Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Refundacja składek z PFRON

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-15

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności – jestem pracownikiem na umowę o pracę. Czy w moim przypadku PFRON refunduje mi jakieś składki ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) fundusz refunduje:

1) osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 1a,

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe

– pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

Refundacja, o której mowa wyżej, przysługuje w wysokości:

1) 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Refundacja składek przysługuje osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i niepełnosprawnym rolnikom.

Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą otrzymują refundację składek emerytalnej i rentowej do wysokości odpowiadającej wysokości składki.

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika otrzymuje refundację składek na ubezpieczenia społeczne rolników: emerytalno-rentowej, wypadkowej, chorobowej i macierzyńskiej.

Warunkiem otrzymania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jest terminowe opłacanie składek w całości oraz brak zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł. W przeciwnym razie Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

Fundusz ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy uprawnionego kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrolę wnioskodawcy w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Z powyższego wynika, że dofinansowanie do składek ZUS przysługuje tylko osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą albo będącym rolnikami. Osobom niepełnosprawnym będącym pracownikami – bez względu na stopień niepełnosprawności – dofinansowanie do składek nie przysługuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

ZUS żąda niezapłaconych składek od spadkobierców

Dziadek prowadził działalność gospodarczą od 1998 do 2012 r. Nie odprowadzał składek zdrowotnych, bo nie wiedział, że ma taki obowiązek, a ZUS się...

 

Dla kogo abolicja w ZUS?

Mam zaległości w ZUS z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej przed 2008 r. Dowiedziałem się, że jest abolicja...

 

Długi w ZUS po zmarłym, który prowadził firmę – przedawnienie

Odziedziczyliśmy z żoną i teściową dług po firmie teścia wobec ZUS. Dług dotyczy okresu od czerwca 2000 r. do grudnia 2006 r. Proszę...

 

Wniosek abolicyjny do ZUS-u

W latach 1999–2005 prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą. Okresowo ją zawieszałam, przez jakiś czas nie opłacałam też składek ZUS. Czy...

 

Zaległości w składkach zdrowotnych pracującego przedsiębiorcy

Pracowałem zawodowo i prowadziłem działalność gospodarczą. Nie płaciłem składek do ZUS od działalności gospodarczej. Po zakończeniu działalności...

 

Zawieszenie działalności gospodarczej – składki ZUS, podatek US

Od 2007 r. mam zawieszoną działalność gospodarczą poprzez wyrejestrowanie płatnika składek w ZUS oraz zgłoszenie faktu zawieszenia w US....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »