Kategoria: Świadczenie przedemerytalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie przedemerytalne, warunki

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-04-20

Jestem kobietą, za 2 miesiące skończę 56 lat, mam udokumentowany 32-letni staż pracy. Na moim ostatnim świadectwie pracy, gdzie pracowałam na cały etat, istnieje zapis, że stosunek pracy ustał – za wypowiedzeniem przez zakład pracy z dopiskiem art. 30 § 1 pkt 2 K.p. Firma, w której pracowałam, zatrudniała 39 osób. Od 15 styczna tego roku jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Czy spełniam warunki, aby przejść na świadczenie przedemerytalne po pół roku pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Kobiet w moim wieku nikt do pracy nie chce przyjąć.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Niestety w Pani sytuacji świadczenie przedemerytalne nie będzie przysługiwało. Warunki uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170). Zgodnie z art. 2 tej ustawy:

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

  1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
  3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”), i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
  6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Jak Pani zauważyła, najniższy wymagany wiek dla kobiety, która miałaby się starać o świadczenie przedemerytalne to 55 lat w chwili zdarzenia powodującego utratę pracy (do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, do dnia, w którym ustało prawo do renty, itp.). Jednak przy tak niskim wieku uprawniającym do świadczenia podniesiono wymagania dotyczące stażu pracy lub innych okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia. W prostej sytuacji kobieta, która ukończyła 55 lat do dnia rozwiązania stosunku pracy (zatem w Pani przypadku), musi posiadać co najmniej 30 lat pracy. Pani ma wymagany staż pracy, jednak z opisanego stanu faktycznego wynika, że dokonano w Pani przypadku prostego wypowiedzenia pracy. Tymczasem ustawa o świadczeniach przedemerytalnych wymaga, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z likwidacją pracodawcy lub jego niewypłacalnością. Zgodnie z art. 7 ustawy prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 art. 7 ustawy. Wniosek składa się do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku dołącza się dowody uzasadniające prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informację o upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 2 ust. 3, a także dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości, określone przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oczywiście może się zdarzyć, że rzeczywiście w tym konkretnym przypadku takie były podstawy rozwiązania stosunku pracy. Musi to jednak Pani wykazać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zazwyczaj oczekuje gotowych dokumentów poświadczających powód ustania stosunku pracy. Z Pani świadectwa pracy nie wynika, że do rozwiązania stosunku pracy doszło na skutek upadłości, likwidacji czy niewypłacalności pracodawcy. Zatem należy spodziewać się decyzji odmownej.

Jeśli jednak przyczyną rozwiązania Pani umowy o pracę była likwidacja lub niewypłacalność, to oczywiście nie ma Pani zamkniętej drogi do uzyskania świadczenia. W przypadku odmownej decyzji ZUS należy odwołać się od niej do sądu okręgowego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Przed sądem może Pani posługiwać się wszelkimi dowodami w celu udokumentowania właściwej podstawy rozwiązania stosunku pracy. Można wezwać świadków, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów przez były zakład pracy. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 8 maja 2013 r. (sygn. akt III AUa 1531/12). Wyjaśnił, że: „Dla sądu ubezpieczeń społecznych badającego spełnienie przesłanki w postaci rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie jest wiążący ani stosowny zapis w świadectwie pracy co do przyczyn rozwiązania stosunku pracy, ani też fakt niewydania świadectwa pracy.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »