Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenie rentowe wobec PZU i renta wypadkowa

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2015-02-10

Przez 5 lat toczyłem postępowanie z ZUS o rentę wypadkową, które w końcu wygrałem. Wystąpiłem niedawno do PZU o rentę za utracone zarobki, ale PZU odpowiedziała na pozew tylko w kwestii ostatnich 3 lat. Nie mogłem bowiem dostarczyć pełnej dokumentacji ze względu na sprawę sądową przeciwko ZUS. Czy mogę walczyć o uznanie moich roszczeń także za wcześniejszy okres?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z przepisem art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Jak z kolei podnosi się w literaturze przedmiotu [tak m.in. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2010], „roszczeniami o świadczenia okresowe, podlegającymi trzyletniemu przedawnieniu, są przede wszystkim roszczenia o zapłatę rent, czynszów oraz odsetek”.

Wobec powyższego ubezpieczyciel jest niestety uprawniony do podniesienia zarzutu przedawnienia roszczeń rentowych starszych niż 3 lata, licząc wstecz od dnia wniesienia pozwu. Zaznaczyć należy także, iż mimo trwających postępowań sądowych z udziałem ZUS miał Pan możliwość przerwania biegu terminu przedawnienia Pańskiego roszczenia rentowego wobec PZU, gdyż uprawnienie takie dawał Panu przepis art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3) przez wszczęcie mediacji”.

Zatem mógł Pan, przewidując ryzyko przedawnienia Pańskich roszczeń wobec PZU, wystąpić np. do sądu z wnioskiem o zawezwanie PZU do próby ugodowej w tym zakresie, co spowodowałoby przerwanie biegu przedawnienia Pańskiego roszczenia, a zgodnie z art. 124 § 1 Kodeksu termin ten po takim zawezwaniu zacząłby bieg na nowo.

Pewnym wyjściem w Pańskiej sytuacji mogłoby być powołanie się przez Pana na sprzeczność podniesionego przez PZU zarzutu przedawnienia z zasadami współżycia społecznego, o których mowa w art. 5 Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią tego artykułu nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Jednakże ta instytucja z art. 5 jest instytucją wyjątkową. Zgodnie bowiem z treścią wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 2000 r., sygn. akt III CKN 522/99, „podniesienie zarzutu przedawnienia może być uznane za nadużycie prawa jedynie zupełnie wyjątkowo. Aby w danym wypadku można było przyjąć, że podniesienie zarzutu przedawnienia jest nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego, musi zostać w szczególności wykazane, iż bezczynność wierzyciela w dochodzeniu roszczenia była usprawiedliwiona wyjątkowymi okolicznościami. Istotne znaczenie dla oceny zarzutu przedawnienia z punktu widzenia zasad współżycia społecznego może mieć zwłaszcza czas opóźnienia w dochodzeniu roszczenia. Zapatrywanie Sądu Apelacyjnego o niemożności zastosowania art. 5 KC w sytuacji, w której powódka wystąpiła z roszczeniem do sądu pod koniec roku 1992 r., gdy na pewno mogła to uczynić już co najmniej dwa lata wcześniej, przekonuje. Z przytoczonych powodów należało orzec jak w sentencji (art. 39312 KPC)”.

Dodatkowo zaś analiza poglądów wyrażanych w literaturze przedmiotu pozwala stwierdzić, że poza siłą wyższą czy jedynie nieznacznym uchybieniem terminowi przedawnienia w określonych przypadkach, podstawą ubiegania się wierzyciela o uznanie zarzutu przedawnienia za nadużycie prawa może być jedynie wyjątkowa niezaradność, inwalidztwo, niedojrzałość czy „strukturalna niewiedza” tego wierzyciela o przysługujących prawach, wynikająca z umiejscowienia w danym środowisku społecznym.

Skoro jednak, jak Pan wskazuje, prowadzi Pan wieloletnie postępowania sądowe z udziałem ZUS, to istnieje ryzyko, że sąd uzna Pana za osobę na tyle zaradną i obeznaną z przepisami prawa, że odmówi Panu uwzględnienia ewentualnego zarzutu naruszenia przez PZU zasad współżycia społecznego, a co za tym idzie, uwzględni podniesiony przez ubezpieczyciela zarzut przedawnienia.

Niemniej, jeżeli już Pan wytoczył powództwo obejmujące roszczenie za okresy poprzedzające okres 3 lat wstecz, to w chwili obecnej niewiele już Pan ryzykuje, podnosząc zarzut naruszenia przez PZU wspomnianego art. 5 Kodeksu cywilnego, a zatem może Pan z tej drogi procesowej skorzystać i oczekiwać na stanowisko, jakie w tej kwestii zajmie sąd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odwołanie od wyroku sądu w sprawie o przyznanie renty

Chciałbym odwołać się od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy muszę przedstawić...

Renta z tytułu niezdolności do pracy właściciela firmy

Jestem właścicielem firmy. Niebawem przejdę na rentę (okresową), bowiem mam spore problemy ze zdrowiem wymagające długiego leczenia. Nie chcę jednak...

Emerytura po ojcu dla niezdolnych do pracy dzieci

Mam dwie córki – bliźniaczki. Są całkowicie niezdolne do pracy od czasu wypadku w szkole i otrzymują rentę socjalną. Moja emerytura jest...

Śmierć męża. Czy mogę się ubiegać o rentę rodzinną?

Do 2002 r. mąż ma udokumentowane 15 lat pracy, potem zachorował, starał się jednak pracować. Od 2002 roku ma udokumentowane 1,5 roku pracy oraz 2-letni okres...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »