Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wprowadzenie w błąd przez pracownika ZUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-11-13

Nabyłam prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu w 2007 roku. Wskutek złej informacji, której udzielił mi pracownik ZUS, nie wystąpiłam z wnioskiem. Zrobiłam to dopiero niedawno. Czy jeżeli ZUS przyzna mi rentę będzie musiał wypłacić mi zaległe świadczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 100 ustawy emerytalnej:

„1. Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do emerytury, o której mowa w dziale II rozdział 1.”

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia (zaopatrzenia) społecznego jest uzależnione od wykazania, że spełnione są wszystkie ustawowe warunki jego powstania.

Z opisu wynika, iż spełniała Pani prawo do świadczenia po mężu już w 2007 roku. Wówczas powstało prawo do świadczenia.

Jednak zgodnie z art. 129 ustawy emerytalnej:

„1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.

3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 26, dla członków otwartych funduszy emerytalnych jest zawarcie umowy emerytalnej, o której mowa w przepisach o zakładach emerytalnych.”

Z jego brzmienia wynika, że świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Przepis ten zatem uzależnia początkową datę wypłaty świadczenia od daty złożenia wniosku o to świadczenie. Stąd samo spełnienie się przesłanek warunkujących prawo do świadczenia in abstracto nie stanowi postawy do wypłaty świadczenia.

Generalna zasada, wyprowadzona z dosłownego brzmienia przepisu art. 129 ust. 1 ustawy, że wypłatę świadczenia uruchamia dopiero wniosek o to świadczenie – bez możliwości wypłacenia świadczenia za okres wsteczny – powinna podlegać modyfikacji w sytuacjach uzasadniających tę modyfikację i przy zastosowaniu także innych reguł interpretacyjnych. W szczególności należy mieć na uwadze cel renty rodzinnej, którym jest zapewnienie środków utrzymania uprawnionym.

Biorąc pod uwagę z kolei cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu zasady, że świadczenia wypłaca się od miesiąca, w którym zgłoszony został wniosek o świadczenie, uprawniony będzie pogląd, iż przypisał on decydującą rolę woli uprawnionego, który chociaż spełnia przesłanki prawa do świadczenia nie musi z niego korzystać. Konsekwencją zaś autonomii uprawnionego jest to, iż moment wyrażenia na zewnątrz woli pobierania świadczenia determinuje powstanie obowiązku jego wypłaty. Do tego też niewątpliwie dochodzi kwestia starannego działania uprawnionego i z jej przyczyny ustawodawca nie przewidział możliwości wyrównywania wstecz świadczenia osobom, które wystąpiły z wnioskiem o świadczenie później niż nabyły do niego prawo, a zwłoka spowodowana została brakiem staranności w prowadzeniu własnych spraw.

Tak więc wyjątkowo renta mogłaby być wypłacona wstecz, ale musiałaby Pani udowodnić błąd pracownika ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przysługiwanie odprawy rentowej

W listopadzie 2013 r. przyznano mi rentę z tytułu niezdolności do pracy (na 2 lata, umiarkowany stopień niepełnosprawności). W tym czasie byłam...

 

Niezdolność do pracy a renta rodzinna

Czy status osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim upoważnia do ubiegania się o rentę rodzinną przez wdowę po mężu przed upłynięciem 5 lat od...

 

Renta rodzinna dla rozwódki?

Czy mogę otrzymać rentę po byłym mężu? Jestem po rozwodzie 12 lat (bez orzekania o winie). W tym roku zmarł mój były mąż, był na emeryturze...

 

Przedłużenie renty rodzinnej na ostatnim roku studiów

W bieżącym roku akademickim powtarzam 5 rok studiów. W styczniu ukończyłam 25 lat. Zgodnie z przepisami skoro jestem na ostatnim roku studiów...

 

Wypadek komunikacyjny w wieku dziecięcym a renta

Uległem wypadkowi komunikacyjnemu w wieku dziecięcym (4. klasa szkoły podstawowej). Obecnie mam 31 lat. Na komisji lekarskiej stwierdzono, że jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »