Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Założenie nowej działalności a zaległe składki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Chciałbym założyć na nowo działalność gospodarczą. Kiedyś prowadziłem już jednoosobowa działalność gospodarczą, równocześnie pracując na pełny etat. Zamknąłem ją pod koniec stycznia 2012 roku. Z tego okresu pozostało trochę zaległości na poczet składek zdrowotnych. Według mojej wiedzy mogę ubiegać się o umorzenie jednak po upływie 5 lat. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, żebym mógł założyć działalność gospodarczą bez obawy naliczenia zaległych składek ZUS? Rozważałem jeszcze jedną opcję. Moja żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jednak w tej chwili pobiera świadczenie macierzyńskie – ale w obawie o utratę świadczeń boi się jakichkolwiek ruchów w firmie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie nowej działalności a zaległe składki

Założenie nowej działalności a zaległości w ZUS

Założenie nowej działalności niewiele Panu da w zakresie ewentualnego upomnienia się przez ZUS co do zaległych składek.

Pięcioletni termin dotyczy składek wymagalnych po 1 stycznia 2012 r. Dla starszych wynosi on 10 lat. Problem pojawia się w przypadku należności nieopłaconych przed wskazaną datą, które nie uległy jednak jeszcze przedawnieniu. Stosuje się wówczas krótszy okres, ale należy liczyć go od 1 stycznia 2012 r. Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi nastąpiłoby wcześniej, wówczas następuje z upływem terminu dziesięcioletniego.

Jeśli ZUS jeszcze nie upomniał się o składki, to może faktycznie warto poczekać półtora roku.

Jeśli obawia się Pan założenia działalności, proszę założyć dwuosobową spółkę z o.o., np. z żoną (uniknie Pan po pierwsze składek na ZUS w ogóle, po drugie figurowania z CEIDG jako przedsiębiorca ). Problemem mogą być kwestie podatkowe, ale i te da się rozwiązać. Jednak jest to odrębny temat.

Zgłoszenie męża jako osoby współpracującej do własnej działalności gospodarczej

Żona może Pana zgłosić jako osobę współpracującą do własnej działalności i nie ma to żadnego wpływu na jej świadczenie macierzyńskie.

Osobą współpracującą mogą być krewni lub powinowaci osoby:

  • prowadzącej pozarolniczą działalność,
  • wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, współpracujący przy wykonywaniu tej działalności lub świadczeniu usług.

Za osoby współpracujące uważa się: współmałżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające. Osoby te muszą pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracować przy wykonywaniu pozarolniczej działalności albo wykonywaniu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Przez pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym najczęściej rozumie się wspólne zamieszkanie pod jednym adresem, w jednym lokalu czy domu. Powinno to wiązać się ze wspólnym ponoszeniem kosztów utrzymania. Tak więc, gdy krewni prowadzą oddzielne gospodarstwo i samodzielnie ponoszą całość kosztów utrzymania, należy przyjąć brak pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, co stanowi przeszkodę do uznania krewnego lub powinowatego za osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności czy wykonywaniu umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Za osobę współpracującą nie może być traktowany pracownik, który wprawdzie spełnia powyższe kryteria, ale który zawarł z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Na tle określenia, kto spełnia kryteria osoby współpracującej, dochodziło do sporów, w związku z czym przy interpretacji tego pojęcia należy sięgnąć do orzecznictwa sądów polskich.

Tak więc za pracownika, a nie osobę współpracującą należy traktować zatrudnionych w następujących sytuacjach:

  • małżonka wspólnika spółki cywilnej w sytuacjach, gdy przedmiot umowy o pracę nie obejmował prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spraw spółki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1996 r., sygn. akt II URN 8/96, OSNAPiUS 1996 r. nr 21 poz. 323; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1998 r., sygn. akt II UKN 340/98, OSNAPiUS 2000 r., nr 2, poz. 71);
  • gdy między małżonkami została zawarta umowa o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r., sygn. akt III AUr 101/94, OSAiSN 1994 r., nr ,9 poz. 74), moim zdaniem orzeczenie to dotyczy także sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami orzeczono separację;
  • gdy pracownik zawarł związek małżeński z pracodawcą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1998 r., sygn. akt II UKN 523/97, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998 r., nr 7–8, str. 55).

W tych sytuacjach przyjmowano, że małżonek ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest dla celów ubezpieczenia społecznego traktowany jak pracownik.

Oczywiście, aby krewny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność mógł być traktowany jako pracownik, musi go łączyć umowa mająca wszystkie cechy stosunku pracy. W razie wątpliwości należy zwrócić się do ZUS na piśmie o wydanie stosownej decyzji, powołując się na przepisy art. 68 i 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zaś od niekorzystnej decyzji stronie przysługuje odwołanie do sądu okręgowego.

Jednak ZUS zawsze może dopatrzeć się tych składek. Bez względu na wszystko.

Zobacz również: Krótki staż pracy a emerytura

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl