Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o emeryturę w ZUS czy KRUS?

Autor: Marta Handzlik

Jestem urodzona w 1948 roku. Przez 8 lat opłacałam składki ZUS. Od 14 lat posiadam gospodarstwo rolne i płacę składki KRUS. Gdzie mogę obecnie złożyć wniosek o emeryturę – w ZUS czy KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki do ZUS i KRUS a emerytura

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Co do zasady więc skoro nie legitymuje się Pani 25-letnim okresem opłacania składek na KRUS nie może Pani otrzymać emerytury z KRUS.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 8 maja 2014 r. (III AUa 1368/13) orzekł, że w świetle art. 20 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS istnieje możliwość uzupełniania okresów ubezpieczenia z jednego systemu przy ustalaniu prawa do świadczenia z drugiego systemu. Jest to jednak możliwe tylko do momentu podjęcia przez ubezpieczonego decyzji o wyborze świadczenia.

Zobacz również: Emerytura z KRUS i ZUS

Zwiększenie emerytury z ZUS o składki do KRUS

Zgodnie z przepisami w stosunku do osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r., i nie spełniają warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej, a uzyskają prawo do emerytury pracowniczej, ZUS może zwiększyć emeryturę za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 887), kobiecie urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełniła łącznie następujące warunki:

1) osiągnęła wiek emerytalny co najmniej 60 lat oraz

2) ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Przy ustalaniu prawa do emerytury na zasadach dotychczasowych oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się, traktując je jak okresy składkowe:

– okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

– przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

– przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury.

Słowem – nawet gdyby do emerytury z KRUS doliczano opłacanie składek na ZUS – nie ma Pani odpowiedniego okresu opłacania składek (14 lat KRUS plus 8 lat ZUS = 22 lata). Pozostaje więc Pani jedynie emerytura z ZUS.

Zobacz również: Jak złożyć wniosek o emeryturę?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl