Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjazd za granicę z niepełnosprawną dziewczyną otrzymującą rentę socjalną

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-16

Moja dziewczyna jest niepełnosprawna, ma rentę socjalną, a jej mama jako jej opiekun dostaje dofinansowanie z organizacji. Chcę zacząć pracę w Szwajcarii, czy możliwy jest wyjazd za granicę z moją dziewczyną? Byłaby na moim utrzymaniu. Czy w Polsce straci ona i jej mama świadczenia, o których wspomniałem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy o rencie socjalnej „prawo do renty socjalnej przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej;

3) cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją »dostęp do rynku pracy«;

4) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Treść powyższego przepisu uległa zmianie na mocy nowelizacji ustawy z dnia 18 września 2014 r. Nowelizacja została przeprowadzona z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12.

W poprzednim brzmieniu przepis ten stanowił, że „prawo do renty socjalnej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W rezultacie, jeśli osoba objęta świadczeniem z renty socjalnej opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z jakichkolwiek przyczyn – traciła prawo do otrzymywania tych świadczeń.

W wyroku TK z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12, stwierdził, że „art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w zakresie, w jakim uzależnia przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na skutek wyroku TK dokonano zmiany brzmienia przepisu o rencie socjalnej. Obecnie prawo do renty socjalnej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W rezultacie czasowy wyjazd rencisty za granicę nie powoduje utraty prawa do renty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Praca zarobkowa w oczekiwaniu na wyrok sądu o przyznaniu renty

Mój syn jest chory na cukrzycę, na tym tle doszło do szeregu powikłań. Dawniej pracował, teraz jest tak schorowany, niesamodzielny, że mieszka z nami....

 

Choroba na schizofrenię a renta z ZUS

Choroba na schizofrenię a renta z ZUS

Interesuje mnie sprawa uzyskania renty z ZUS-u. Jestem zarejestrowana także w KRUS-ie, ale tam nie uzyskałam renty. Od 25. roku życia choruję na...

Spór z ZUS-em o rentę socjalną

Mam spór z ZUS-em o rentę socjalną. Boję się, że ZUS może odwołać się do sądu apelacyjnego – co wtedy zrobić? Obecnie mam pozytywną...

 

Czy po śmierci męża przysługuje renta lub emerytura?

Czy po śmierci męża (miał 61 lat) przysługuje mi jego renta lub emerytura, którą by otrzymywał? Ja mam 57 lat i jestem na wcześniejszej emeryturze....

 

Wystąpienie do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Zatrudniam na umowę-zlecenie panią, która pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu. Oczywiście umowa jest oskładkowana. Czy może ona wystąpić do ZUS...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »