Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzut pozornej podwyżki – spór z ZUS

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-03-23

Od kilku lat pracuję w pewnej firmie. Najpierw przebywałam po porodzie na urlopie macierzyńskim, potem na wychowawczym. Dwa miesiące temu wróciłam do pracy na nieco wyższe stanowisko (wyższa pensja). Tydzień później dowiedziałam się, że jestem w ciąży. ZUS zarzuca mi pozorną podwyżkę i oszustwo. Od decyzji się odwołałam (były w niej też błędy w danych pracodawcy). ZUS uznał tylko odwołanie dotyczące części z błędami, podtrzymując, że świadczenia mam dostać od najniższej krajowej. Co robić? Czy mam szansę na wygraną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ upłynął krótki okres pomiędzy rozpoczęciem przez Panią korzystania ze zwolnienia lekarskiego w związku z ciążą a awansem, ZUS zamierza wykazać, że Pani awans jest czynnością pozorną. Obecnie nic nie jest jeszcze przesądzone.

Zgodnie z treścią art. 86  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

„1. Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu.

2. Kontrola może obejmować w szczególności:

1) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;

2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;

3) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

4) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne

i rentowe;

5) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;

6) dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek”.

W Pani przypadku ZUS kwestionuje wysokość Pani wynagrodzenia i niestety ma do tego prawo. Poniżej cytuję Pani potwierdzające ten fakt wyroki sądów apelacyjnych w Gdańsku i Łodzi.

Sygn. akt II AUa 1515/12, wyrok sądu apelacyjnego z 07.03.2013 r. w Gdańsku:

„Przepis art. 86 ust. 2 u.s.u.s. daje organowi rentowemu kompetencje do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień i – w ramach obowiązującej go procedury zakwestionowania tych postanowień umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia, które pozostają w kolizji z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może więc kwestionować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia prawa”.

Sygn. akt III AUa 1356/12,  wyrok sądu apelacyjnego z 24.10.2012 r. w Łodzi:

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia”.

ZUS zmienił decyzję, ale nie w całości, a jedynie w części – odnośnie danych pracodawcy, więc decyzja nadal ma brzmienie, które Pani nie satysfakcjonuje.

ZUS nie uznał Pani decyzji za zasadną w całości. Zgodnie zaś z art. 4779 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego „odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji”. Organ rentowy, o którym mowa, przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Dlatego też ZUS winien zasadniczo przesłać Pani poprzednie odwołanie do ZUS, ale ponieważ wydał nową decyzję (ja tych decyzji nie widzę), sugerowałabym napisanie pisma o treści mniej więcej takiej: „w związku z jedynie częściową zmianą zaskarżonej decyzji, a właściwie jej sprostowaniem w zakresie oznaczenia pracodawcy oświadczam, że podtrzymuję złożone wcześniej odwołanie od tejże decyzji i na podstawie art. 4779 § 2 K.p.c. proszę o przekazanie obu decyzji wraz z moim odwołaniem i niniejszym pismem do sądu. Informuję, iż podtrzymuję dotychczasowe stanowisko w tej sprawie”.

A co do szans na wygraną – musi Pani zeznaniami świadków, pracodawcy przekonać sąd, że Pani awans nie miał nic wspólnego z ciążą, a był wynikiem innych okoliczności. Jeśli Pani udowodni, iż jedno z drugim nie miało nic wspólnego, sąd będzie musiał zmienić decyzję ZUS. Dodam jeszcze, że może Pani zgłaszać wszelkie dowodu (z dokumentów, osobowe) na poparcie swojego stanowiska w tej sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »