Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a podjęcie pracy i dodatkowe dochody

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Czy posiadając rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w przypadku podjęcia pracy należy o tym fakcie powiadomić ZUS i w zależności od wysokości dochodu z pracy wysokość renty pozostaje lub jest ograniczona lub przy dużych dochodach nie jest wypłacana? A co w przypadku osiągania w czasie renty dodatkowych dochodów z giełdy papierów wartościowych? Czy o tym fakcie też trzeba powiadamiać ZUS – kiedy i jak, i czy też w zależności od wysokości dochodu na koniec roku wysokość renty może być ograniczona lub wstrzymana? Czy fakt osiągania dochodów z giełdy może wpłynąć na decyzję lekarza orzecznika o nie przyznaniu renty? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a podjęcie pracy i dodatkowe dochody

Dodatkowa praca i zawieszenie renty

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że zawieszenie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie oznacza pozbawienia (nawet przejściowo) uprawnienia do tego świadczenia, a jedynie de facto wstrzymanie jego wypłaty na pewien czas (patrz np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt I UK 405/07).

Zobacz również: Renta na rozedmę płuc

Dodatkowa praca – dodatkowy dochód

W myśl art. 104 ust. 2 ustawy emerytalnej „za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3”. Z kolei zgodnie z ust. 6 ww. przepisu „za przychód, o którym mowa w ust. 1, uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego”. W świetle art. 104 ust. 4 ustawy „przepisy ust. 1, 1a i 2 stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu”.

Na podstawie art. 104 ust. 7 i 8 ustawy emerytalnej „prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości: 1) 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3) 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba”.

Na zawieszenie prawa do renty ma wpływ przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Wyłącznie. Inne przychody nie wpływają na zawieszenie renty chorobowej.

Zobacz również: Kiedy rencista ma zgłosić do ZUS że pracuje?

Zawiadomienie o dodatkowym dochodzie przy rencie

W kwestii rozliczania świadczeń emerytalno-rentowych w związku z osiąganym przychodem na podstawie art. 194 ustawy emerytalnej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290 ze zm.), określa się obowiązki emerytów i rencistów oraz organu rentowego. W myśl § 3 ust. 3 rozporządzenia „w zawiadomieniu o podjęciu działalności emeryt i rencista składa oświadczenie, czy jego zamiarem jest osiąganie dochodu (aktualnie przychodu):

1) niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń,

2) powodującego zmniejszenie świadczeń albo

3) powodującego zawieszenie świadczeń”.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia „jeżeli z oświadczenia emeryta lub rencisty wynika, że jego zamiarem jest osiąganie przychodów:

1) niepowodujących zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń – organ rentowy wypłaca świadczenia w pełnej przysługującej wysokości,

2) powodujących zmniejszenie świadczeń – organ rentowy zmniejsza wysokość świadczeń - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy o kwotę maksymalnego zmniejszenia stanowiącą 18% kwoty bazowej, obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. i następnie podwyższanej przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji (w okresie styczeń – luty 2018 r. kwota ta wynosiła 424,18 zł zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 20 lutego 2017 r. M.P. z 2017 r. poz. 218, od marca do grudnia 2018 r. kwota ta wynosiła 436,82 zł zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z 20 lutego 2018 r., M. P. z 2018 r. poz. 216),

3) powodujących zawieszenie świadczeń – organ rentowy zawiesza wypłatę świadczeń”.

Decyzja lekarza orzecznika oparta jest wyłącznie na ocenie stanu zdrowia osoby badanej, a nie w oparciu o osiągane dochody.

Zobacz również: Schizofrenia paranoidalna a renta na stałe

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl