Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Renta rodzinna bez ograniczeń zarobkowych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Ponad rok temu osiągnęłam wiek emerytalny, jestem wdową. W związku z wejściem nowych przepisów związanych z obniżeniem wieku emerytalnego udałam się do ZUS-u i tam otrzymałam informację, że mogę otrzymać rentę rodzinną bez ograniczeń zarobkowych. Po złożeniu wszystkich dokumentów otrzymałam rentę. Dzisiaj otrzymałam pismo z ZUS-u, że moje zarobki były za wysokie i muszę oddać ZUS-owi przyznaną rentę za kilka miesięcy. Czy Pani w ZUS-ie wprowadziła mnie w błąd? Przecież gdyby były ograniczenia kwotowe powinni zażądać ode mnie miesięcznych deklaracji o dochodach.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmniejszenie renty rodzinnej

Zgodnie z treścią art. 105 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wysokość renty rodzinnej przysługującej więcej niż jednej osobie ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS nie wyższej jednak niż 130% miesięcznie. Zmniejszenie renty następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia nie więcej jednak niż o kwotę, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 3 pomnożonej przez: proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej (art. 105 ust. 2). Powyższa kwota podlega zwrotowi na podstawie art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który określa zasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Zobacz również: Renta rodzinna po ojcu pracującym za granicą

Nienależnie pobrana renta rodzinna

Zgodnie z treścią cytowanego przepisu osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Nienależnie pobranymi świadczeniami w rozumieniu ust. 1 są: świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania, świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia.

W art. 104 ust. 8 uregulowano zasadę, wedle której w razie osiągania przychodu (przez emeryta lub rencistę) w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r.

Zobacz również: Student prowadzący działalność gospodarczą a ZUS

Renta rodzinna a zatrudnienie

Osoba zatrudniona i uprawniona do emerytury lub renty ma obowiązek wynikający z art. 127 ust. 1 ustawy emerytalnej oraz zgodnie z zasadami wyrażonymi w § 3-11 rozporządzenia zawiadomić organ rentowy o dalszym wykonywaniu zatrudnienia na początku danego roku kalendarzowego oraz złożyć oświadczenie, czy jej zamiarem jest osiąganie przychodu: niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczenia, powodującego zmniejszenie świadczenia albo powodującego zawieszenie świadczenia.

Zgodnie z kolei z art. 103. Zawieszenie prawa do świadczeń

1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103a-106.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a zawieszenie prawa do emerytury.

2a. (uchylony)

3. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty.

Art. 4. Objaśnienie pojęć ustawowych

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1. emeryt – osobę mającą ustalone prawo do emerytury;

10) renta – rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną;

Jak Pani widzi tylko emeryci, czyli osoby mające ustalone prawo do emerytury po ukończeniu 60/65 lat nie mają obowiązku zgłaszania dochodów. Nie dotyczy to rencistów.

Osoba mająca ustalone prawo do renty – czy to chorobowej czy rodzinnej, bez względu na wiek jest zobowiązana podawać do ZUS zaświadczenia o dochodach. Bez wzywania ZUS. Żaden przepis nie wymaga, aby to ZUS szukał dochodów rencisty.

Gdyby była Pani uprawniona do własnej emerytury, nie musiałaby Pani ani przedstawiać dochodów, ani przejmować się limitami.

Nie jest Pani emerytką, ale rencistką. Nie ma Pani bowiem ustalonego prawa do emerytury. Miała Pani błędne informacje.

Składając wniosek o rentę rodzinną zapewne podpisywała Pani oświadczenie o obowiązku przedstawienia dochodów, na drugiej stronie decyzji o przyznaniu renty także ma Pani pouczenie.

Zobacz również: Ile wynosi renta rodzinna w Niemczech?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl