Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Starania o uzyskanie 1,5 świadczenia emerytalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-03-26

Posiadam rentę w związku ze służbą wojskową, po przebytych urazach na kontrakcie w służbie zawodowej, również posiadam emeryturę z ZUS-u. Zgodnie z przepisami ZUS mogę starać się o 1,5 świadczenia emerytalnego. Po wystąpieniu do ZUS z tym problemem okazało się, że nie może mi być przydzielone takie świadczenie z powodu tego, że byłem na kontrakcie w służbie zawodowej. Zgodnie z moją wiedzą służba zawodowa jest służbą wojskową. Nie wiem, jak ZUS referował mój problem. Czy rzeczywiście nie mogę ubiegać się o takie świadczenie, a jeżeli tak, jak mam postępować dalej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do renty:

  • inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową,
  • z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady oraz w więzieniach i obozach karnego zesłania (łagrach) w ZSRR, więzieniach polskich w latach 1944-1956 za działalność związaną z walką o suwerenność i niepodległość lub w związku z pobytem na deportacji w ZSRR,
  • z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową,

    obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość pobierania jednego świadczenia w pełnej wysokości, powiększonego o połowę drugiego.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwana dalej ustawą wypadkową, wyklucza możliwość wypłacania świadczeń zbiegowych w przypadku, gdy osoba uprawniona do emerytury i renty wypadkowej osiąga przychód w rozumieniu przepisów o zawieszalności – niezależnie od wysokości tego przychodu (art. 26 ust. 3).

W przypadku osiągania tego przychodu uprawnionemu przysługuje prawo do pobierania tylko jednego, wybranego świadczenia. Świadczenie to – w zależności od tego, w jakiej wysokości osiągany jest przychód – zostanie w dalszej kolejności poddane rygorom zawieszenia lub zmniejszenia wysokości.

Osoba uprawniona do renty inwalidy wojennego lub wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, może pobierać pełną emeryturę i połowę renty lub pełną rentę i połowę emerytury.

Ustawa zaopatrzeniowa nie zawiera „własnej” definicji czynnej służby wojskowej, należy w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana, o czym najlepiej świadczy liczba jej jednolitych tekstów. Dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy nowelizacje te, poza zmianami wprowadzonymi ustawą z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, miały drugorzędne znaczenie.

Za inwalidę wojskowego uznać należy każdego niezawodowego żołnierza, który został zaliczony do jednej z inwalidzkich grup, jeżeli inwalidztwo to powstało w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju

Niestety przepisy ustawy o emeryturach i rentach odwołują się wyłącznie do ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – czyli dotyczą żołnierzy niezawodowych.

Zgodnie z art. 42. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych „w razie zbiegu prawa do emerytury i renty przewidzianej w ustawie, osobie uprawnionej wypłaca się świadczenie wyższe lub przez nią wybrane”. Zasadę tę stosuje się również w razie zbiegu prawa do emerytury z FUS z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Doliczenie innych okresów do stażu pracy w wojsku

Jestem żołnierzem zawodowym. Wcześniej byłem w służbie zasadniczej, później rok na zasiłku dla bezrobotnych oraz pracowałem sezonowo. Czy te okresy...

Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie odmowy przyznania emerytury

Na świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wydanym przez nieistniejący już zakład, określono moje stanowisko jako spawacz (wymienione...

 

Emerytura kolejowa

Mam 62 lata. Przepracowanych lat pracy razem mam 40, w tym ponad 16 lat w przedsiębiorstwie kolei PKP. W czasie pracy dla PKP byłem delegowany do...

 

Przepisanie emerytury

Mój ojciec ma 80 lat, jest na emeryturze i jest wdowcem. Opiekujemy się nim na zmianę – tj. ja i moje dwie siostry. Ojciec wymyślił, że...

 

Studium nauczycielskie ukończone przed laty

W 1971 r. ukończyłam dzienne studium nauczycielskie. Później podjęłam uzupełniające studia na uniwersytecie (ten sam kierunek). Ukończyłam je...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »