Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Renta z tytułu niezdolności do pracy właściciela firmy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-01-15 • Aktualizacja: 2022-01-03

Jestem właścicielem firmy. Niebawem przejdę na rentę (okresową), bowiem mam spore problemy ze zdrowiem wymagające długiego leczenia. Nie chcę jednak zawiesić działalności, ale nie będę mógł pracować w firmie. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy właściciela firmy

Prowadzenie działalności przez rencistę

Według art. 103 i 104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach „prawo do emerytury i renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w tym pozarolniczej działalności”.

Nie dotyczy to emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Natomiast prawo do renty zawsze podlega przedstawionym poniżej zasadom zawieszania lub zmniejszania.

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń dotyczy również osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż wskazana kwota maksymalnego zmniejszenia. Powyższe kwoty są ogłaszane na dany kwartał kalendarzowy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ich aktualną wysokość trzeba więc sprawdzać co trzy miesiące.

Ważne jest również to, że fakt, czy nie doszło do przekroczenia opisanych powyżej progów powodujących zawieszenie prawa do renty lub zmniejszenia jej wysokości, jest ustalany w odniesieniu do poszczególnych miesięcy, ale również w stosunku do danego roku kalendarzowego.

Zawieszenie lub zmniejszenie renty w razie osiągnięcia przychodu

Szczegółowe zasady zawieszania i zmniejszania świadczeń, w tym składania powyższej deklaracji, określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty, które zachowało aktualność z mocy art. 194 ustawy.

W pozarolniczej działalności za przychód, o którym mowa w powyższych przepisach, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 104 ust. 1a ustawy). Przepis ten nawiązuje więc do:

  • art. 18 ust. 8 stawy o systemie ubezpieczeń społecznych, według którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy albo
  • art. 18a , według którego dla niektórych osób rozpoczynających działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy rozpoczęcie lub kontynuowanie działalności po nabyciu prawa do emerytury będzie miało wpływ na uprawnienia emerytalne/

Od wysokości zadeklarowanej kwoty przychodu uzależnione jest więc, czy rozpoczęcie lub kontynuowanie działalności po nabyciu prawa do emerytury będzie miało wpływ na uprawnienia emerytalne i jaki to ewentualnie będzie wpływ. Łatwo tu zauważyć, że emeryt lub rencista opłacający, jak to najczęściej ma miejsce, najniższe składki lub deklarujący najniższy możliwy dochód nigdy nie będzie miał zawieszonego lub zmniejszonego świadczenia – po prostu 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia to zwykle kwota niższa niż 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przewiduje konieczności rezygnacji z prowadzenia samodzielnej działalności z chwilą nabycia prawa do renty. ZUS może zmniejszyć świadczenie, jeśli przedsiębiorca osiągnie przychód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Jeśli natomiast przychód przekroczy 130% średniej pensji, wówczas zakład ubezpieczeń ma prawo do zawieszenia wypłaty emerytury.

Jednak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wykazuje się przychód, który jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a więc 60% średniego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. To sprawia, że nie ma mowy ani o zmniejszeniu świadczenia, ani o jego zawieszeniu.

Należy poinformować ZUS o kontynuowaniu działalności gospodarczej i zadeklarować przychód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »