Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki za pracowników posiadających rentę po śmierci rodzica

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-03-18

Pytanie dotyczy opłacania składek w trzech przypadkach naszych pracowników. W dwóch przypadkach to osoby, które posiadają rentę po śmierci rodzica. Jeden z nich skończył w lipcu studia pierwszego stopnia i, jak rozumiem, trzeba za niego opłacać składki aż do momentu, w którym rozpocznie studia drugiego stopnia. Natomiast z dokumentów, które wysłał, wynika, że z jego renty są również odciągane składki – czy to jakoś wpływa na składki, które my musimy odprowadzać? W drugim przypadku nasz pracownik również dostaje rentę po śmierci rodzica, ale nie zaliczył semestru. Czy powinniśmy dowiedzieć się w jego szkole, czy został wykreślony z listy uczniów? W tej sytuacji jest uczniem, czy nie? Trzeci przypadek to osoba, która założyła działalność gospodarczą, ale dalej pracuje u nas na umowę-zlecenie – czy jej też dalej musimy opłacać składki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o rentę, to co do zasady pobieranie jej nie powoduje wyłączenia oskładkowania umowy-zlecenia. Art. 9 ust 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że zleceniobiorcy mający ustalone prawo do emerytury lub renty (ustawodawca określił to ogólnie, nie wprowadzając innych regulacji dla renty rodzinnej) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b – tu chodzi o pracę u swojego pracodawcy oraz nieosiąganie minimalnego wynagrodzenia. Tak więc posiadanie renty nie wyłącza składek od umowy-zlecenia – to jest generalna zasada.

Najlepiej wyjaśnia to wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt III AUa 61/17, wskazując, że fakt posiadania przez zleceniobiorcę ustalonego prawa do emerytury lub renty nie wyłącza wobec niego obowiązku ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca taki objęty jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w takim samym zakresie jak inni zleceniobiorcy. Skoro ustawodawca pozostawił w art. 9 u.s.u.s. ust. 4a-4b, to należy uznać, że emeryci i renciści znajdują się w innej sytuacji niż pozostali zleceniobiorcy, a jedyną różnicą pozostaje wciąż: „jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy”. Odesłanie do ust. 2c należy zatem rozumieć w ten sposób, że jeżeli emeryt (rencista) pozostaje w stosunku pracy u innego płatnika, to od umowy zlecenia nie płaci się obowiązkowych składek społecznych. Jeżeli jednak nie pozostaje w stosunku pracy, to do zlecenia stosuje się ust. 2c, czyli emeryt (rencista) musi osiągnąć z innego tytułu minimalne wynagrodzenie, żeby nie powstał obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Tylko przy takim rozumieniu pozostawienie ust. 4a-4b zachowuje sens. Jeżeli ustawodawca chciałby, aby emeryci lub renciści pozostający w stosunku pracy nie podlegali z tytułu umowy zlecenia składkom emerytalnym i rentowym tylko w przypadku, gdy ze stosunku pracy osiągną minimalne wynagrodzenie, wykreśliłby ust. 4a-4b. Byliby oni wtedy traktowani tak jak pozostali zleceniobiorcy, a więc ust. 2c miałby w pełni zastosowanie. Skoro jednak ustawodawca pozostawił ust. 4a-4b, to należy uznać, że wprowadzają one regulację szczegółową, zgodnie z którą emeryt lub rencista nie musi osiągać ze stosunku pracy minimalnego wynagrodzenia, a ust. 2c stosuje się tylko w przypadku niepozostawania w stosunku pracy.

Obowiązek opłacania składek jest wyłączony tylko wówczas, gdy zleceniobiorca jest studentem lub uczniem do ukończenia 26 roku życia. Tak więc renta nie wpływa na wyłączenie od podlegania ubezpieczeniom umowy z kimś, kto nie jest np. uczniem. Skoro dana osoba studentem obecnie nie jest, umowa-zlecenie z tą osobą będzie musiała zostać oskładkowana.

W drugim przypadku nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu osoby, które są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Uczniem jest się od początku semestru do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub studiów albo skreślenia go z listy. W mojej ocenie powtarzanie semestru nie powoduje, że ktoś nie jest nadal uczniem czy studentem. Dla Pana bezpieczeństwa jednak powinien Pan poprosić o przedstawienie zaświadczenia, że nadal ów zleceniobiorca się uczy lub studiuje, bo np. nie można wykluczyć, że został z listy uczniów (studentów) skreślony. Co do renty rodzinnej – wypowiedziałam się w zakresie pierwszego przypadku.

Odnośnie trzeciego przypadku: umowy-zlecenia i działalności gospodarczej, to sytuację tę reguluje art. 9 ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowiąc, że zleceniobiorca, który prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8 (chodzi tu o 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek co w 2018 r.* stanowi kwotę 2665,80 zł). Jeżeli zatem z umowy-zlecenia zleceniobiorca ma mniej niż 2665,80 zł, to będzie podlegał ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności, a z umowy-zlecenia będzie trzeba płacić składkę zdrowotną. Osoba ta może dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu umowy-zlecenia. Jest jednak jeden wyjątek, a mianowicie zleceniobiorca, jeżeli jest na obniżonym ZUS-ie przez pierwsze 24 miesiące działalności, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, a więc także z umowy-zlecenia.

* Opis sprawy z sierpnia 2018 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zadłużenie w płatnościach składek w ZUS

Mam zadłużenie w płatnościach składek w ZUS, które dotyczy lat 2005-2017. Do tej pory składki były windykowane przez urząd skarbowy. Chciałbym...

 

Składki ZUS a minimalne wynagrodzenie z tytułu pracy na etacie

Mój chłopak pracuje na całym etacie i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą (opłaca tylko składkę zdrowotną). Od dzisiaj przez kolejne dwa...

 

Dług w ZUS - rozłożenie na raty

Mam dług w ZUS-ie, chcę go spłacić. Nie stać mnie na jednorazową spłatę. Czy możliwe są negocjacje z ZUS-em i rozłożenie długu na raty?

 

Przedawnienie zaległości w ZUS

Przedawnienie zaległości w ZUS

Mam pytanie o przedawnienie zaległości w ZUS-ie. W 2004 r. krótko miałam własną firmę. Niestety przez jakiś czas nie opłacałam składek ZUS...

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Zgłoszenie żony i dzieci do ubezpieczenia KRUS jako domowników

Posiadam gospodarstwo od dwóch lat. Pracuję jeszcze i jestem na ZUS-ie. Pracodawca płaci składki. Czy mogę żonę i dzieci zgłosić do KRUS-u jako...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »