Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-04-24

Prawie dwa lata temu założyłem spółkę z o.o. Od razu po założeniu działalność gospodarcza została zawieszona. Planuję w najbliższym czasie odwiesić działalność. Jestem jedynym wspólnikiem tej spółki i z tego tytułu będę musiał płacić składki ZUS. Czy obejmie mnie mniejszy ZUS przez następne dwa lata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia jej zakończenia na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; dalej s.u.s.).

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (art. 8 ust. 6 s.u.s.) uważa się:

– osoby wykonujące wolny zawód. Jest to działalność wykonywana w szczególności przez: lekarzy wszystkich specjalności, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarki, prawników, ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy, księgowych, przy zachowaniu dalszych warunków przewidzianych przepisami ustawy (art. 8 ust. 6 pkt 3 lit. a) s.u.s. w zw. z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930) oraz duchownych, arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, sportowców, stypendystów sportowych, itd. (art. 8 ust. 6 pkt 3 lit. b) s.u.s. w zw. z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176),

– osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo innych ustaw szczególnych,

– twórców i artystów,

– wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu (art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 s.u.s.). Mogą one – na swój wniosek – podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ust. 2 s.u.s.).

Przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie mogą być niższe niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru przysługuje osobom, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Do osób, które nie mogą korzystać z tej ulgi zalicza się przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność,
  • wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Z ulgi nie mogą skorzystać m.in. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Podjąłem pracę za granicą czy nadal opłacać KRUS?

Rok temu podjąłem pracę za granicą, a obecnie rodzice przepisali mi gospodarstwo rolne. Składki w KRUS opłacam regularnie ze względu na...

 

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS

Postępowanie administracyjne wszczęte przez ZUS

Prowadzę od 2008 r. działalność gospodarczą i od pewnego czasu nie płacę składek na ZUS, bo z powodu zadłużenia mnie nie stać. Obecnie ZUS...

Zadłużenie w ZUS z działalności gospodarczej

Kilka lat temu prowadziłam działalność gospodarczą, niestety ostatnie lata działalności nie były dobre, przestałam opłacać składki ZUS, w związku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »