Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenia terminu do złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-02-26

Rejestracja mojej działalności gospodarczej miała miejsce 3 kwietnia. Księgowa zgłosiła to do ZUS 5 maja. ZUS przyjął ZUA do ubezpieczeń społecznych i rentowych z dniem 3 kwietnia, natomiast do dobrowolnego chorobowego z datą 5 maja. W dniu 8 maja zapłaciłam podwyższoną składkę na ubezpieczenia, w tym również na chorobowe. Rodzę 18 maja i prawdopodobnie przez błąd księgowej straciłam podwyższony macierzyński. Czy jest jakikolwiek sposób odwrócenia sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. 2015 r. Nr 121 z późn. zm.) objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym (a ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy jest dobrowolne) następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 1a. Zgodnie natomiast z ust. 1 a objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4 (tj. w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia). Wniosek taki składa się na druku ZUS ZUA.

Ustawa wyraźnie zatem reguluje kwestię, kiedy następuje objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym przedsiębiorcy. Jeśli wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem nie zostanie zgłoszony w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (u Pani – data założenia działalności), objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. U Pani zatem jasno z przepisów wynika, że w związku ze złożeniem wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym w dniu 5 maja 2015 r., a wskazaniem daty wcześniejszej jako daty objęcia ubezpieczeniem, objęcie ubezpieczeniem nastąpiło właśnie od dnia 5 maja 2015 r., tj. od daty złożenia wniosku.

Niestety nie ma możliwości przywrócenia terminu do złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, bowiem jest to tzw. termin prawa materialnego. W orzecznictwie sądów restrykcyjnie traktuje się powyższe, jasne przecież uregulowania.

W sytuacjach nieco innych, kiedy z uwagi na opóźnienie z zapłatą składki osoba ubezpieczona „wypadła” z ubezpieczenia, możliwe jest przyjęcie, iż wniosek o objęcie ubezpieczeniem został złożony w sposób dorozumiany. W przypadku niekorzystnej decyzji ZUS może Pani próbować powoływać się na taką konstrukcję, jednak szanse, by została ona wzięta pod uwagę są minimalne, o ile w ogóle istnieją.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 23 października 2013 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. akt III AUa 73/13 (dostępny w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych) rygorystyczna interpretacja art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych prowadziłaby do takiej sytuacji, że osoba opóźniająca się z uregulowaniem składki byłaby zmuszona za każdym razem składać wniosek o ponowne objęcie jej ubezpieczeniem, co byłoby skrajnym formalizmem. W przypadku, gdy ubezpieczony uiszcza składkę po terminie uznaje się, że podtrzymuje wniosek o objęcie ubezpieczeniem.

W uzasadnieniu powołanego wyroku wskazuje się ponadto, że gdy istnieje tytuł ubezpieczenia, gdyż wnioskodawca nadal prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a osoba dopuszczająca się zwłoki uiszcza następnie wszelkie należności i wpłaca kolejne składki, to brak przeciwwskazań ku temu, aby przyjąć możliwość zastosowania dorozumianej formy wznowienia stosunku ubezpieczenia.

Taką możliwość dopuścił także Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 3 listopada 2000 r. w sprawie o sygn. III AUa 774/00, orzekając, że fakt opłacenia po ustaniu ubezpieczenia z mocy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za dany miesiąc w należnej wysokości i w terminie określonym w art. 47 ust. 1 tej ustawy, potwierdzony przyjęciem tej składki przez ZUS oraz w sytuacji, gdy płatnik nie cofnął uprzednio zgłoszonego formalnie wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, skutkuje ponowne nawiązanie od tego miesiąca stosunku ubezpieczenia.

Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 sierpnia 2005r. I UK 376/04, w którym wskazał, że: „złożenie wniosku o kontynuowania ubezpieczenia nie jest warunkiem nawiązania stosunku ubezpieczenia społecznego, jeżeli wola podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej została ujawniona w sposób wyraźny”.

Sposób dorozumiany oznacza, że zachowaniu ubezpieczonego można przypisać takie zachowanie, które stanowi czytelne wyrażenie woli przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W opisanym przypadku prawidłowo opłaciła Pani składkę za kwiecień dnia 8 maja 2015 r., zapewne w księgowości złożono odpowiedni druk DRA do 10 maja. W druku ZUS ZUA wskazała Pani jako datę objęcia ubezpieczeniem 3 kwietnia. W mojej ocenie mogłaby Pani zatem walczyć w ten sposób, że złożyła Pani dorozumiany wniosek o objęcie ubezpieczeniem od tego dnia – od sądu zależy, czy przychyli się do takiej interpretacji.

Jednakże u Pani występuje dodatkowy problem, który przekreśla możliwość uzyskania wysokiego zasiłku. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogła się Pani zgłosić w sposób dorozumiany dopiero od momentu zarejestrowania działalności (tj. 3 kwietnia), co oznacza, że opłacając składkę za kwiecień, nie opłaciła jej Pani za pełny miesiąc kalendarzowy. Art. 36 ust. 2 w zw. z art. 48 ust. 2 i art. 47 ustawy zasiłkowej każe do przeliczenia zasiłku przyjmować pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Pani niestety w kwietniu nie była ubezpieczona (zakładając, że przyjmie się dorozumiane ubezpieczenie) za pełny miesiąc kalendarzowy, stąd do wyliczenia zasiłku przyjmie się najniższą podstawę.

Niestety nie widzę możliwości wywalczenia wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »