Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe składki ZUS z działalności gospodarczej

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-02-27

ZUS żąda zapłacenia zaległych składek z działalności gospodarczej żony, czy słusznie? Konkretnie żona miała założoną działalność gospodarczą w latach 1999-2003. W tym okresie również ja prowadziłem swoją działalność gospodarczą i odprowadzałem ZUS. Powiedziano mi wówczas, że żona nie musi płacić ZUS, jeśli ja płacę. Teraz ZUS domaga się od żony zapłacenia zaległych składek za lata 1999-2003. Czy mój ZUS nie obejmował żony? Poza tym w okresie działalności gospodarczej żona złożyła tylko deklaracje podatkowe VAT-7 za okres 09.1999-05.2000 r. W pozostałym czasie nie było żadnych obrotów i dochodów. Teraz ZUS naliczył zalegle składki za ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne. Czy mają prawo do tego? Jak żona miała płacić ZUS, jeśli nie miała żadnych obrotów i dochodów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność gospodarcza Pana żony była całkowicie niezależna od Pana działalności, stąd była objęta obowiązkiem odprowadzania składek zupełnie odrębnie od składek odprowadzanych przez Pana ze swojej działalności. Żaden przepis nie stanowi takiej zasady, o jakiej Pan wspomina, wręcz przeciwnie, każdy przedsiębiorca objęty jest obowiązkową składką emerytalno-rentową i zdrowotną oraz dobrowolną chorobową. Każdy przedsiębiorca – a w Pana rodzinie było Was dwoje, Pan i żona.

Niestety składki ZUS nie mają również nic wspólnego z osiąganymi dochodami. Składki ZUS opłaca się za cały okres prowadzonej działalności, bez względu czy osiągane były jakiekolwiek przychody, ponieważ osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą objęta jest obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; dalej jako u.s.u.s.).

A zatem tytuł do opłacania składek do ZUS powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zakończenia, z wyłączeniem okresu, na który została zawieszona na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 13 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.; dalej ustawa o sus).

Za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy o sus należy rozumieć rzeczywistą działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Jednakowoż należy mieć na uwadze, że zarejestrowanie działalności w ewidencji działalności ma charakter deklaratoryjny i nie zawsze idzie w parze z faktycznie wykonywaną działalnością. Stąd też zgodnie z art. 234 Kodeksu postępowania cywilnego istnieje jedynie domniemanie prawne, że dokonując wpisu do ewidencji, prowadzi się jednocześnie aktywną działalność gospodarczą. Jeżeli mimo posiadanego wpisu dana osoba, tak jak Pana żona, nie prowadziła działalności, powinna ten fakt udowodnić w sądzie (sprawa sądowa w wyniku odwołania od decyzji ZUS-u).

W opisanej przez Pana sytuacji, istnieje jednak prostsza metoda „uratowania” Pana żony przed zapłaceniem zaległych składek do ZUS. Jest to podniesienie przez Pana żonę zarzutu przedawnienia. Zgodnie z doktryną i orzecznictwem Sądu Najwyższego, do instytucji przedawnienia stosuje się przepisy obowiązujące w momencie wymagalności składek do ZUS. To oznacza, że w stosunku do składek powstałych do 2003 r. przedawnienie powstało po 5 latach od ich wymagalności, natomiast co do składek za 2003 r. okres ten wynosi 10 lat, zatem za ten rok ZUS mógłby się dopominać zapłaty. Ale jest jeszcze trzecie wyjście, które rozwiązuje problem całego okresu od 1999 do 2003 r. – jest nim ogłoszona właśnie abolicja podatkowa dotycząca składek ZUS. 15 stycznia 2013 r. weszły bowiem w życie przepisy pozwalające na umorzenie przez ZUS nieopłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. Abolicja dotyczy osób, które w latach 1999-2009 nie opłacały ww. obowiązkowych ubezpieczeń. Umorzeniu ulegają również składki zdrowotne i na fundusz pracy, ale tylko za okres, w którym umorzone zostaną składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Skoro Pana żona nie prowadziła pozarolniczej działalności 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, składa tylko jeden dokument – wniosek o umorzenie należności. Wnioski można uzyskać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w punktach obsługi klientów w każdej jednostce ZUS-u. Stosowny wniosek należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia tego roku*.

Raczej nie widzę powodów, dla których ZUS odrzuciłby wniosek o umorzenie, chyba że: wniosek składać może wyłącznie osoba, w stosunku do której organ ZUS wydał już decyzję wymiarową (o wysokości zadłużenia) lub decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Poza tym zaległości nie mogą występować na dzień wydania decyzji. Ale skoro Pana żona nie prowadzi już działalności, to rozumiem, że obecnie zaległości w ZUS nie posiada. Nie podlegają umorzeniu również składki ZUS za pracowników, jeżeli takowych żona posiadała. Jeżeli wszystkie te warunki Pańską żonę omijają, to nie ma powodu, aby ZUS nie umorzył zaległości.

Proponowałabym więc zacząć od złożenia wniosku o umorzenie niezapłaconych składek do ZUS na podstawie ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Gdyby z jakiś kosmicznych powodów ZUS odmówił, wtedy można posłużyć się zarzutem przedawnienia w stosunku do składek za 1999-2002 r.

* Stan prawny z 06.03.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Szanse na umorzenie zaległych składek do ZUS

Czy istnieje możliwość umorzenia zaległych składek do ZUS? Mój mąż prowadził działalność gospodarczą, która niestety nie przyniosła dochodów, nie...

 

Gdzie dowiedzieć się o zaległych składkach ZUS?

Gdzie dowiedzieć się o zaległych składkach ZUS?

Od kilku lat przebywam za granicą. Przed wyjazdem nie wiedziałam, że trzeba zamknąć działalność gospodarczą. Gdzie dowiedzieć się o zaległych...

Czy firma może żądać niepobranych składek od byłego pracownika?

W firmie, w której pracowałam, ZUS przeprowadził kontrolę. Okazało się, że nie naliczono składek z wypłat od ZFŚS za lata 2010–2013....

 

Zmiana kodu i podstawy ubezpieczenia

Prowadzę działalność od kilku lat, zatrudniam męża na umowę o pracę. Korzystał w tym czasie ze zwolnień lekarskich. Dowiedziałam się, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »