Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-03-17 • Aktualizacja: 2022-09-23

Złożyłam wniosek na alimenty z funduszu alimentacyjnego. Pani w MOPS-ie wydała decyzją odmowną z powodu przekroczenia progu dochodowego. Czy jej wyliczenia (dochód według niej wynosi 749 zł) są prawidłowe? Twierdzi, że nie odjęła należnego podatku, gdyż miałam odpis na dziecko. Moje dochody w 2015 r. to: przychód: 24 928,38, koszty: 4972,70, dochód: 19 955,68, zaliczka na podatek: 1655, składki społeczne: 64,80, składki zdrowotne: 1926,91. Ilość osób w rodzinie: 2 osoby.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyliczenie dochodu na osobę przez pracownika MOPS-u

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 2 pkt 4, 5, 5a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 2016.169):

„Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) dochodzie – oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych;

5) dochodzie rodziny – oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych;

5a) dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3–4a”.

Na mocy art. 9 ust. 2 ww. ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Zobacz również: Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim renta

Kryteria przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odwołuje się zatem do legalnej definicji dochodu z ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o świadczeniach rodzinnych. Art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

„a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (…)

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: (…)

  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych” (art. 27 f ust. 8 w zw. z ust. 2 stanowi o uldze prorodzinnej).

Wyliczenie dochodu na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

Według powyższego w dochodzie wyliczanym na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych uwzględnia się kwoty otrzymane tytułem ulgi prorodzinnej.

Tym samym pracownik wyliczający Państwa dochód nie mógł pominąć kwot uzyskanych z tytułu ulgi za 2015, wyliczając dochód na okres zasiłkowy 2016/2017. Przysługującą kwotę ulgi należy odliczyć od podatku należnego dla wyliczenia dochodu.

Wedle podanych przez Panią danych obliczam dochód w następujący sposób:

W Pani przypadku ulga w wysokości 1112,04 zł powoduje, że płaci Pani podatek należny w wysokości różnicy z kwotą odpisu, tj. 1.655 zł - 1112,04 zł = 542,96 zł.

Dochód brutto: 19 955 zł - 1926,91 zł - 64,8 zł = 17964,29 zł. Po zapłacie należnego podatku wychodzi 17 421,33 zł (dochód netto). Po podziale tej kwoty na 12 miesięcy i dwie osoby dochód na osobę w rodzinie wynosi 725,88 zł. Zatem przekracza przyjęte kryterium dochodowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »