Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składki emerytalne sprzed wyjazdu za granicę

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-11-04 • Aktualizacja: 2022-01-03

Urodziłem się w 1985 r. Studiowałem w Polsce 2004–2009, pracowałem na umowę o pracę od 2009 do 2016 r., po czym przeniosłem się do niemieckiego oddziału firmy na umowę o pracę. Czy powinienem zrobić coś dodatkowo, np. dobrowolnie opłacić składki emerytalne w Polsce, żeby pieniądze odprowadzone w latach 2009–2016 mi nie przepadły? Czy będę mieć prawo do polskiej emerytury, jeśli zostałbym w Niemczech na stałe i nie podejmował już pracy w Polsce? Czy opłaca mi się płacić składki, żeby wydłużyć okres opłacania do jakiegoś znaczącego progu? W innych krajach istnieje możliwość wybrania zaoszczędzonych na emeryturę pieniędzy przy wyprowadzce z danego kraju. Rozumiem, że w Polsce nie ma takiego mechanizmu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki emerytalne sprzed wyjazdu za granicę

Kto jest uprawniony do pobierania świadczenia emerytalnego z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiadając na Pana pytanie warto na samym początku ustalić i jednoznacznie wskazać, kto jest uprawniony do pobierania świadczenia emerytalnego z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z głównych warunków przyznania świadczenia emerytalnego jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. W Polsce, aktualnie osobami uprawnionymi do pobierania świadczenia są kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Analizując Pana pytanie, należy wskazać, że warunek osiągnięcia wymaganego prawem wieku, tj. ukończenie przez Pana 65 lat, oczywiście aktualnie nie jest spełniony.

Czym są okresy składkowe i nieskładkowe?

Kolejnym ważnym i w zasadzie najbardziej problematycznym warunkiem do spełnienia jest osiągnięcie odpowiedniej ilości lat składkowych oraz nieskładkowych. W tym miejscu warto również rozjaśnić, czym są owe okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe to okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz niektóre okresy, podczas których składka nie była odprowadzana z uwagi na brak takiego obowiązku. Do okresów składkowych zaliczymy między innymi: okres ubezpieczenia lub okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli zaś chodzi o okresy nieskładkowe, to jest to czas swego rodzaju braku aktywności zawodowej. Co ciekawe, również te okresy wliczają się do stażu poprzez ich uwzględnienie w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Okresami nieskładkowymi są między innymi okresy: pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w tym chorobowego lub opiekuńczego lub pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego, a także czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendiów.

Porozumienie w zakresie współpracy przy przyznawaniu świadczeń emerytalnych dla Polaków pracujących na terenie Niemiec oraz Niemców pracujących w Polsce

Przechodząc już do najważniejszej części Pana pytania, należy wskazać, iż pomiędzy Polską a Niemcami już od 1975 roku istnieje specjalne porozumienie w zakresie współpracy przy przyznawaniu świadczeń emerytalnych dla Polaków pracujących na terenie Niemiec oraz Niemców pracujących w Polsce. Dodatkowo od 1 maja 2004 r. (tj. od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej) bezsporne stały się kwestie podwójnego oskładkowania wynagrodzeń polskich obywateli zatrudnionych lub prowadzących działalność na terenie Państw członkowskich w tym Republiki Federalnej Niemiec. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem świadczenia emerytalne nabyte z tytułu ustawodawstwa jednego lub kilku państw członkowskich nie mogą być zmniejszone jak również zmienione, z tego tylko powodu, że uprawniony mieszka na terytorium innego państwa członkowskiego niż to, gdzie znajduje się instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń. Warunek, który został zawarty w wielokrotnie kwestionowanej normie prawnej (tj. miejsce zamieszkania na obszarze RP), nie ma zatem zastosowania w odniesieniu do pracowników mających miejsce zamieszkania w innych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż z uwagi na fakt podejmowania przez Pana pracy zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski, emeryturę będzie mógł Pan uzyskać zarówno z Polski, jak i Niemiec, gdyż w obu tych krajach był i jest Pan ubezpieczony. Warunkiem jednak jest spełnienie wymagań z danego Państwa członkowskiego. Podsumowując, z uwagi na osiągnięcie odpowiedniego wieku, tj. 65 lat, oraz określonej ilości lat składkowych i nieskładkowych (na okres składkowy w Polsce zostanie zaliczony czas objęcia ubezpieczeniem na terenie Niemiec i odwrotnie), będzie Panu przysługiwało świadczenie emerytalne z niemieckiego odpowiednika ZUS-u, a na okres składkowy w Niemczech zostanie Panu zaliczony czas odprowadzania składek na terenie Polski. Wobec tego nie utraci Pan już opłaconych składek.

Emerytura z Niemiec wypłacana na terenie Polski

Istotne znaczenie w zakresie właściwości złożenia wniosku o świadczenie będzie miało miejsce Pana zamieszkania. Jeśli bowiem po zakończeniu pracy na terenie Niemiec zamierza Pan wrócić do Polski, wniosek o świadczenie należy złożyć w organie właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli zaś pozostanie Pan na terenie Niemiec, wniosek o przyznanie świadczenia może Pan złożyć również tym Państwie (do odpowiednika ZUS-u), a organ emerytalny przekaże wniosek do odpowiedniej instytucji w Polsce. Celem prawidłowej realizacji tego typu świadczeń dyrektor ZUS-u w Polsce wyznaczył wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, tj. Wydziały Realizacji Umów Międzynarodowych, które to mają na celu usprawnienie całej procedury.

Podsumowując, ważne jest oczywiście, że niemiecki oddział firmy posiada samodzielność prawną i organizacyjną na terenie Niemiec, gdyż zapewne odprowadza Pańskie składki do tamtego systemu emerytalnego.

Niestety nie można dokonać wypłaty składek zgromadzonych w ZUS-ie, nasz system znacząco różni się od innych, w tym np. brytyjskiego pod tym względem. Dodatkowo nawet w 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że składki emerytalne, które odprowadzamy do ZUS-u, nie są naszą własnością i nie podlegają także konstytucyjnej ochronie własności, a co za tym idzie, nie ma możliwości ich wypłaty. Środki zgromadzone na subkoncie i tylko na subkoncie podlegają np. dziedziczeniu.

Podsumowując, nie musi Pan robić nic dodatkowego, aby nie utracić zgromadzonych środków, gdyż będą one podlegały doliczeniu do Pańskiej emerytury. Emeryturę z Niemiec na terene Polski przyznaje i finansuje niemiecka instytucja ubezpieczeniowa, a wypłaca ZUS, oddział w Opolu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »