Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o emeryturę w ZUS czy KRUS?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-10

Jestem urodzona w 1948 roku. Przez 8 lat opłacałam składki ZUS. Od 14 lat posiadam gospodarstwo rolne i płacę składki KRUS. Gdzie mogę obecnie złożyć wniosek o emeryturę – w ZUS czy KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 277 z późn. zm.) emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Co do zasady więc skoro nie legitymuje się Pani 25-letnim okresem opłacania składek na KRUS nie może Pani otrzymać emerytury z KRUS.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 8 maja 2014 r. (III AUa 1368/13) orzekł, że w świetle art. 20 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS istnieje możliwość uzupełniania okresów ubezpieczenia z jednego systemu przy ustalaniu prawa do świadczenia z drugiego systemu. Jest to jednak możliwe tylko do momentu podjęcia przez ubezpieczonego decyzji o wyborze świadczenia.

Zgodnie z przepisami w stosunku do osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r., i nie spełniają warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej, a uzyskają prawo do emerytury pracowniczej, ZUS może zwiększyć emeryturę za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 887), kobiecie urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełniła łącznie następujące warunki:

1) osiągnęła wiek emerytalny co najmniej 60 lat oraz

2) ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Przy ustalaniu prawa do emerytury na zasadach dotychczasowych oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się, traktując je jak okresy składkowe:

– okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

– przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

– przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury.

Słowem – nawet gdyby do emerytury z KRUS doliczano opłacanie składek na ZUS – nie ma Pani odpowiedniego okresu opłacania składek (14 lat KRUS plus 8 lat ZUS = 22 lata). Pozostaje więc Pani jedynie emerytura z ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy rentę wlicza się do emerytury?

Czy renta wlicza się do emerytury? Czy okres przebywania na rencie może być zaliczony do okresów składkowych tak jak urlop wychowawczy (tj. składkowy 1/3)?

 

Kiedy nabędę prawo do emerytury?

Przy ciągle zmieniających się przepisach dotyczących wieku przejścia na emeryturę nie wiem, od kiedy byłabym do niej upoważniona. Mój rocznik to 1959,...

 

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego

Dalsza praca mimo wieku emerytalnego

Niedługo kończę 61 lat. Chciałabym pracować jeszcze rok mimo wieku emerytalnego. Czy to jest możliwe? Firma proponuje przejście na emeryturę wraz...

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy policjanta

Jestem policjantem i chciałbym odejść na emeryturę. W latach 1985-1988, między 16 a 19 rokiem życia, mieszkałem w gospodarstwie rolnym...

 

Wycofanie wniosku o emeryturę z ZUS

Złożyłam wniosek o emeryturę, wpisując, że pracuję na umowę o pracę za granicą. Jest to kontrakt na zero godzin. Chciałam wycofać wniosek...

 

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Mam rozdzielność majątkowa z mężem od chwili zawarcia małżeństwa. Czy w razie jego śmierci będę mogła otrzymać jego emeryturę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »