Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uzyskanie wyrównania emerytury za poprzednie lata

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-11-27

Złożyłam wniosek o emeryturę, gdy miałam 62 lata, opóźniłam się z wnioskiem o 2 lata, ponieważ mieszkam za granicą i nie śledziłam prawa emerytalnego w Polsce. W Polsce zaczęto mi wypłacać emeryturę od 2014 r. Czy mogę uzyskać wyrównanie za te lata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początek przytoczę dwa przepisy z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie wyjaśnię ich znaczenie w kontekście zadanego pytania.

Pierwszy z przepisów to art. 100, który brzmi następująco:

Art. 100 [Powstanie prawa do świadczeń]

1. Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Natomiast art. 129 ma treść:

Art. 129 [Termin płatności świadczeń]

1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.”

Pierwszy z wymienionych przepisów mówi o prawie do świadczeń, w tym emerytalnych, które nabywa się z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek do nabycia emerytury, czyli uzyskania określonego wieku, legitymowania się określonym stażem pracy itd. Pani pisze, że nabyła je w wieku lat 60.

Drugi z przepisów dotyczy natomiast wypłaty świadczeń, a więc nie nabycia prawa do świadczeń tylko ich wypłaty. Pani złożyła wniosek w 2014 r., a więc dwa lata po nabyciu uprawnień.

Tak więc, jak widać, w świetle polskiego prawa emerytalnego nabycie prawa do emerytury i prawa do jej wypłaty to zupełnie dwie inne rzeczy.

Aby nie być gołosłowną, powołam wyroki sądów potwierdzających moje wyjaśnienie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2015 r. III AUa 156/15

Istnienia prawa do świadczenia, związanego ze spełnieniem ustawowych warunków nabycia tego prawa, nie można jednak utożsamiać z przyznaniem, a tym bardziej z wypłatą świadczenia.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 kwietnia 2015 r. I UK 329/14.

Generalną zasadą prawa ubezpieczeń społecznych w zakresie, w jakim reguluje ono uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych, jest to, że owe świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury lub renty, to jest od dnia spełnienia ustawowych warunków, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.). Chodzi tu o przesłanki, które musi spełnić osoba uprawniona do świadczenia, nie zaś o samo ziszczenie się ryzyka socjalnego. Należy jednak podkreślić odrębność nabycia prawa do świadczenia od prawa do jego wypłaty i stwierdzić, że są to instytucje regulowane odrębnymi przepisami, mające różne znaczenie w obrocie prawnym. O nabyciu prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego stanowi art. 100 ust. 1 ustawy przewidujący powstanie prawa do świadczeń z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, natomiast o wypłacie – art. 129 ust. 1 ustawy, nakazujący wypłacanie świadczenia od dnia powstania prawa, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Wynika stąd, że istnienia prawa do świadczeń, związanego ze spełnieniem ustawowych warunków nabycia tego prawa nie można utożsamiać z przyznaniem (i wypłatą) świadczenia. Ustalenie prawa do świadczenia przez stwierdzenie spełnienia jego warunków nie odpowiada przyznaniu świadczenia. Jeżeli zatem przesłanki uprawniające do świadczenia zostały spełnione przed datą złożenia wniosku o to świadczenie, to jego przyznanie nie może nastąpić wcześniej niż od miesiąca, w którym ten wniosek zgłoszono.

Tak więc przykro mi, ale jeżeli dopiero w 2014 r. złożyła Pani wniosek o wypłatę emerytury, to dopiero od miesiąca złożenia wniosku może się Pani domagać wypłaty, niestety za okres wcześniejszy nie jest możliwe wyrównanie, nawet jeśli nie znała Pani obowiązujących regulacji prawnych. Najwcześniejszym momentem wypłaty emerytury jest bowiem dzień złożenia wniosku przez Panią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »