Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Renta rodzinna po mężu który pobierał rentę powypadkową

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Parę dni temu, po ciężkiej chorobie zmarł tata, który pracował od roku 1970, a od 1987 był na rencie powypadkowej (rok urodzenia 1946). Tata nabył prawo do emerytury, ale na nią nie przeszedł – pozostał przy rencie, ponieważ była znacznie wyższa. W związku z tym, jak zostanie wyliczona mamie renta rodzinna: czy będzie to 85% wysokości ostatniej renty taty, czy sposób wyliczania jest inny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna po tacie pobierającym rentę powypadkową

W przypadku pobierania przez Pani zmarłego tatę tzw. renty wypadkowej członkom rodziny przysługuje roszczenie o rentę rodzinną określoną w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2017 r., poz. 1773 j.t.).

Renta rodzinna przysługuje po ubezpieczonym lub renciście uprawnionym do świadczenia na podstawie ustawy, który zmarł wskutek następstw wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 17 ustawy – przy ustalaniu prawa do renty rodzinnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Świadczenie przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia wskaźnika wysokości podstawy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zobacz również: Emerytura po byłym mężu

Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego

Członkom rodziny rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia wypadkowego, który zmarł z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, przysługują świadczenia określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS bez względu na długość okresu uprawniającego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie tych przepisów.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy wypadkowej renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż 120% kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS.

Krąg osób uprawnionych do renty jest taki sam, jak krąg osób uprawnionych do renty rodzinnej na podstawie ustawy emerytalnej. Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS:

  1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  3. małżonek (wdowa i wdowiec);
  4. rodzice.

Jeżeli chodzi o Pani mamę, to warunki nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę w myśl art. 70 ustawy emerytalnej są następujące:

  1. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
  2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Zobacz również: Odrzucenie spadku a renta rodzinna

Czy wdowa będzie miała prawo do renty rodzinnej?

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w pkt 2.

Ustawa przyznała wdowie niespełniającej wskazanych warunków do renty rodzinnej i niemającej niezbędnych źródeł utrzymania prawo do okresowej renty rodzinnej:

  1. przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;
  2. w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

Prawo do nabycia renty rodzinnej ma również małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, jeżeli oprócz spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Renta rodzinna jest zawsze zależna od świadczenia zmarłego.

W myśl art. 73 oraz 74 ustawy emerytalnej, wysokość renty jest uzależniona od ilości osób uprawnionych i w przypadku jednej osoby uprawnionej wynosi ona 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dla dwóch osób to 90% świadczenia, natomiast przy trzech lub więcej osobach – 95% tego świadczenia.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych organ rentowy dokonuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności.

Zobacz również: Renta rodzinna dla rozwiedzionej żony z winy męża

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl