Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura z KRUS a dochody uzyskiwane za granicą

Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 2015-06-26

Pobierałem do maja 2014 wcześniejszą emeryturę z KRUS, obecnie mam „zwykłą”. W tym czasie pracowałem przez 25 miesięcy w Niemczech i otrzymywałem wypłatę miesięczną w kwocie 380 euro. Mam podwójne obywatelstwo i podwójny meldunek. Przebywam 2-3 miesiące w Polsce i na przemian 2-3 miesiące w Niemczech. Mam niemiecką emeryturę (70 euro). Za pracę nie płaciłem podatku ani w Niemczech, ani w Polsce. Czy popełniłem przestępstwo wobec KRUS lub US, jeżeli tak, to jakie grożą mi konsekwencje?

Grzegorz Gęborek

»Wybrane opinie klientów

Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka

Zadane przez Pana pytanie dotyczy dwóch kwestii: 1) wpływu uzyskiwanego dochodu na pobieranie „wcześniejszej” emerytury rolniczej, oraz 2) opodatkowania dochodu uzyskiwanego w Niemczech.

1. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż „wcześniejsze” emerytury i renty lub ich składniki z KRUS mogą podlegać ograniczeniu lub zawieszeniu w przypadku przekroczenia pewnych progów dochodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz odpowiednio ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dochody uzyskiwane za granicą są również brane pod uwagę.

Z opisu wynika, że do maja 2014 roku pobierał Pan wcześniejszą emeryturę z KRUS. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego w maju 2014, kiedy uzyskał Pan już prawo do zwykłej emerytury, to świadczenie nie podlega już zawieszeniu ani zmniejszeniu i to bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Oznacza to, że od tej chwili mógł Pan zarobkować bez ograniczeń. Pod uwagę należy wziąć zatem okres wcześniejszy, tj. 25 miesięcy przed majem 2014 roku, kiedy pobierając wcześniejszą emeryturę uzyskiwał Pan jednocześnie w Niemczech dochód w wysokości 380 euro miesięcznie.

Zgodnie z art. 34 ustawy z 20 grudnia 1990 roku: „1. Prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w przepisach emerytalnych. W takim przypadku nie zawiesza się jednak wypłaty części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo nadwyżki emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin ponad 95% emerytury podstawowej. 2. Przy stosowaniu zawieszenia prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia, zgodnie z ust. 1, nie bierze się pod uwagę dochodów z działalności rolniczej.”

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odpowiednie zastosowanie znajdą zatem art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998. Jeżeli przychód emeryta, do którego zalicza się również przychód osiągany za granicą, nie przekroczy 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kwartału kalendarzowyego ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, świadczenie jest normalnie wypłacane. W Pana przypadku należy wziąć pod uwagę okres od kwietna 2012, więc należy sprawdzić, czy w tym okresie przypadkiem nie przekroczył Pan progu. Z analizy tych wskaźników za okres od I kwartału 2012 roku wynika, że Pana dochód w przeliczeniu na złote nie przekroczył progu, a nawet się nie zbliżył do niego. Nie istnieje zatem takie niebezpieczeństwo, że emerytura powinna zostać zmniejszona bądź zawieszona, a tym samym pobrał Pan świadczenie nienależne, którego zwrotu organ rentowy mógłby dochodzić.

Należy dodać, że na emerycie pobierającym „wcześniejszą” emeryturę mogą ciążyć obowiązki informacyjne wobec organu rentowego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i rent z dnia 22 lipca 1992 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 290). Jednak Pana jako emeryta, który osiągnął regularny wiek emerytalny te obowiązki już nie dotyczą, a służą one ustaleniu, czy świadczenie przypadkiem nie podlega zwrotowi w całości bądź części. Jeżeli pobrane świadczenie było nienależne, organ rentowy może dochodzić jego zwrotu. Brak zgłoszenia organowi rentowemu nie jest jednak przestępstwem i nie powinien się Pan obawiać odpowiedzialności karnej.

 

2. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych należałoby ustalić, czy w ogóle był Pan zobowiązany do odprowadzenia i zadeklarowania podatku w Polsce, wiąże się to z ustaleniem, czy miał Pan w Polsce ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy.

Kluczowe znaczenie będzie miał art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 350).

„Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2.(uchylony)

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wobec powyższego z urzędem skarbowym w Polsce powinien się Pan rozliczyć z dochodu uzyskiwanego za granicą, jeżeli miałby Pan miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie odmienne postanowienia nie wynikałyby z umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.

Rozumiem, że w spornym okresie, tj. przed majem 2014 roku mieszkał Pan i pracował z Niemczech. Czyli przebywał Pan tam ponad 183 dni w roku oraz najprawdopodobniej posiadał centrum interesów życiowych i gospodarczych. W takim przypadku miejsce zamieszkania miałby Pan w Niemczech, a tym samym w Polsce powinien się Pan się rozliczyć wyłącznie z dochodu uzyskiwanego tutaj.

Polska zawarła z Niemcami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w dniu 14.05.2003r., która obowiązuje od 01.01.2005r. W rozumieniu powyższej umowy, miejsce zamieszkania zdefiniowano w sposób następujący:

„Artykuł 4

Miejsce zamieszkania lub siedziba

(1) W rozumieniu niniejszej umowy, określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

(2) Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c) jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

(3) Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba niebędąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.

(4) Uważa się, że spółka osobowa ma siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu. Jednakże artykuły od 6 do 23 mają zastosowanie tylko do dochodu lub majątku spółki osobowej, który podlega opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie, w którym uważa się, że ma ona siedzibę”.

Wobec powyższego pracując w Niemczech, zapewne zwykle też tam Pan przebywał, a więc Niemcy były Pana miejscem zamieszkania. Zatem zgodnie z art. 15 ust. 1 dochody z pracy najemnej podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech.

„Artykuł 15

Praca najemna

(1) Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18 i 19 uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

(2) Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli:

a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i

b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i

c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

(3) Postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzenia otrzymywanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, zwaną w tym ustępie"pracownikiem", oraz wypłacanego przez lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli praca ta wykonywana jest w tym drugim Państwie, i jeżeli:

a) pracownik wykonuje w ramach pracy najemnej również usługi na rzecz osoby innej niż pracodawca, która kontroluje bezpośrednio lub pośrednio sposób wykonania tych usług, i

b) pracodawca nie ponosi odpowiedzialności lub ryzyka za skutki pracy wykonanej przez pracownika.

(4) Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa”.

Tym samym dochody uzyskiwane w Niemczech nie podlegały opodatkowaniu w Polsce, a więc nie powinien Pan również mieć obaw związanych z podatkiem w Polsce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »