Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczenie praktyk zawodowych do emerytury wojskowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-13

Jestem żołnierzem zawodowym. W latach 1986-1989 byłem uczniem w Zespole Szkół Mechanicznych i młodocianym pracownikiem dużego zakładu, który współpracował ze szkołą. Chciałem, żeby ten okres praktyk zawodowych został mi zaliczony do emerytury wojskowej, niestety Biuro Emerytalne nie chce tego okresu mi zaliczyć, ponieważ nie mam świadectwa pracy, w archiwum uzyskałem tylko listy płac i dysponuję świadectwem ukończenia szkoły oraz zaświadczeniem, że była to szkoła przyzakładowa. Niestety nie mam umowy z zakładem, chociaż została zawarta. Natomiast w ZUS składki płacone były globalnie, więc nie wystawią mi zaświadczenia o składkach. Koledzy, z którymi chodziłem do szkoły, mają te lata zaliczone, tylko w wojsku robią problemy. Nawet w ZUS powiedziano mi, że składki były płacone i powinni mi ten okres zaliczyć. Proszę o pomoc!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Napisał Pan, że biuro emerytalne „robi problemy”, jednak nie informuje Pan, czy złożył już wniosek o zaliczenie okresu zatrudnienia młodocianego i czy biuro wydało decyzję odmowną. Jeśli Pan tego nie zrobił, proszę złożyć oficjalny wniosek, poczekać na decyzję, od której może się Pan odwołać.

Zasadniczo dowodem zatrudnienia jest świadectwo pracy, jego brak może dyskwalifikować zaliczenie okresu do stażu emerytalnego, ale tylko na etapie administracyjnym, bowiem sądy mają szerszą możliwość przeprowadzania dowodów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin emerytowi uprawnionemu do emerytury, dolicza się – na jego wniosek – do wysługi emerytalnej, następujące okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:

  1. zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;
  2. opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Zgodnie z treścią wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. II UK 334/08:

„1. Młodociany, odbywający naukę zawodu w ramach umowy zawartej z zakładem pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 ze zm.), posiadał status pracownika w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym oraz ubezpieczeniu społecznym.”

Jeśli nie były to praktyki w ramach nauki szkolnej, tylko umowa zawarta pomiędzy Panem a zakładem pracy – ma Pan prawo dochodzić uznania tego okresu i zaliczenia do stażu emerytalnego.

Przed wprowadzeniem obecnie obowiązującego Kodeksu pracy, zgodnie z treścią art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 ze zm.), zgodnie z którym młodociani przyjęci do pracy byli obowiązani do dokształcania się w celu ukończenia pełnej szkoły podstawowej lub do dokształcania się zawodowego lub ogólnokształcącego (ust. 2), natomiast młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu obowiązani byli do dokształcania się w zakresie obranego zawodu (ust. 3).

W okresie tym obowiązywała ustawa z dnia 2 lipca 1958r. o nauce zawodu, przyuczania do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160).

W treści art. 3 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 2 lipca 1958r. przyjęto, że młodociani mogli być zatrudniani przez zakłady pracy tylko w celu:

  1. nauki zawodu,
  2. przyuczenia do określonej pracy,
  3. odbycia wstępnego stażu pracy.

Natomiast, na mocy art. 9 ust. 1 tejże ustawy, zakład pracy, przyjmując młodocianego na naukę zawodu, w celu przyuczenia do określonej pracy oraz odbycia wstępnego stażu pracy, był obowiązany zawrzeć z nim na piśmie umowę określającą zawód albo rodzaj pracy, w jakim młodociany będzie szkolony, czas trwania nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy lub wstępnego stażu pracy oraz zasadnicze obowiązki i uprawnienia młodocianego.

Zatem okresem składkowym w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. – w świetle analizowanych wyżej przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. – jest okres zatrudnienia wykonywanego na podstawie indywidualnej umowy między zakładem pracy a szkolącym się młodocianym, a więc nie jest takim okresem okres praktyki odbywanej w zakładzie pracy na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy.

Od powyższego odróżnić należy wynikający z programu nauczania w szkole obowiązek praktycznej nauki zawodu, który nie mieścił się nigdy w pojęciu zatrudnienia, zaś praktyki zawodowe organizowane w zakładach pracy – stosownie do programu nauki – odbywały się na podstawie umów między szkołą, a zakładem pracy, nie istniał więc żaden stosunek prawny miedzy uczniem a zakładem pracy (por. zachowujące aktualność: wyrok S.A. w Białymstoku z dnia 20 stycznia 1999r., III AUa 754/98, OSA 1999r., z. 6, poz. 33; wyrok S.A. w Rzeszowie z dnia 10 maja 1994r., III AUr 129/94, OSA 1994r., z. 7, poz. 52).

Jednocześnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 1999r. (II UKN 462/98, OSNP-wkł. 1999 r., z. 15, poz. 3) jednoznacznie stwierdził, że status prawny ucznia, który odbywał zajęcia praktyczne w ramach umowy o naukę w przyzakładowej szkole górniczej, nie pozwala na uznanie okresu tej nauki za składkowy okres zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r. (art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy rewaloryzacyjnej, aktualnie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1118).

Od 1975 r. obowiązuje Kodeks pracy i to on reguluje kwestie zatrudniania młodocianych.

Jednak zgodnie z zapisami ustawy emerytalnej jest to okres składkowy, o ile odprowadzane były składki. Jest to okres zatrudnienia, o ile miał Pan zawartą umowę z zakładem pracy.

Wówczas może Pan żądać doliczenia okresu do stażu emerytalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Prawo do emerytury w Polsce a okresy składkowe w Niemczech

Nabyłam prawo do emerytury w wieku 60 lat, ale od 6 lat mieszkam i pracuję w Niemczech. Według przepisów powinnam rozwiązać umowę...

 

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego

5 lat temu złożyłam wniosek o wcześniejszą emeryturę. ZUS mi ją przyznał, lecz aby ją otrzymywać, miałam rozwiązać umowę o pracę. Umowy...

 

ZUS nie uwzględnił składek na FUSR, czy otrzymam wyrównanie za wszystkie lata?

Od 1991 r. do 2017 r. byłem na rencie pracowniczej z ZUS. Zakład pracy złożył do ZUS wymagane dokumenty (listy wynagrodzenia). Złożył...

 

Wyliczenie emerytury i zawieszenie jej pobierania

Jestem nauczycielką z 40-letnim stażem pracy, od 25 lat na stanowisku dyrektora. 4 marca br. nabywam prawa emerytalne ZUS. Chcę nadal kontynuować pracę,...

 

Wliczenie do emerytury policyjnej pracy w gospodarstwie i innych

Jestem policjantem od 1998 r., za 3 miesiące planuję przejść na emeryturę. Chciałbym wiedzieć, czy pomoc w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia...

 

Ograniczenie etatu nauczycielowi w wieku przedemerytalnym

Jestem nauczycielem od 1991 r., ale staż pracy, 35 lat, nabędę w kwietniu 2018 r. Od października* wejdą przepisy, na podstawie których kobieta będzie...

 

Okresy składkowe emeryta wojskowego

Urodziłam się 1957 r. Pracę zaczęłam w 1978 r. (w tym: od 1998 r. do 2003 r. jako pracownik cywilny Służby Więziennej). Od 1.07.2003 r. przeszłam...

 

Kiedy emerytura ZUS podlega zwiększeniu o okresy pracy jako rolnik?

Urodziłem się w 1955 r., mam 34 lata pracy i prawie 20 lat w warunkach szczególnych. Byłem tzw. chłoporobotnikiem, posiadałem gospodarstwo...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »