Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wstrzymanie zasiłku chorobowego z powodu zatrudniania męża

Maciej Lisowski • Opublikowane: 2020-06-22

Obecnie jestem w 31. tygodniu ciąży. Prowadzę swoją działalność gospodarczą, od 4 miesięcy podlegam dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowego. Wszystkie składki opłacałam w terminie. Od 7 tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim i do chwili obecnej i będę kontynuować aż do dnia porodu, później przejdę na macierzyński. Okazało się, że mój chorobowy zasiłek został do dnia dzisiejszego niewypłacony przez ZUS. Od 3 lat zatrudniam mojego męża na 1/2 etatu. Mamy rozdzielność majątkową. Okazało się, o czym nie poinformowała mnie księgowa, że powinien być zatrudniony jako osoba współpracująca. Czy mogę otrzymać zasiłek chorobowy od ZUS-u i dlaczego te dwie sprawy są powiązane ze sobą? Czemu ZUS wstrzymał zasiłek chorobowy z powodu zatrudniania męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wstrzymanie zasiłku chorobowego z powodu zatrudniania męża

Osoba współpracująca – zatrudnianie męża

W myśl art. 8 ust. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4–5a, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na utrwalone orzecznictwo sądowe. W orzeczeniu z dnia 2 lipca 2019 r. do sygn. akt III AUa 1814/16, gdzie Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał, że „współpraca” przy prowadzeniu działalności zakłada, że współpracujący ma istotny wpływ na tę działalność, a zatem wartość działania w ramach współpracy musi być znacząca pod każdym względem, m.in. ekonomicznym, czy organizacyjnym, z czym wiąże się cecha stałości w sensie stabilności ekonomiczno-zawodowej osoby zainteresowanej. Wykonywana przez osoby współpracujące działalność powinna charakteryzować się zorganizowaniem, stałością i pewną ciągłością, co zakłada konieczność systematycznego współdziałania członków rodziny przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przesłanka ta jest spełniana w przypadku systematycznego powierzania osobie bliskiej przedsiębiorcy określonych i wyodrębnionych zadań mieszczących się w zakresie prowadzonej działalności pozarolniczej. Współpracą przy prowadzeniu działalności gospodarczej, powodującą powstanie obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, jest takie współdziałanie małżonka przedsiębiorcy, które generuje stałe, dodatkowe dochody z tej działalności, a więc małżonek przedsiębiorcy podejmuje aktywność przynoszącą mu określone dochody, z którą wiąże się obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych. Tym samym, dla możliwości uznania za osobę współpracującą niewystarczające jest stwierdzenie określonego przepisem powiązania więzami rodzinnymi z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i pozostawania z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, ale konieczne jest ustalenie okoliczności współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

O tym zaś, czy dana osoba współpracowała przy prowadzeniu działalności gospodarczej, decydują okoliczności konkretnej sprawy, co wymaga zbadania stanu faktycznego w zakresie charakteru i rodzaju czynności podejmowanych przez członków rodziny, czasu potrzebnego na ich wykonanie, ich wartości i zorganizowania. Nie jest zatem tak, że zatrudnienie przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą członka rodziny prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe w ramach umowy o pracę – w sposób automatyczny skutkuje przyjęciem, że w tym przypadku mamy do czynienia ze współpracą przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak już bowiem podniesiono powyżej, współpraca ta musi przejawiać ww. cechy, co już w toku postępowania administracyjnego winien wykazać organ rentowy.

Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Z kolei zdaniem Sądu Najwyższego „współpracą przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jest takie współdziałanie małżonka przedsiębiorcy, które generuje stałe, dodatkowe dochody z tej działalności. Inaczej rzecz ujmując, współpracą jest stała pomoc przy prowadzeniu działalności, bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia ich współdziałanie przy tym przedsięwzięciu” (tak SN w wyroku z dnia 06 marca 2019 r. do sygn. akt II UK 508/17).

W kontekście powyższego fakt, że małżonek zatrudniony był w wymiarze 1/2 etatu oraz istnienie między Państwem rozdzielności majątkowej (w domyśle także brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego), przemawia za uznaniem, że winien on podlegać ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia, nie zaś współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności warto zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego, z którego wynika, że praca małżonka winna mieć przełożenie na zwiększenie dochodów, stanowiących majątek wspólny, co w niniejszej sprawie nie ma miejsca.

Zakres czynności wykonywanych przez zatrudnionego męża

Ponadto, istotną kwestią jest wymiar czasu pracy małżonka oraz okoliczność, o której Pani nie wspomina, a mianowicie zakres czynności wykonywanych przez niego w ramach zatrudnienia w kontekście przedmiotu prowadzonej działalności. Innymi słowy, jeżeli członek rodziny w ramach zatrudnienia wykonuje czynności wtórne, nie mające decydującego znaczenia dla funkcjonowania firmy (może je wykonywać dowolna inna zatrudniona osoba, nie wymagają one szczególnych kwalifikacji, nie bierze on udziału w planowaniu i organizacji działania firmy czy np. wyznaczania kierunków jej rozwoju, pozostaje pod wszelkimi rygorami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy) to także wskazuje na pracowniczy charakter zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, zalecam wniesienie odwołań od decyzji dotyczącej podlegania małżonka oraz decyzji odmownej w przedmiocie prawa do zasiłku. Niestety, z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie w przedmiocie prawa do zasiłku jest uzależnione wprost od rozstrzygnięcia w zakresie podlegania ubezpieczeniom sprawa przed sądem rejonowym (o zasiłek) najprawdopodobniej zostanie zawieszona do czasu prawomocnego orzeczenia przez sąd okręgowy w przedmiocie podlegania małżonka ubezpieczeniom, co może trwać nawet wiele miesięcy. Gdyby decydowała Pani o wniesieniu odwołań, proszę również pamiętać o zachowaniu miesięcznego terminu od daty otrzymania decyzji.

Korekta dokumentów związanych z zatrudnieniem męża

Alternatywą jest dokonanie korekt dokumentów zgłoszeniowych oraz opłacenie różnicy w składkach i wystąpienie do organu rentowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie tych składek po terminie (nota bene, można takie działanie podjąć również po ewentualnym przeprowadzeniu postępowań wskazanych powyżej i ich niekorzystnym dla Pani zakończeniu). Należy jednak pamiętać, że wyrażenie takiej zgody zależy w zasadzie wyłącznie od dobrej woli ZUS-u, a z doświadczenia wynika, że Zakład ocenia tego typu wnioski przez pryzmat skutku finansowego, co częstokroć w podobnych sytuacjach kończy się odmową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Składka zdrowotna od wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego

Składka zdrowotna od wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego

Czy prowadzący działalność gospodarczą, będąc na zasiłku rehabilitacyjnym, miał obowiązek odprowadzać składkę zdrowotną od wypłaconego świadczenia...

Podwyższenie ubezpieczenia z dwóch tytułów

Jestem zatrudniona na umowę o pracę, pobieram minimalne wynagrodzenie. Dodatkowo pracuje w innej formie na umowę o dzieło. Ponieważ zaszłam...

 

Naliczanie nowego okresu zasiłkowego

Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Moje pytanie dotyczy naliczania nowego okresu zasiłkowego w przypadku nowej choroby po jednodniowej przerwie...

 

Nowa praca na zasiłku rodzicielskim

Od 8 miesięcy przebywam na urlopie macierzyńskim. Połączyłam urlop macierzyński i rodzicielski i otrzymuje zasiłek w wysokości 80%. Umowę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »