiło w momencie mojego przejścia na emeryturę i teraz nie należy się już przeliczenie i nie przyjęła wniosku. Dokumentem jest świadectwo pracy ze szkoły.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę wskazać, iż podstawą niniejszej odpowiedzi będą przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwanej dalej „ustawą”).

Odpowiadając na pytanie, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Pani wniosek powinien być przyjęty przez „Panią w okienku” – w biurze podawczym organu, gdyż kwestia przeliczenia bądź też odmowy przeliczenia emerytury powinna być wydana w formie decyzji, na którą będzie przysługiwało prawo do odwołania się do sądu okręgowego – sądu ubezpieczeń społecznych, natomiast w żadnym razie taka kwestia nie może być załatwiana przez arbitralną decyzję osoby zatrudnionej jedynie w organie rentowym – Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w funkcji osoby przyjmującej dokumenty a nie oceniającej je merytorycznie.

Zatem odnosząc się do pierwszej kwestii, postępowanie pracownika ZUS było niezgodne z przepisami, Pani wniosek powinien być przyjęty i rozpatrzony przez organ.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy: „Decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają, z uwzględnieniem ust. 2-4, organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej”.

Natomiast art. 116 ust. 1 ustawy stanowi o trybie wszczynania postępowania: „Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Natomiast odnosząc się do kwestii prawa do ponownego przeliczenia wysokości emerytury, to takie prawo bezsprzecznie Pani przysługuje. Podstawą tego jest art. 111 ustawy, który ma następującą treść:

„1. Wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, od podstawy wymiaru ustalonej w myśl art. 15, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego:

1) z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia,

2) z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z uwzględnieniem art. 176,

3) z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty,

– a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

2. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, obliczony na zasadach określonych w art. 15, mnoży się przez kwotę bazową ostatnio przyjętą do obliczenia świadczenia.

3. Podstawa wymiaru emerytury lub renty, ustalona na zasadach określonych w ust. 1 i 2, podlega wszystkim waloryzacjom przysługującym do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie tej podstawy”.

Ponowne ustalenie wysokości emerytury, poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych, następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że w kwartale kalendarzowym ustało ubezpieczenie.

Zatem zgodnie z powyższym ubezpieczony emeryt może złożyć wniosek o emeryturę nie częściej niż co kwartał. Podstawową przesłanką, która uprawnia do złożenia takiego wniosku, jest dalsze świadczenie pracy po przejściu na emeryturę. Pani taką przesłankę spełniła, zatem należy złożyć stosowny wniosek o przeliczenie, składa się go na druku ZUS Rp-7.

Osoba uprawniona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa wyżej, gdy spełnia łącznie następujące warunki – art. 110 ustawy:

– prowadziła działalność zarobkową, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),

– działalność ta w całości lub części przypada na okres po przyznaniu świadczenia,

– nowo ustalony wskaźnik wysokości świadczenia jest wyższy od poprzednio obliczonego – warunek ten nie musi być jednak spełniony przez osobę, która od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, prawo do niego miała zawieszone,

lub:

– prowadziła działalność zarobkową, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne,

– działalność ta w całości przypadała na okres po przyznaniu świadczenia (wyłącznie z tego okresu będzie ustalana nowa podstawa wymiaru świadczenia),

– wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia wynosi co najmniej 130%.

W mojej ocenie, mając na uwadze opisany stan faktyczny, może Pani złożyć przedmiotowy wniosek, a organ rentowy powinien wydać stosowną decyzję, od której będzie Pani przysługiwać wskazane powyżej odwołanie.

Jednocześnie należy wskazać, iż świadectwo pracy jest jak najbardziej prawidłowym dokumentem służącym do legitymowania się okresem zatrudnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przegrana sprawa z ZUS-em o emeryturę w sądzie apelacyjnym – co robić?

Mój tata kilka miesięcy temu skończył 60 lat, ma przepracowane 35 lat, w tym 16 w warunkach szczególnych. ZUS odmówił mu przyznania emerytury. Tata...

 

Emerytura wojskowa a emigracja na stałe

Chciałbym wyjaśnić kwestię mojej wojskowej emerytury. Otóż po przepracowaniu ponad 15 lat w wojsku przeszedłem na emeryturę, którą pobieram od roku...

 

Odprawa dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę

Pracuję w szkole, jestem nauczycielem. Kilka lat temu nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury na którą chciałabym przejść od lutego tego roku. Dwa...

 

Przepisy resortowe dotyczące pracy w szczególnych warunkach

Mąż ubiega się o wcześniejszą emeryturę (dawniej pracował w szczególnych warunkach, teraz w urzędzie). Niestety w dokumentach...

 

Praca w chłodni i prawo do wcześniejszej emerytury

Pracowałem w chłodni w latach 1982–1996. Były to warunki szkodliwe i temperatura poniżej zera. Za pracę otrzymywałem dodatek za...

 

Zaliczenie opłacania składek na KRUS do okresu składkowego

Mam 61 lat, przepracowałem 10 lat w szczególnych warunkach, poza tym ogólnie mam 16 lat okresu składkowego i ostatnie 10 lat opłacam KRUS. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »