Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki nieuiszczane przez pracodawcę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-01-17

Po naliczeniu kapitału początkowego okazało się, że mam 2-letni termin nieskładkowy za czas pracy w pewnym zakładzie, który od dawna nie istnieje. Jak widać, pracodawca nie opłacał składek ZUS. Posiadam świadectwo pracy, ale nie wiem, czy roszczenie nie jest już przedawnione. Uważam, że to ZUS popełnił błąd, nie egzekwując od pracodawcy składek, a teraz to ja mam ponieść tego konsekwencje. Jak się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą emerytalną:

„Art. 174. 1. Kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2–12.

2. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6,

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5,

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1–4 i 6–12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

3. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 grudnia 1998 r.

3a. Przepis art. 17 ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru kapitału początkowego w myśl art. 15 ust. 1 dla ubezpieczonego urodzonego przed dniem 31 grudnia 1968 r. z powodu nauki w szkole wyższej, o której mowa w art. 7 pkt 9.

4. Do obliczenia kapitału początkowego dla osoby mającej ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przyjmuje się, na jej wniosek, wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty przyjęty w decyzji ustalającej prawo do renty po raz pierwszy lub ponownie ustalającej jej wysokość. W przypadku gdy renta została przyznana przed dniem 15 listopada 1991 r., do ustalenia kapitału początkowego przyjmuje się wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ustalony w wyniku rewaloryzacji, chyba że po tej dacie ponownie była ustalana jego wysokość.

5. Jeżeli z powodu niemożności ustalenia podstawy wymiaru renty jej wysokość została ustalona w kwocie najniższej renty, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjmuje się najniższe wynagrodzenie pracowników obowiązujące w okresie przyjętym do obliczenia podstawy wymiaru renty.

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do ustalenia kapitału początkowego osób uznanych za repatriantów.

7. Do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 r.

8. Przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24% tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 r. Współczynnik ten oblicza się według następującego wzoru, gdzie:

  • „p” - oznacza współczynnik;
  • wiek ubezpieczonego – oznacza wiek w dniu 31 grudnia 1998 r.;
  • wiek emerytalny – oznacza 60 – dla kobiet i 65 – dla mężczyzn;
  • staż ubezpieczeniowy – oznacza udowodniony okres składkowy i nieskładkowy,
  • wymagany staż – oznacza 20 - dla kobiet i 25 – dla mężczyzn;
  • z zastrzeżeniem ust. 12.

9. Staż ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 8, określa się w pełnych latach, z tym że jeżeli ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy tego stażu ponad pełne lata, staż ten zaokrągla się w górę.

10. Wiek ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 8, określa się w pełnych latach, z tym że jeżeli w dniu 31 grudnia 1998 r. ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy ponad wiek ustalony, to przyjmuje się pełne lata po zaokrągleniu w górę.

11. W przypadku gdy w momencie objęcia ubezpieczeniem po raz pierwszy, ubezpieczony nie ukończył 18 roku życia, we wzorze, o którym mowa w ust. 8, liczbę 18 zastępuje się faktycznym wiekiem, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia.

12. Współczynnik, o którym mowa w ust. 8:

1) zaokrągla się do setnych części procenta;

2) nie może być wyższy od 100%.

13. Wartość współczynnika, obliczonego na podstawie ust. 8, w zależności od płci, wieku ubezpieczonego oraz stażu ubezpieczeniowego w dniu 31 grudnia 1998 r., przedstawiona jest w tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy”.

Kwota kapitału początkowego zależeć będzie od:

  • udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowch, przy czym liczba uwzględnionych okresów nieskładkowych nie może przekroczyć 1/3 udowodnionych okresów składkowych (za wyjątkiem okresów nieskładkowych określonych w art. 7 pkt 5 ustawy o emeryturach i rentach),
  • podstawy wymiaru świadczenia (ustalonej zgodnie z art. 15 i nast.),
  • współczynnika określanego przez proporcję wieku ubezpieczonego i ustawowo określonego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) oraz stażu (tj. okresów składkowych i nieskładkowych) ubezpieczonego i wymaganego ustawą stażu (tj. 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn).

Jak określono w wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 marca 2006 r., sygn. akt I UK 203/2005: „osoby zatrudnione kiedyś na umowę, od której pracodawca nie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, mogą się starać o zaliczenie tego okresu jako składkowego”.

Nieopłacanie przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionego pracownika nie może wywoływać ujemnych konsekwencji dla tego ostatniego.

Sądzę, że okres wskazany w pytaniu określony jako nieskładkowy może dotyczyć innej sytuacji.

Okres pracy – ubezpieczenia – bez względu na to, czy opłacono składki, czy nie – jest okresem składkowym.

Dochodzenie składek przez ZUS od pracodawcy jest już oczywiście przedawnione. Ale dla pracownika nie może to mieć negatywnych skutków.

Proszę o skan decyzji o ustaleniu kapitału i jej uzasadnienie. Proszę także o analizę, czy w tym okresie nie miał Pan zasiłku chorobowego, urlopu bezpłatnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »