Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta inwalidzka a udzielanie korepetycji

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-06-22

Mam przyznaną na czas określony rentę inwalidzką z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o stopniu umiarkowanym. Chciałbym udzielać korepetycji z języka obcego. Czy mając rentę inwalidzką, mogę prowadzić „działalność wykonywaną osobiście” u mnie w domu lub u ucznia? Czy jest jakaś określona kwota, której nie mogę przekroczyć, bo zabiorą mi rentę? Mam też obawy, że jak ta renta wygaśnie, to mi nie przyznają nowej, bo mogłem pracować i pracowałem. Jakie musiałbym opłacać składki, skoro ZUS opłaca mi składkę zdrowotną i odlicza podatek od renty? Co mógłbym wliczać w koszty? Czy gdy dam ogłoszenie w internecie, to od razu muszę założyć działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to jakie składki musiałbym płacić w tym wypadku?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka

Jak wskazuje art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm,), za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności oświatowej. Z kolei stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

  – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ze względu na to, że ustawodawca nie zdefiniował, czym jest działalność wykonywana osobiście, nie można jednoznacznie określić, czy świadczenie usług w zakresie korepetycji jest w danym przypadku działalnością wykonywaną osobiście, czy też już działalnością gospodarczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest bowiem kategorią obiektywną, niezależną od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot, jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z tą działalnością związanych, czy też nie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Usługi takie wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły mogą być potraktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej i co za tym idzie – obarczone obowiązkami o charakterze podatkowym, w tym także stosowaniem kasy fiskalnej.

Za uznaniem udzielania korepetycji w ramach działalności gospodarczej przemawia przede wszystkim zorganizowanie i ciągłość tych usług. Zorganizowanie może polegać na reklamowaniu się, wynajęciu specjalnej sali w celu udzielania korepetycji, czy przystosowanie do udzielania korepetycji własnego mieszkania.

Pobieranie renty, nawet z powodu całkowitej niezdolności do pracy, nie jest samo w sobie przeszkodą do podjęcia działalności gospodarczej. ZUS orzeka o niezdolności do pracy na dzień orzekania, jeżeli jednak stwierdzi, że niezdolność do pracy przestała mieć miejsce, to oczywiście odbierze prawo do renty.

Dodatkowo powinien Pan pamiętać, że istnieją limity dochodów, po przekroczeniu których prawo do renty może ulec zawieszeniu lub zmniejszeniu.

Gdy przychód będzie przekraczał wysokość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie przekraczał wysokości 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to wysokość renty zostanie odpowiednio zmniejszona.

Natomiast gdy przychód osiągnie wysokość przekraczającą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to renta zostanie zawieszona.

W przypadku emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność, jako przychód wpływający na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń ZUS przyjmuje zadeklarowaną podstawę wymiaru składki, która nie może być niższa niż najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Najniższa podstawa tej składki wynosi 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a dla osób rozpoczynających działalność (jeśli spełniają dodatkowe warunki) nie niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Osoba, która ma orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, a w skutek tego przebywa na rencie, prowadząc działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek emerytalno-rentowych do chwili ustalenia prawa do emerytury. Wynika to z art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

W wyroku z dnia 29 stycznia 2008 r. (sygn. III AUa 1272/2007) Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej, a nie do renty z tytułu niezdolności do pracy, podejmując pozarolniczą działalność gospodarczą, stała się w okresie jej prowadzenia podmiotem podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe pozostaje w ich przypadku dobrowolne, a składka zdrowotna opłacana jest tak, jak w przypadku pozostałych rencistów oraz emerytów – jest zatem możliwe jej wyeliminowanie.

Przez pierwsze 2 lata może Pan korzystać z preferencyjnych składek ZUS wynoszących 30% podstawy wymiaru.

Forma wybory opodatkowania zależy od Pana.

Osoby fizyczne mogą na 2014 r. wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania:

 1. według skali podatkowej,
 2. podatkiem liniowym,
 3. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 4. kartą podatkową.

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania lub wniosek o zastosowanie opodatkowania kartą podatkową już na etapie rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Żądanie przyjęcia wspomnianego oświadczenia lub wniosku, jest integralną częścią wniosku o wpis do ewidencji (CEIDG-1). Przy czym zgłaszając wybór opłacania podatku w formie karty podatkowej, do wniosku CEIDG-1 należy załączyć wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania na formularzu PIT-16.

Jeśli podatnik nie korzysta z tego uprawnienia (a przysługuje ono tylko osobom rejestrującym działalność indywidualną lub w formie spółki cywilnej), może zgłosić wybór formy opodatkowania na zasadach określonych w przepisach podatkowych. W takim przypadku składa oświadczenie (wniosek) o zastosowanie określonej formy opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego.

Takie oświadczenie (wniosek) należy złożyć z zachowaniem ustalonego terminu, czyli:

 • nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - w razie wyboru podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 9a ust. 2 updof oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.),
 • przed rozpoczęciem działalności - w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej (art. 29 ust. 1 powołanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Jeśli wybierze Pan formę wg skali podatkowej czy liniowy, zasadniczo ma Pan możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów kosztów związanych z dojazdem do miejsca wykonywania działalności gospodarczej. W tym przypadku także zachodzi bowiem związek pomiędzy kosztami a ich wpływem na możliwość osiągania przychodów, o którym mowa w art. 22 ust. 1 updof.

W odróżnieniu od kosztów pracowniczych koszty dojazdu do miejsca wykonywania działalności mogą zostać uwzględnione w wysokości faktycznie poniesionej i udokumentowanej zgodnie z zasadami stosowanymi do dokumentów będących podstawą księgowania (tj. ujmowania w księgach rachunkowych albo w podatkowej księdze przychodów i rozchodów). Dojazd przedsiębiorcy do miejsca wykonywania działalności gospodarczej może odbywać się w różnych formach, np. poprzez korzystanie z komunikacji miejskiej, taksówek osobowych, własnych środków transportu.

W zależności od formy dojeżdżania różny będzie sposób dokumentowania kosztów przejazdu. I tak, jeśli dojazd odbywa się z wykorzystaniem:

 • prywatnego samochodu osobowego (lub też użyczonego przedsiębiorcy albo wynajmowanego przez niego) – wówczas podstawą dokumentowania kosztów związanych z przejazdem będą ewidencja przebiegu pojazdu i dokumenty źródłowe, tj. faktury, rachunki związane z eksploatacją samochodu,
 • samochodu będącego środkiem trwałym w firmie – wtedy podstawą dokumentowania będą faktury, rachunki potwierdzające eksploatację samochodu,
 • wyspecjalizowanych przewoźników – wówczas podstawą dokumentowania kosztów będą faktury, rachunki, bilety za przejazd.

W przypadku karty podatkowej (najprostszej formy podatkowej, zobowiązującej do płacenia podatku bez obowiązku prowadzenia ewidencji) dopuszczalne jest wyłącznie prowadzenie jedynie działalności w zakresie usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny – za którą uznaje się pomoc w nauce polegającą głównie na odrabianiu (przygotowywaniu)z uczniem zadanych lekcji. W formie karty podatkowej nie można zatem rozliczać się w przypadku standardowej nauki języka, nauki do egzaminów czy pozaszkolnego zakresu przygotowań ucznia (lekcje baletu, tańca, sport, przygotowanie do egzaminów zawodowych, językowych, nauki do matury).

Tylko wykwalifikowani nauczyciele wykonujący działalność gospodarczą w ramach wykonywania wolnego zawodu są upoważnieni do stosowania opodatkowania ryczałtem. W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawarto definicję pojęcia „wolny zawód”. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, pod pojęciem wolnego zawodu należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście m.in. przez nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Składki ZUS a podatki to dwie różne daniny publiczne, niezależne od siebie. ZUS płaci Pan bez względu na wysokość dochodu, podatek w zależności od dochodu i wybranej formy opodatkowania.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób, które zaczynają działalność w 2014 r.* stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.).

Do ZUS i US zgłasza Pana urząd, w którym rejestruje Pan działalność gospodarczą. Wszystko wypełnia Pan na druku CEIDG-1.

Owszem, gdy wygaśnie renta, prowadzenie działalności może być powodem uznania albo częściowej niezdolności do pracy w miejsce całkowitej, albo odebraniem Panu renty.

Stan prawny z sierpnia 2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »