Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakończenie umowy o pracę przed porodem a urlop macierzyński

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-20

Mam umowę o pracę na czas określony do 30 kwietnia 2017 roku i jestem w ciąży na chorobowym. Termin porodu mam na 2 marca. Czy przysługuje mi urlop macierzyński (w jakim wymiarze czasu), skoro zakończenie umowy nastąpi przed porodem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą zasiłkową:

„Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

3. W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej – matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 4a, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej – matce dziecka”.

Nabędzie Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu. Dokumenty w postaci aktu urodzenia składa Pani u pracodawcy. I albo on, albo ZUS, w zależności od tego, ile osób zatrudnia pracodawca – wypłaci Pani zasiłek.

Przy ocenie, czy dany płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe jest zobowiązany do ustalania uprawnień ubezpieczonego do zasiłku macierzyńskiego oraz wypłaty tego świadczenia, zastosowanie znajdują te same zasady, które dotyczą płatników zasiłku chorobowego – również w tej kwestii obowiązują przepisy art. 61 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i d, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a ustaw Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość oraz wypłaca zasiłki określone w ustawie ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych”.

Tak będzie do dnia ustania stosunku pracy. Potem wypłatę zasiłku przejmuje ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, bieżąco po stwierdzeniu uprawnień ubezpieczonego do tych świadczeń, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do tych zasiłków. W świetle zatem powołanego przepisu maksymalny termin do wypłaty tych świadczeń wynosi 30 dni. Termin ten należy liczyć od dnia następującego po dniu złożenia dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku. W rozumieniu powołanego przepisu, w przypadku przedłożenia dokumentów koniecznych do wypłaty zasiłku przed upływem okresów, za które zasiłki te przysługują, termin 30 dni liczy się od upływu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zasiłek ten przysługuje. W przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy termin 30 dni liczy się od następnego dnia po okresie, za który zasiłek przysługuje.

Na płatniku składek, który nie jest jednocześnie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, ciąży obowiązek niezwłocznego przekazania do ZUS-u dokumentów w celu ustalenia uprawnień do świadczenia oraz jego wypłaty (art. 62 ust. 2). Przy czym w interesie płatnika składek leży jak najszybsze dostarczenie tych dokumentów, gdyż niedopełnienie tego obowiązku będzie dawało ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej do wypłaty zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego prawo do dochodzenia odsetek od płatnika składek z tytułu opóźnienia w wypłacie przez ZUS zasiłku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zwolnienie poszpitalne po zasiłku chorobowym

W chwili obecnej jestem na zasiłku chorobowym z ZUS-u po zwolnieniu z pracy (likwidacja stanowiska pracy + odprawa pieniężna z tego tytułu...

 

Chorobowe z etatu a umowa-zlecenie

Pracuję na pełnym etacie. w roku 2016 podpisałem z jedną z firm umowę zlecenie na wykonanie prac od dnia 01.06.2016 do 15.08.2016, jednocześnie...

 

Opłacanie wysokich składek w celu otrzymania najwyższego zasiłku chorobowego - po zmianach

Od 7 lat prowadzę działalność gospodarczą, równocześnie będąc zatrudnioną na umowę o pracę. Z działalności opłacam tylko ubezpieczenie...

 

Pełnomocnik w firmie na czas choroby przedsiębiorcy, czy ZUS może odmówić zasiłku chorobowego?

Czy ZUS może odmówić mi zasiłku chorobowego, twierdząc, że ustanowiłam na czas choroby pełnomocnika, więc firma działała i osiągała przychody? Nie...

 

Zasiłek przedemerytalny dla opiekuna osoby niepełnosprawnej po jej śmierci – warunki

Staram się o zasiłek przedemerytalny po śmierci mojej mamy, nad którą sprawowałam opiekę pielęgnacyjną. Jednak ZUS odrzucił mój wniosek. Spełniam...

 

Co zrobić, by ZUS przejął płacenie składek chorobowych za firmę?

Mój problem dotyczy braku wypłacania zasiłku chorobowego przez ZUS. Sytuacja zaś wygląda następująco. Od 1 lipca mam podpisaną umowę na cały etat na czas...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »