Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Szansa na dodatkowe świadczenie dla schorowanej osoby

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Pobieram rentę rodzinną od 2015 r. w kwocie 890 zł. Od pół roku jestem chora, mam orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Od kilku miesięcy dobrowolnie opłacam składkę emerytalno-rentową. Mam udokumentowane ponad 14 lat opłacania składek, które płaciłam do momentu otrzymania renty rodzinnej po zmarł mężu. Mam 40 lat. Proszę o poradę, jakie przysługują mi świadczenia. Czy mogę ubiegać się o rentę socjalną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szansa na dodatkowe świadczenie dla schorowanej osoby

Świadczenie w formie renty socjalnej

Stopień niepełnosprawności nie daje Pani prawa do świadczenia w postaci renty socjalnej.

Renta socjalna, uregulowana ustawą z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, jest świadczeniem o szczególnym charakterze, pełni bowiem funkcję zabezpieczającą, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem danej osoby na rynek pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt I UK 264/07). Zgodnie z art. 4 ustawy o rencie socjalnej świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej (ust. 1). Osobie tej przysługuje renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, bądź renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa (ust. 2).

Zobacz również: Renta a świadczenie rehabilitacyjne

Całkowita niezdolność do pracy

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje się, stosując odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. art. 12 i 13 tej ustawy (odesłanie wynikające z art. 5 i 15 ustawy o rencie socjalnej). W myśl art. 12 ustawy emerytalnej, niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Natomiast zgodnie z art. 13 ustawy emerytalnej, przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, oraz możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy, jak też celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, całkowita niezdolność do pracy wyraża się w spełnieniu łącznie kryterium biologicznego, polegającego na tym, że stan organizmu dotkniętego schorzeniami naruszającymi jego sprawność powoduje całkowitą niezdolność do jakiejkolwiek pracy oraz kryterium ekonomicznego polegającego na całkowitej utracie zdolności do zarobkowania wykonywaniem jakiejkolwiek pracy (por. wyrok SN z 21 grudnia 2004 r., sygn. akt I UK 28/04).

Musiałaby Pani mieć stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy przez ZUS, a niezdolność ta musi powstać w okresach wskazanych powyżej.

Renta socjalna i renta rodzinna – dwa świadczenia z ZUS-u

Jednak jeśli nawet spełni Pani ww. warunki – orzecznik lub komisja ZUS musi stwierdzić niezdolność do pracy i datę powstania (biorąc pod uwagę, że pobiera Pani rentę rodzinna rozumiem, że ten warunek będzie spełniony), a w przypadku zbiegu prawa do renty socjalnej i renty rodzinnej będzie Pani wypłacane tylko jedno świadczenie. Nie będzie miała Pani prawa do dwóch świadczeń z ZUS-u.

Zobacz również: Czy dzieci dostaną rentę po ojcu który nie pracował?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl