Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-01-27

Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W zeszłym miesiącu osiągnęłam wiek emerytalny. Dwa miesiące temu złożyłam wniosek do ZUS o emeryturę ze wskazaniem, że nie będę dalej pracować, jednak do dzisiaj nie otrzymałam decyzji o naliczeniu emerytury. Czy w tej sytuacji mogę wystąpić z wnioskiem do prawodawcy o rozwiązanie umowy o pracę w związku z osiągnieciem wieku emerytalnego? Czy bez decyzji z ZUS zakład wypłaci mi odprawę emerytalną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej

Komu przysługuje odprawa emerytalno-rentowa?

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje od pracodawcy wszystkim pracownikom, a więc osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy. Odprawa nie przysługuje zatem w przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Dla nabycia prawa do odprawy nie ma znaczenia także wymiar czasu pracy (np. 1/2 etatu, 1/4 etatu), rodzaj umowy o pracę (czy jest to umowa na czas określony, czy na czas nieokreślony), podstawa zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, mianowanie). Każdy rodzaj umowy o pracę upoważnia do otrzymania odprawy.

Przesłanki które musi spełnić pracownik aby otrzymać odprawę emerytalno-rentową

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie przesłanki:

– pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury,

– stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.

Są to jedyne warunki, jakie pracownik musi spełniać, aby nabyć prawo do odprawy emerytalno-rentowej. Przysługuje ona w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia jakie pracownik otrzymał w momencie odejścia na emeryturę lub rentę (art. 921 Kodeksu pracy).

Przy ustalaniu prawa pracownika do odprawy emerytalno-rentowej nie bierzemy pod uwagę ani stażu pracy u pracodawcy, u którego pracownik przechodzi na emeryturę, ani ogólnego stażu pracy pracownika.

Niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do odprawy rentowej nie jest uzależnione od rodzaju niezdolności do pracy powodującej jej przyznanie. Przysługuje ona pracownikowi bez względu na to, czy przechodzi na rentę z tytułu całkowitej, czy też tylko częściowej niezdolności do pracy. Nie jest istotna przyczyna powodująca niezdolność do pracy. Może więc być to zarówno choroba zawodowa, wypadek przy pracy, wypadek w drodze z pracy lub do pracy, czy też niezdolność do pracy ze względu na ogólny stan zdrowia.

Czy podział na renty stałe i okresowe ma wpływ na nabycie przez pracownika prawa do odprawy rentowej?

Również podział na renty stałe i okresowe nie ma żadnego znaczenia przy nabywaniu przez pracownika prawa do odprawy rentowej. W przypadku odprawy emerytalnej przysługuje ona wszystkim pracownikom – niezależnie od tego, czy emerytura lub renta została przyznana na warunkach ogólnych czy szczególnych (np. z tytułu szczególnych warunków pracy), jak również, czy jest to emerytura zwykła czy wcześniejsza. Sposób rozwiązania stosunku pracy oraz strona dokonująca rozwiązania również nie mają żadnego wpływu na powstanie prawa do odprawy. Uprawnienie do odprawy emerytalno-rentowej nie przysługuje pracownikowi, który spełnia warunki do przejścia na emeryturę, lecz nie korzysta z tej możliwości i w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy. Przepisy Kodeksu pracy wskazują na konieczność istnienia związku przyczynowego pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę. Sposób rozwiązania stosunku pracy nie ma wpływu na prawo do odprawy. Nie ma znaczenia, czy rozwiązanie nastąpiło w wyniku porozumienia stron, czy w związku z wypowiedzeniem jednej ze stron stosunku pracy. Nie ma również znaczenia, kto dokonuje rozwiązania – pracodawca czy pracownik.

Kiedy roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne?

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne:

– w momencie rozwiązania stosunku pracy, po uprzednim przyznaniu pracownikowi emerytury lub renty albo

– od dnia przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło to po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek pracownika złożony w czasie zatrudnienia.

Jeżeli pracownik uzyskał decyzję organu ubezpieczeniowego stwierdzającą jego prawo do emerytury lub renty, a następnie zawiesił swoje świadczenie i w dalszym ciągu jest zatrudniony, nie rozwiązując stosunku pracy, to nie przysługuje mu odprawa. Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej staje się wymagalne wraz z ustaniem stosunku pracy, jeżeli w chwili tej uprawnienia pracownika są stwierdzone decyzją organu ubezpieczeniowego.

Reasumując – ma Pani dwie możliwości, albo wypowiedzieć umowę po otrzymaniu decyzji ZUS, za porozumieniem stron, albo obecnie złożyć wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia i wniosek o odprawę, ale fizycznie odprawę otrzyma Pani po dostarczeniu decyzji ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Warunki do spełnienia, by otrzymać emeryturę

Urodziłem się 09.05.1955. Do roku 1999 roku mam przepracowane 23 lata i 7 miesięcy, w tym 17 lat i 2 miesiące w szczególnych warunkach...

 

Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę

Za dwa miesiące nabywam prawa emerytalne. Chcę dalej pracować u tego samego pracodawcy i pobierać emeryturę. Czy warunkiem pobierania emerytury jest...

 

Chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z pracy?

Jeśli chcę złożyć wniosek o emeryturę pomostową, czy muszę określić czas odejścia z aktualnego miejsca pracy? Nie chciałbym się zwalniać,...

 

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Gdzie po uzyskaniu przez emeryta z Ukrainy stałego pobytu w Polsce powinien on się zgłosić (i jak wygląda procedura), aby mógł otrzymywać...

 

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Mam emeryturę polską (2300 zł) oraz niemiecką, która jest wypłacana raz do roku w kwocie ok. 800 zł. Dzisiaj dostałam informację z banku, który...

Praca w USA na wcześniejszej emeryturze, czy będą konsekwencje?

Mój wujek pracował w USA w latach 1997-2001, będąc w Polsce na wcześniejszej emeryturze. W 2002 r. skończył 60 lat. Czy może ubiegać...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »