Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki ZUS od wynagrodzenia dla cudzoziemca

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-03-18

Jesteśmy spółką z o.o. Chcemy wypłacać pensję prezesowi (zatrudnionemu na podstawie kontraktu menadżerskiego). Jest on Francuzem i na stałe mieszka we Francji, tam odprowadza składki. Czy od wynagrodzenia otrzymywanego w Polsce dla cudzoziemca trzeba odprowadzać składki ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy kwestii ubezpieczenia społecznego cudzoziemca zatrudnionego w spółce jako członka zarządu na zasadzie kontraktu menadżerskiego podstawowym kryterium, jakie należy brać pod uwagę, jest miejsce wykonywania przez niego pracy oraz to, czy istnieje tytuł do objęcia ubezpieczeniami. Zasada terytorialności, określona w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 paździenka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi, że obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Polski są m.in. pracownikami osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Z powołanego przepisu wynika, o ile wykonują pracę na obszarze Polski i na rzecz polskiego podmiotu (z wyłączeniami określonymi umowami międzynarodowymi i prawem wspólnotowym). To samo dotyczy osób, które zawarły kontrakt menedżerski. Tak jest co do zasady, jednakże osoby na kontrakcie menedżerskim nie będą podlegały polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, jeżeli tak stanowi umowa międzynarodowa, której stroną jest Polska lub też stanowią tak przepisy prawa wspólnotowego.

W rzeczywistości jednak obecnie mamy sporo do czynienia z przemieszczaniem się osób w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej, państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Konfederacji Szwajcarskiej. Do osób tych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a powołanego rozporządzenia osoba, która wykonuje w państwie członkowskim pracę najemną lub na własny rachunek, podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonuje pracę. Obowiązkowi ubezpieczenia nie podlegają również cudzoziemcy pochodzący z krajów, z którymi Polska zawarła umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego ubezpieczenia społecznego, pod warunkiem, że w kraju macierzystym opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i są pracownikami oddelegowanymi do pracy w Polsce. Tak więc cudzoziemiec wykonujący pracę za granicą na rzecz polskiego pracodawcy nie podlega polskim ubezpieczeniom społecznym. Nie ma zatem znaczenia miejsce zamieszkania takiej osoby, a także miejsce siedziby pracodawcy lub zarejestrowania działalności gospodarczej. Jeżeli zatem cudzoziemiec jest zatrudniony przez Polska firmą w jej zarządzie, ale prace wykonuje w za granicą, skąd np. przesyła drogą elektroniczną wskazówki i polecenia, to nie ma obowiązku objęcia go polskim systemem ubezpieczeniowym. Żeby jednak nie było wątpliwości, należałoby w kontrakcie menedżerskim wskazać miejsce wykonywania przez niego pracy, czyli w Państwa przypadku – Francję. Ponadto należy pamiętać, że Polska ma z Francją podpisana umowę bilateralna, która w tym przypadku należałoby stosować. I tak obywatel francuski zatrudniony w zarządzie na podstawie kontraktu menedżerskiego w polskiej spółce, w której udziałowcem jest francuski jego francuski pracodawca, może zostać zwolniony z ubezpieczenia społecznego w Polsce w trybie przewidzianym w umowie polsko francuskiej. Takie zwolnienie ma również i ten skutek, że nie będzie podlegał również ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega, bowiem osoba, która spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, tj. m.in.:

  • wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosujemy przepisy dotyczące zlecenia, np. na podstawie kontraktu menedżerskiego,
  • jest członkiem rady nadzorczej posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP (art. 66 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dalej ustawa zdrowotna) przebywa na terytorium RP na podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy, karty stałego pobytu lub karty czasowego pobytu oraz podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

W przypadku braku spełnienia powyższych przesłanek cudzoziemiec wykonujący pracę w charakterze członka zarządu nie będzie podlegać zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i zdrowotnemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy firma może żądać niepobranych składek od byłego pracownika?

W firmie, w której pracowałam, ZUS przeprowadził kontrolę. Okazało się, że nie naliczono składek z wypłat od ZFŚS za lata 2010–2013....

 

Zmiana kodu i podstawy ubezpieczenia

Prowadzę działalność od kilku lat, zatrudniam męża na umowę o pracę. Korzystał w tym czasie ze zwolnień lekarskich. Dowiedziałam się, że...

 

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Rok temu podjąłem pracę za granicą, a obecnie rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne. Składki w KRUS opłacam regularnie ze względu na...

 

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS

Prowadzę od 2008 r. działalność gospodarczą i od pewnego czasu nie płacę składek na ZUS, bo z powodu zadłużenia mnie nie stać. Obecnie ZUS...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »