Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na uzyskanie renty chorobowej

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-09-27

Moja mama pracuje, ma 53 lata i właśnie zdiagnozowano u niej poważną wadę serca – stenozę aortalną. Lekarz prowadzący określił jej stan na umiarkowanie ciężki i na razie operacja została odłożona. Czy mama ma szansę uzyskać rentę chorobową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że stopień zaawansowania choroby u Pana mamy predysponowałby ją, w mojej opinii, do ubiegania się o bezterminową rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przy stwierdzeniu ciężkiej stenozy aortalnej z całą pewnością taka renta przysługuje. Przy umiarkowanej, no cóż… każdy przypadek jest inny, nie można stwierdzić, czy przysługuje renta na podstawie krótkiego opisu bez zbadania oraz przeanalizowania historii choroby.

O przyznaniu renty decyduje komisja złożona z lekarzy orzeczników ZUS. Proszę udać się do najbliższego oddziału ZUS, gdzie uzyska Pan niezbędne informacje na temat procedury starania się o rentę.

Zgodnie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące przesłanki:

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu (art. 12 ust. 1). Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy (art. 12 ust. 2), zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji ( art. 12 ust. 3).

Zgodnie z art. 13 ustawy – przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:

1) stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji;

2) możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Dla rozstrzygnięcia, czy w przypadku ubezpieczonego ma się do czynienia z niezdolnością do pracy, koniecznym zazwyczaj staje się zasięgnięcie opinii biegłych specjalistów z zakresu dziedzin medycyny związanych z dolegliwościami osoby ubiegającej się o rentę.

Aby zatem zacząć starania o uzyskanie renty, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do renty w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasadniczo do przygotowania wniosku, ale tylko za zgodą Pana mamy jako wnioskodawcy, jest zobowiązany pracodawca (zakład pracy). Powinien to uczynić na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych. Wniosek o ustalenie prawa do renty może również złożyć Pana mama jako osoba zainteresowana albo wyznaczony przez nią pełnomocnik np. Pan.

Do wniosku o przyznanie renty (najlepiej na formularzu ZUS Rp-1R) należy dołączyć:

 

 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, dokumentacja medyczna,
 • wywiad zawodowy wystawiony przez pracodawcę (na formularzu N-10),
 • dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe (na formularzu ZUS Rp-60),
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia wystawione przez zakład pracy wg wzoru określonego przez ZUS (druk Rp-7).

Wysokość wynagrodzenia można udokumentować legitymacją ubezpieczeniową, a także na podstawie danych zawartych w umowie o pracę, pismach o powołaniu, mianowaniu oraz innych pismach określających poziom wynagrodzenia (szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków rentowych można znaleźć na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl). W przygotowaniu wniosku udzielają pomocy także pracownicy socjalni miejskich ośrodków pomocy społecznej (lub powiatowych centrów pomocy rodzinie).

Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokość ZUS ustala w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną (Dz. U. z 1982 r. 40, poz. 267 ze zm.). Przepisy te przewidują ww. trzy podstawowe warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia.

Zatem w pierwszej kolejności należy uzyskać od lekarza orzecznika ZUS orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy. Uprawniony lekarz wydaje taki dokument osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. W orzeczeniu stwierdzającym niezdolność do pracy lekarz orzecznik określa:

 1. stopień niezdolności (częściowa lub całkowita) – co ma znaczenie dla wysokości otrzymywanej renty,
 2. datę powstania niezdolności do pracy (jeżeli będą problemy z jej ustaleniem, lekarz przyjmie jako datę powstania niezdolności do pracy datę złożenia wniosku o rentę,
 3. trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy (bezterminowy, gdy brak jest rokowań na poprawienie zdrowia lub terminowy na określony czas, przeważnie 5-letni) – od tego uzależniony jest okres, na jaki przyznane będzie świadczenie.

Orzeczenie to lekarz orzecznik wydaje na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku oraz na podstawie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o rentę. W tym celu ZUS wyznacza termin na wykonanie tych badań. Można taki termin zmienić, ale należy się nań stawić, ponieważ dwukrotne niestawienie się na badanie bez uzasadnionej przyczyny skutkuje tym, iż ZUS zaprzestanie zajmowania się sprawą. I jeszcze jedno, może się okazać, że lekarz orzecznik, po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, dojdzie do wniosku, że stawiennictwo czy badanie na miejscu nie jest konieczne. W takiej sytuacji wyda orzeczenie na podstawie samej dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o przyznanie renty.

Jeżeli Pana mama nie zgadzałaby się z orzeczeniem, to w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia, można je zaskarżyć do właściwej komisji lekarskiej. Sprzeciw można wnieść za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Pana mamy. Należy pamiętać, że niewykorzystanie drogi odwoławczej w ZUS spowoduje odrzucenie przez sąd odwołania opartego jedynie na orzeczeniu lekarza orzecznika. Dopiero więc od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Kolejnym warunkiem dla przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest wykazanie stosownych okresów składkowych i nieskładkowych. Staż ten przedstawia się następująco:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat.
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat.
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Osoby, które stały się niezdolne do pracy po ukończeniu 30 lat, pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy muszą udokumentować w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy tylko wówczas, gdy niezdolność ta powstała w jednym z wymienionych w ustawie emerytalnej okresów składkowych lub nieskładkowych lub też nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, przy czym chodzi tu zasadniczo o okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego.

Świadczenie pieniężne, renta z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia powstania prawa do świadczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie renty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki